Møteregler for generalforsamlingen

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Møteregler ved Det Norske Studentersamfunds generalforsamling er til for å skape struktur for møtet. Dette er en oppsamling av de lovene som omhandler generalforsamlingen, samt tilskudd som er enten innarbeidet praksis på møtet eller bare generell sunn møtefornuft. Disse er ble først skrevet ned av Trygve Bernhardt Moen Haaland med hensikt å gjøre det enkelt for nye å sette seg inn i generalforsamlingens møtekultur og regler for å føre ordet. De ble tatt i bruk under generalforsamlingen høsten 2014. Det er opp til hver generalforsamling å vedta sine egne regler, noe som regel gjøres ved under konstitueringen.

§ 1 Generalforsamlingen

§ 1.1 Generalforsamlingen er Det Norske Studentersamfunds høyeste organ og kan fatte vedtak som de selv ønsker innenfor rammene satt av vedtektene.

§ 1.2 Saker som står på den vedtatte dagsorden, kan senere bare strykes med 2/3 flertall. Det samme flertall kreves til en senere endring av rekkefølgen mellom sakene.

§ 2 Debattregler

§ 2.1 Alle medlemmer kan tegne seg til talerekken til ordstyreren. Man tegner seg til talelista ved å heve skiltet sitt godt synlig for ordstyrer. Hvit side for innlegg, farget side for replikk. Man tegner seg til dagsorden eller saksopplysning ved å rekke opp skiltet sitt med en hånd over. Slike innlegg må først legges frem til desisjonsutvalget og får ordet etter pågående innlegg med replikkveksling er over. Ordstyrer gir signal ved å nikke e.l. når skiltet kan senkes igjen.

§ 2.2 Innlegg varer to minutter og replikk og svarreplikk varer ett. Det er maksimum to replikker på et innlegg.

§ 2.3 Ordstyrer kan stanse inntegningen av nye talere eller begrense taletiden, med møtets samtykke.

§ 2.4 De tilmøtte skal til enhver tid vise respekt til den som har ordet.

§ 3 Vedtak

§ 3.1 Vedtak kreves alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i lovene. For at et vedtak på generalforsamlingen skal være gyldig må minst 75 stemmeberettigede ha avgitt stemme eller minst 50 stemt for vedtaket (gjelder ikke ved personvalg, regnskapsfastsettelse og opprettelse eller nedleggelse av særutvalg).

§ 3.2 Alle som har vært medlem av DNS i minst to uker før generalforsamlingen har stemmerett.

§ 4 Valgreglement

§ 4.1 Valgbare i DNS er alle gyldige medlemmer som har betalt for inneværende år eller har status som livsvarige medlemmer

§ 4.2 Ved personvalg hvor det er foreslått flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen alltid være skriftlig.

§ 4.3 Personvalg tas opp med følgende rutine: Valgkomiteen presenterer sin innstilling på opptil tre minutter. Den innstilte kandidaten holder sin valgtale på opptil tre minutter. Ordstyrer spør om det finnes andre kandidater. Dersom det gjør det: Forslagsstiller for hver øvrig kandidat holder en redegjørelse på opptil tre minutter for sin kanidat. Hver kandidat ut over den innstilte holder sin valgtale på opptil tre minutter. Det gis anledning til én støttetale på opptil to minutter til hver kandidat. Unntaket er ved valg av formand hvor det gis to støttetaler. Har ingen kandidater absolutt flertall, foretas det omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Hver kandidat har mulighet til å ha en representant til å overvåke opptellingen. Dersom det ikke avholdes skriftlig valg er den innstilte valgt ved akklamasjon.