STUDiO - Studentfestivalen i Oslos lover

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Vedtatt på Generalforsamling høsten 2004.
Disse lovene er utdaterte. Dagens vedtekter er betraktelig mer kortfattet og finnes i Lovenes kapittel 13

Kapittel 1

STUDiOs formål og virke

§ 1-1

STUDiO har som formål å arrangere en festival ved semesterstart hver høst, for å fremme det studentsosiale miljøet i Oslo.

§ 1-2

Tilknytning til Det Norske Studentersamfund STUDiO er et utvalg av Det Norske Studentersamfund (DNS). STUDiO har eget styre, økonomi og Årsmøte. Årsmøtet har personfellesskap med DNS.

§ 1-3

Festivalens høye beskytter er Hennes Majestet Den Kvapsete Hval Festi. Det skal holdes en Festifest i februar hvert år. Her skal alle venner generelt, og tidligere styremedlemmer spesielt, av STUDiO inviteres.

Kapittel 2

STUDiOs ledelse og forvaltning

§ 2-1

Årsmøtet og dets myndighet

(1) STUDiOs høyeste myndighet er dets Årsmøte. Årsmøtene skal avholdes innen utgangen av november og innen midten av mai. Hvis mulig skal dato for årsmøtet sammenfalle med DNS’ Årsmøte.

(2) Stemmeberettigede og valgbare i STUDiO er alle gyldige medlemmer av DNS.

(3) Årsmøte innkalles med minst fire ukers varsel. Dette skjer ved oppslag på kjente steder, samt ved skriftlig varsel til STUDiOs tillitsvalgte. Skriftlig varsel skal også sendes Styret i DNS, Representantskapet og Desisjonsutvalget.

(4) Innkalling til Årsmøtet skal inneholde Styrets forslag til Dagsorden.

(5) Årsmøtet skal behandle Styrets beretning, STUDiOs lover, økonomi og andre saker som fremgår av lovene. Årsmøtet kan ellers behandle alle saker som angår STUDiO, og som er fremmet innen de angitt frister. Beretningene vedlegges protokollen med Årsmøtets eventuelle bemerkninger.

(6) Sakspapirene til Årsmøtet skal være Styret i hende senest to uker før Årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmer senest en uke før.

(7) Årsmøtet i vårsemesteret godkjenner regnskap fra fjorårets festival og vedtar rammebudsjett for årets festival etter innstilling fra Styret.

(8) På Årsmøtet i høstsemesteret nedsettes en valgkomité bestående av tre personer som skal innstille til valg av Styret og andre personvalg til neste Årsmøte. Valgkomiteen gir myndighet til å supplere seg selv. Styret i STUDiO innstiller på to av plassene i valgkomiteen, den tredje plassen er forbeholdt en representant fra Styret i DNS.

(9) Avstemning skjer i alminnelighet ved håndsopprekning med medlemskort. Skriftlig avstemning skal finne sted dersom minst 10 medlemmer krever det. Ved personvalg hvor det er foreslått flere kandidater enn det skal velges, skal avstemningen alltid være skriftlig. Dog skal det ved personvalg være skriftlig avstemning i ethvert tilfelle dersom dette kreves av et medlem.

(10) Det kan ikke stemmes ved forfall, verken ved fullmektig eller ved deponering av stemmeseddel.

(11) Alle personvalg foregår ved særskilt valg. Har ingen absolutt flertall ved et av disse valg, foregår det omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Blir det da stemmelikhet, fortaes nytt omvalg mellom de samme to kandidater. Ved fortsatt stemmelikhet er STUDiO-Leders stemme utslagsgivende.

(12) Dersom et av styremedlemmene valgt på Årsmøtet fratrer sitt verv, innkalles det til ekstraordinært Årsmøte for å supplere Styret.

(13) Ekstraordinært Årsmøte innkalles av Styret i STUDiO eller et enstemmig Desisjonsutvalg. I tillegg kan 30 medlemmer ved skriftlig krav, som angir hvilke saker som skal behandles, pålegge Styret å innkalle til ekstraordinært Årsmøte.

(14) For at et vedtak om endring i lovene på årsmøtet skal være gyldig må minst 30 stemmeberettigede ha avgitt stemme og 2/3 flertall ha stemt for. Alle lovendringer trer i kraft straks Årsmøtet er hevet, og erstatter alle dermed tidligere lover for STUDiO.

(15) Alle øvrige bestemmelser følger DNS’ lover.

§ 2-2

STUDiOs styre og dets sammensetning

(1) Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig velges av Årsmøtet i vårsemesteret til det etterfølgende års festival. Leder bør normalt velges før de andre styremedlemmene kan velges.

(2) Leder, Nestleder og Økonomiansvarlig setter selv sammen resten av sitt Styre. Leder har vetorett ved sammensetning av Styret. Resten av Styret bør normalt være satt innen funksjonstidens start og presenteres til Årsmøtet i november.

(3) Nestleder er Leders stedfortreder.

(4) Leder plikter å holde DNS informert om STUDiOs virke, og bør så ofte som mulig stille som observatør på DNS’ styremøter, minimum fem ganger per semester.

§ 2-3

Økonomiske disposisjoner

(1) Kun Leder og Økonomiansvarlig kan i fellesskap tegne STUDiO økonomisk.

(2) Vedtak om å stille garanti for andres forpliktelser, samt opptagelse av lån, kan bare treffes av Årsmøtet etter innstilling fra Styret.

(3) STUDiOs Styre vedtar sitt eget budsjett innenfor de rammer som er vedtatt av Årsmøtet.

(4) Dersom økonomiske beslutninger direkte kan påvirke DNS’ økonomi, har Styret i DNS mulighet til å overprøve vedtak fattet av STUDiOs Styre.

(5) STUDiOs regnskapsår følger kalenderåret.

(6) Innen utgangen av Styrets funksjonstid skal Økonomiansvarlig gi et anslag på festivalens overskudd.

Kapittel 3

Økonomisk beholdning

§ 3-1

STUDiOs økonomiske beholdning er tredelt; driftsmidler, fond/økonomisk sikring og overskudd.

§ 3-2

Driftsmidler

(1) Med driftsmidler menes midler til å avvikle årets festival.

(2) Driftsmidlene disponeres av påtroppende Styre fra 3. oktober, men overdragelse av konto skjer formelt ved regnskapsårets slutt.

(3) Etter 2. oktober 2006 skal driftsmidlene ha en grunnkapital på NOK 250.000.

§ 3-3

Fond

(1) Fondet skal sikre og forvalte verdiene til STUDiO på best egnet måte. Formålet med fondet er å gi en økonomisk sikring for fremtidige festivaler.

(2) Fondet forvaltes i sin helhet av Stiftelsen Chateau Neuf, som definert i avtale mellom STUDiO og Stiftelsen Chateau Neuf. Denne avtalen er et vedlegg til STUDiOs lover.

(3) Etter 2. oktober 2006 skal fondet ha en grunnkapital på NOK 1.000.000.

(4) Renter over grunnkapitalen skal videreføres til STUDiOs overskudd.

§ 3-4

Overskudd

(1) STUDiOs overskudd skal komme Oslostudentene til gode, og skal brukes på tiltak som favner om studentenes interesser.

(2) Overskuddet skal belønne frivillig innsats, og skal ikke brukes til å dekke lønnskostnader, verken for STUDiO eller andre.

(3) Overskuddet disponeres i sin helhet av Festivalrådet, med myndighet til å fordele dette videre til studentsosiale tiltak.

(4) Fordelingen av pengene skal finne sted innen utgangen av februar påfølgende år og offentliggjøres på Festisfesten.

§ 3-5

Festivalrådet

(1) Festivalrådet følger samme periode som STUDiO-styret, 3. oktober til 2. oktober.

(2) Festivalrådet har følgende sammensetning: forrige periodes Leder for STUDiO, forrige periodes formann i DNS, en person oppnevnt av Representantskapet og en person fra en deltagende forening på forrige periodes STUDiO. Sittende STUDiO-Leder er sekretær og har observatørstatus i Festivalrådet.

(3) Representantskapet skal oppnevne sin Rådsperson innen utgangen av september.

(4) Rådspersonen med foreningstilknytning nomineres av Styret i STUDiO og suppleres inn ved konsensus i Rådet på periodens første Rådsmøte, innen utgangen av oktober.

(5) Vedtak i Rådet fattes med ¾ flertall.

(6) Hvis en av Festivalrådets representanter trekker seg før perioden er over, supplerer Rådet selv inn et medlem fra samme organ.

§ 3-4

Konkurs

Ved konkurs tilfaller alle midler og eiendeler som er tilknyttet STUDiO DNS.