Statutter for Griseordenen

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

STATUTTER for STUDENTERSAMFUNDETS ORDEN “DEN GYLDNE GRIS”

Indstiftet 1859
Statuter fra 1867, ændret i mars 1900 og i mars 1998

§ 1

(1) Denne Orden er indstiftet for at belønne udmærkede Fortjenester af Studentersamfundet, herunder særlig fortjenstfuldt Arbeide til Lettelse af Samfundets Økonomi.

(2) Ordenen bliver i Almindelighed at uddele kun til akademiske Borgere.

§ 2

(1) Ordenens Herre og Stormester er Hans Majestæt Samfundsgrisen, repræsentert af den til enhver Tid fungerende Formand i Studentersamfundet.

(2) Som Tegn paa sin Værdighed bærer Formanden under sin Funktionstid den for Ordenen høieste Grad fastsatte Dekoration.

§ 3

(1) Ordenen inddeles i 3 grader, nemlig:

1. Storkors.

2. Kommandør.

3. Ridder.

(2) I Almindelighed kan ingen udnævnes til Storkors uden at have været Kommandør eller til Kommandør uden at have været Ridder.

(3) Ordenens Hæderstegn der kan forlænes Acosiationer, bliver at uddele efter beslutning i Ordenskapitlet efter Indstilling fra Ordenskollegiet. Stormester fastsetter efter Raad fra Ordenskollegiet Tid og Sted for forlæningen af Ordenens Hæderstegn.

§ 4

(1) Ordenens Embedsmænd er:

1. En Kantsler, der har at udføre Stormesterens gjennom Ordenskapitlet afgivne Beslutninger Ordenen vedkommende, opbevarer Ordensseglet og Statuterne samt paaser disses Overholdelse.

2. En Skatmester, der forvalter Ordenskassen, besørger Anskaffelse af Dekorationer, oppebærer Ordenens Indtægter og forestaar dens Udtællinger.

Han avlægger Regnskap, naar Stormesteren befaler.

3. En Ceremonimester, der fungerer som Sekretær, fører Protokollen ved Ordenskapitlets Forhandlinger og Register over Ordenens Medlemmer, opbevarer Arkivet og ordner efter Stormesterens nærmere Bestemmelse det Ceremonielle ved Ordensfester og øvrige Møder.

(2) Ordenens Embedsmænd vælges af Ordenskapitlet for et Tidsrum af 8 Aar i almindelighet blandt Ordenens Medlemmer. I Tilfælde af Ledighet foretages Valg gjældende for den gjenstaaende Del af nævnte Tidsrum.

§ 5

(1) Som Tjenestemænd ved Ordenen kan af Ordenskapitlet med Stormesterens Godkjendelse for samme Tidsrum beskikkes:

1. To Ordensherolder.

2. Tre Ordenskancellister.

(2) Ordenskancellistene kan efter behov beskikke Ordens-officianter til at bistaa sig i den praktiske Virksomhed.

(3) Stormester kan efter indstilling fra Ordenskollegiet beskikke ytterligere Medlæmmer til Hans Majestets Hof og Stab med de Titler der tilkomme Dem.

§ 6

(1) Ordenens insignier er følgende:

For Storkors:

En forgyldt Gris med 2 krøllede Haler i bredt, høirødt vatret Skulderbaand fra høire til venstre.

For Kommandører:

En noget mindre, forgyldt Gris med krøllet Hale i smalt, høirødt vatret Baand om Halsen.

For Riddere:

En endnu mindre, forgyldt Gris med slett Hale i smalt, høirødt vatret Baand paa venstre Side af Brystet.

(2) Ordenens Embedsmænds og Tjenestemænds Tegn paa deres Værdighed bestemmes i Ordenskapitlet.

(3) Ordenskapitlet fastsetter Hæderstegnets udforming efter Indstilling fra Ordenskollegiet.

§ 7

(1) Ordenskapitlet bestaar av Stormesteren og de i Post 4 nævnte Embedsmænd, samt de i Post 5 nævnte Kancellister, samtlige tilstedeværende Storkors og Kommandører, de 2de ældste Riddere samt 2 Medlemmer af Studentersamfundets Bestyrelse og 1 Medlem av Økonomiudvalget. Forsaavidt ikke saa mange som 18 Medlemmer har erklært at kunne møde, tilsiges yderligere saa mange Riddere, at Tallet fyldes. Riddere tiltræder Ordenskapitlet efter sin Udnævnelsesdatum. Er flere samtidig udnævnt og ikke alle skal tiltræde Kapitlet, afgjøres det ved Lodtrækning, hvilke Riddere der skal indkaldes; Lodtrækningen foregaar under Opsyn af en af Ordenens Embedsmænd.

(2) Ingen beslutning kan i Ordenskapitlet fattes, medmindre 7 Medlemmer er tilstede. I Tilfælde af Stemmelighed gjør Stormesterens Stemme Udslaget.

(3) Stormesteren sammenkalder og præsiderer i Ordenskapitlet.

(4) Stormesteren og de i Post 4 nævnte Embedsmænd og Post 5 nævnte Ordenskancellister konstituerer Ordenskollegiet der leder den daglige Virksomhed.

§ 8

(1) Ordensudnævnelser foregaar en Gang hvert 4de Aar (eller snarest mulig efter Udløbet af saadant Tidsrum, eller naar Stormesteren efter aa ha hørt Ordenskollegiet og Ordenskapitlet, finner det paakrævet) i Ordenskapitlet, efterat Indstillingskollegiet er hørt mindst 7 Dage iforveien. Ordenskapitlet er bunden til kun at foretage Udnævnelser blandt de indstillede.

(2) Ved samme Promotion maa ikke udnævnes flere end 12 Riddere.

§ 9

(1) Indstillingskollegiet bestaar af:

Studentersamfundets Bestyrelse.

Økonomiudvalget.

Studentersamfundets Formænd i de siden sidste Ordensudnævnelse forløbne Semestre.

Studentersangforeningens Formand.

Orkesterets Formand.

1 Medlem af Theaterdirektionen efter sammes valg.

1 Medlem af Redaktionen efter sammes valg.

Alle Indehavere af Ordenen.

(2) Indstillingskollegiet sammenkaldes og ledes af Studentersamfundets Formand, til hvem hver af de mødende afgiver skriftlige foreløbige Forslag. Efterat Formanden har notert de foreslaades Navne, foregaar Diskussion; efter dennes Afslutning indleverer de tilstedeværende, uden Underskrift, hver sit endelige Forslag, som av Formanden forseglet oversendes Ordenskapitlet.

Forhandlingerne er hemmelige.

§ 10

Ordensuddelingen foregaar under en “Grisefest” som arrangeres af Ceremonimesteren med Bistand af 3 af Studentersamfundets Bestyrelse og 3 af Ordenens Embedsmænd valgte dertil skikkede Mænd og Quinder.

§ 11

For Ordensdekorationerne erlægges et Gebyr, hvis Størrelse bestemmes av Ordenskapitlet.

§ 12

Forandring i nærværende Statuter bliver at behandle efter de Bestemmelser, der finnes i Studentersamfundets Love om Forandringer i disse.

Se også