Lover for Det Norske Studentersamfund

Fra Viteboka

Sist revidert 13. mai 2024

Kapittel 1: Formål og virksomhet

§ 1-1. Det Norske Studentersamfunds formål
Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål ved vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretagelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak.

§ 1-2. Hans Majestet Grisen
Det Norske Studentersamfunds høye beskytter er Hans Majestet den Gyldne Gris. Den til enhver tid fungerende styreleder i Studentersamfundet er Stormester i Den Gyldne Gris Orden.

§ 1-3. Studentdeltagelse
Studentersamfundet skal tilrettelegge for at så mange studenter som mulig får anledning til å delta i drift og på arrangementer. Studentersamfundet skal driftes med tanke på frivillighet og medbestemmelse.

§ 1-4. Gjennomsiktighet
Driften av Studentersamfundet skal være gjennomsiktig og inkluderende. Innkallinger til og protokoller fra møter i de styrende organer skal så vidt som mulig gjøres allment tilgjengelig.

Kapittel 2: Medlemskap

§ 2-1. Betingelser for medlemskap
Alle myndige personer kan tas opp som medlemmer av DNS. Foreningens styre forvalter medlemskapsordningen. Reglene for medlemskap skal være allment tilgjengelig, og bestemmes ved styrevedtak.

§ 2-2. Æresmedlemskap
Styret kan inntil fem ganger hvert akademiske år ved enstemmighet innstille som æresmedlem en person som har gjort seg særlig fortjent til det. Innstillingen skal legges frem for medlemsmøtet. Medlemmer av Griseordenen er livsvarige medlemmer av DNS. Avtroppende formænd tildeles æresmedlemskap. Alle æresmedlemmer er livsvarige medlemmer.

Kapittel 3: Medlemsmøtet

§ 3-1. Medlemsmøtets myndighet
Studentersamfundet samlet til medlemsmøte er den høyeste myndighet i Studentersamfundet. Enhver med stemmerett kan melde opp saker til medlemsmøtet.

§ 3-2. Innkalling
1. Styret kaller inn til medlemsmøter.
2. I særskilte tilfeller kan Desisjonen kalle inn til medlemsmøte. Dette skal gjøres uten opphold i tilfelle

a) mistillitsforslag mot styreleder
b) mistillitsforslag mot enkelte styremedlemmer
c) mistillitsforslag mot styret som helhet, eller
d) om Studentersamfundet ikke har et fungerende styre.

3. Dersom minst 20 medlemmer krever det, skal et medlemsmøte avholdes innen tre uker.
4. Fullstendig saksliste skal offentliggjøres minst 1 uke før møtet avholdes.
5. Årsregnskap, forslag til budsjett, avvikling av foreningen, strategiplan, handlingsplan, valgkomiteens innstilling, valgkomiteens beretning, styrets innstilling til valgkomité og forslag til lovendringer skal offentliggjøres minst 2 uker før møtet avholdes.
6. Dagsorden kan åpnes med 2/3 flertall under møtet.

§ 3-3. Forretningsorden
Studentersamfundet skal til en hver tid ha en forretningsorden for gjennomføring av medlemsmøter. Denne skal være allment tilgjengelig, og bestemmes ved styrevedtak.

§ 3-4. Stemmerett
1. Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Det kan kun stemmes ved personlig oppmøte. Følgende har stemmerett i Studentersamfundets medlemsmøter:

a) Aktive i og medlemmer av Studentersamfundet.
b) Medlemmer av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

2. Kun medlemmer av Det Norske Studentersamfund har stemmerett i saker vedrørende

a) oppløsning av foreningen
b) salg av fast eiendom
c) endring i formålsparagrafen eller
d) endring i denne paragrafen

3. I tillegg til de som innehar stemmerett, har også følgende møte- og talerett i Studentersamfundets medlemsmøter:

a) Vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høgskoler
b) Medlemmer av andre norske studentsamfunn
c) Ansatte i Studentersamfundet og Chateau Neuf AS

§ 3-5. Vedtaksdyktighet
For at et medlemsmøte skal være vedtaksdyktig, må minst 50 personer med stemmerett være til stede.

§ 3-6. Saker forbeholdt medlemsmøtet
1. Valg til styret, desisjonen og valgkomiteen, samt valg av direktør gjøres av medlemsmøtet.
2. Medlemsmøtet godkjenner foreningens budsjett og årsregnskap.
3. Studentersamfundets lover fastsettes av medlemsmøtet.
4. Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning skal behandles av medlemsmøtet.
5. Vedtak om kjøp og salg av fast eiendom, herunder pantsetting av Studentersamfundets faste eiendom, skal behandles av medlemsmøtet.
6. Medlemsmøtet godkjenner styrets innstilling til strategiplan og handlingsplan.

§ 3-7. Generalforsamling
Innen utgangen av mai skal det hvert år avholdes et medlemsmøte som skal være foreningens generalforsamling. På dette medlemsmøtet skal foreningens årsregnskap behandles.

Kapittel 4: Styret

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10. Inkludert styreleder og økonomiansvarlig.
2. Valgkomiteen innstiller på et antall styremedlemmer som skal velges på medlemsmøtet.
3. Styreleder og minst to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
4. Økonomiansvarlig og minst ett styremedlem velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret og tiltrer fra 1. juli.
5. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
6. Styremedlemmer velges for ett år.
7. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
8. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.
9. Kandidater som stiller til valg til styret plikter å ha medlemskap i foreningen.

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert fjerde år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges.
13. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
14. Dersom økonomiansvarlig trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim økonomiansvarlig frem til ny økonomiansvarlig velges.
15. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
16. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
17. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.
18. Styret vedtar en arbeidsfordeling mellom ansatte, honorerte og valgte. Minst hvert halvår.

§ 4-3. Økonomiske disposisjoner
1. Styret forvalter foreningens økonomi, og har signaturrett.
2. Styret kan ikke selge eller pantsette foreningens faste eiendom uten godkjenning fra medlemsmøtet.

§ 4-4. Styreleder
1. Styreleder leder foreningens styre.
2. Styreleder er foreningens talsperson.
3. Styreleder innehar prokura på vegne av foreningen.
4. Ved stemmelikhet i styret har styreleder dobbeltstemme.

§ 4-5. Økonomiansvarlig
1. Økonomiansvarlig er ansvarlig for den daglige økonomien i DNS.
2. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å finne flere inntektskilder for foreningen.
3. Økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens statusbok.
4. Økonomiansvarlig kan tildeles ytterligere oppgaver i styrets vedtatte arbeidsfordeling.

Kapittel 5: Ledelsen

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Enhver som stiller til rollen som direktør plikter å ha medlemskap i foreningen.
4. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
5. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer senest en måned etter tiltredelse. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

§ 5-2. Mandat
1. Ledelsen sørger for den daglige drift av foreningens aktivitet.
2. Ledelsen utarbeider på vegne av styret en handlingsplan for det kommende år.
3. Ledelsen kan opprette faste utvalg og midlertidige komiteer med ansvar for daglig drift. Ledelsen følger opp disse utvalgene.

§ 5-3. Direktør
1. Foreningens direktør står ansvarlig for driften av foreningen, og skal sørge for at de retningslinjer og pålegg som gis av styret og medlemsmøtet følges.
2. Direktør innehar prokura på vegne av foreningen.
3. Direktør skal holde styret informert om driften av foreningen. På styremøter har direktøren tale- og forslagsrett.
4. Direktør har ansvar for at det føres protokoll over styremøter og ledelsesmøter, og at disse gjøres tilgjengelige så snart som mulig.
5. Direktør kan gjøre enkeltdisposisjoner utover budsjett opp til 50 000 kroner. Alle disposisjoner utover dette må godkjennes av styret.

Kapittel 6: Valgkomiteen

§ 6-1. Valg av valgkomiteen
1. Valgkomiteen består av inntil fem personer hvorav én komitéleder.
2. Komitélederen velges av komiteen selv, med simpelt flertall, med minst 3⁄4 av komiteens medlemmer tilstede, innen fire uker etter komiteen er valgt.
3. Valgkomitéen velges av medlemsmøtet i løpet av våren. Komitéen kan supplere seg selv.
4. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke sitte i styret eller desisjonen.
5. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år.

§ 6-2. Mandat
1. Valgkomiteen innstiller på kandidater til styreverv, direktør og desisjonen.
2. Personer som sitter i valgkomiteen kan ikke selv stille til verv som det skal innstilles på.

Kapittel 7: Desisjonen

§ 7-1. Valg av desisjonen
1. Desisjonen består av fire faste medlemmer, samt Storebror.
2. Desisjonens faste medlemmer velges av medlemsmøtet.
3. Desisjonen konstituerer selv egen leder.
4. Medlemmer av desisjonen kan ikke sitte i styret eller i valgkomitéen.
5. Desisjonens faste medlemmer velges for to år.

§ 7-2. Arbeidsordning
1. Desisjonen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
2. Ved stemmelikhet har desisjonens leder dobbeltstemme.

§ 7-3. Mandat
1. Desisjonen er ansvarlig for å tolke foreningens egne lover, og etterse at disse følges.
2. Desisjonen skal føre tilsyn med styrets arbeid og gi råd.
3. Desisjonen fører protokoll over lovendringer.
4. Desisjonen kan i særskilte tilfeller kalle inn til medlemsmøte.
5. Desisjonen kan foreta redaksjonelle endringer av lovene.

§ 7-4. Storebror
1. Storebror er en ærestittel som til enhver tid innehas av en person med tilknytning til Det Norske Studentersamfund og som har gjort seg bemerket i samfunnet i og utenfor universitetet.
2. Medlemsmøtet velger storebror hvert tredje år.
3. Storebror sitter som fast medlem av desisjonen.

Kapittel 8: Mistillit og eksklusjon

§ 8-1. Mistillit
Medlemsmøtet kan vedta mistillit til styret, enkelte styremedlemmer eller andre valgte verv. For at et slikt forslag skal kunne behandles må det være nevnt i innkallingen til det aktuelle medlemsmøtet. Mistillitsforslag mot styret eller enkelte styremedlemmer må være Desisjonen i hende 7 dager før møtet. Mistillitsforslag mot andre valgte verv må være styret i hende 7 dager før møtet.

§ 8-2. Eksklusjon
Personer som motarbeider foreningens formål i § 1­-1, eller på andre måter skader foreningen og/eller dens medlemmer, kan ekskluderes av medlemsmøtet med 2/3 flertall. Eksklusjon innebærer umiddelbart tap av møte- og stemmerett. For at et slikt forslag skal kunne behandles, må det være nevnt i innkallingen til det aktuelle møtet.

Kapittel 9: Lover

§ 9-1. Tilgjengelighet
Styret står ansvarlig for at oppdaterte lover er allment tilgjengelige.

§ 9-2. Endringer
1. Endringer i lovene vedtas av medlemsmøtet med 2⁄3 flertall. For endringer i denne paragrafen, formålsparagrafen eller paragrafene om oppløsning kreves 3⁄4 flertall.
2. Desisjonen kan gjennomføre redaksjonelle endringer.
3. Lovendringer trer i kraft idet medlemsmøtet heves, med mindre annet er spesifisert i medlemsmøtets vedtak.

Kapittel 10: Oppløsning

§10-1. Skjerpede krav til vedtak
Oppløsning av foreningen må vedtas med 2/3 flertall på to etterfølgende medlemsmøter. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

§10-2. Formue etter oppløsning
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse inngå i et fond forvaltet av Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes legat. Dette fondet skal ha til formål å gjenopprette foreningen, samt ivareta foreningens bok­- og kunstsamling.