Strategi for Det Norske Studentersamfund 2016-2018

Fra Viteboka

"Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål å ved vitenskaplige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretagelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak.”

Premiss for strategiperioden

Det Norske Studentersamfund skal gjennom strategiperioden drifte Chateau Neuf med det formål å skape en sunn og bærekraftig drift på huset uavhengig av eventuelle flytteprosesser.

Hva er DNS sine utfordringer pr. 2015? Det Norske Studentersamfund, og Chateau Neuf, oppleves ikke som relevant og aktuell for studentene i Oslo. Dette gjenspeiles i få arrangementer, få medlemmer, få frivillige, og manglende oppslutning på arrangementer arrangert på huset.

DNS har en rekke foreninger som i seg selv tilbyr gode arrangementer. Huset har gode muligher for kulturdrift, men det er et problem at majoriteten av studenter er ukjent med bruksmulighetene til DNS både som arrangør og gjest - spesielt utenfor UiO.

Informasjonsstrømmen og markedsføringen ut til studentene er for dårlig, noe som gjør det til en stor utfordring å treffe nye og holde på eksisterende målgrupper.

Den store gjennomstrømningen av frivillige gjør det utfordrende å holde på kompetanse og opprettholde frivillig drift. I tillegg har DNS idag ikke gode rutiner for internkommunikasjon og kunnskapsoverføring - noe som gjør huset avhengig av et fåtall nøkkelpersoner.

Grunnet dårlig økonomi over lang tid er DNS er idag avhengig av kommersiell utleievirksomhet, noe som reduserer bruksmuligheten for studentarrangørene. DNS har også en lønnet stab som ikke er godt nok integrert og utnyttet opp mot DNS sine behov og frivillige drift.

Hvilken rolle bør DNS ha i 2018?

Det Norske Studentersamfund skal være et kulturhus for og av studenter.

DNS, og Chateau Neuf,skal være referansepunktet forstudentkulturen i Oslo og en relevant kulturaktør i Oslo. DNS skal være uunnværlig for byens studentmiljø og toneangivende i utvikling av Oslo som studentby.

DNS skal være studentenes førstevalg både som gjest og arrangør og ha et levende foreningsliv som benytter huset både på dag- og kveldstid. DNS skal være en aktiv promotør av studentengasjementet vi huser - både ovenfor studenter og Oslos befolkning.

DNS skal være det naturlige stedet å engasjere seg i studietiden. Vi skal være kompetansebyggende og et attraktivt sted å være frivillig over tid. Hverdagen som frivillig skal være utfordrende, sosialt og bidra til personlig og faglig utvikling.

DNS sin ansatte stab skal tilpasses organisasjonens behov og skal aktivt støtte opp om og legge til rette for frivillige engasjement og drift. DNS skal ha et godt arbeidsmiljø for både ansatte og frivillige. Kommersiell utleievirksomhetskalstyrke eller ha minimal påvirkning på det studentdrevne tilbudet.

Fokuspunkter 2016-2018

Organisasjon

Det Norske Studentersamfund skal ha en effektiv organisering med mest mulig frivillig drift. Vi skal være en arena for positiv utvikling der alle frivillige grupper og medarbeidere føler at det arbeides mot felles mål. Studenter skal ha gode grunner til å bli frivillige og DNS skal ha klare rutiner for oppfølging og kompetanseoverføring. På DNS skal det finnes rom for å prøve og feile og vi skal ha en ansatt stab som forenkler og støtter opp om DNS sine mål.

MÅLSETNINGER

 • All regulær bardrift skal driftes av DNS sine frivillige.
 • Alle frivillige skal vite hva som kreves av dem og være trygg i sine arbeidsoppgaver.
 • DNS skal utvikle og implementere kompetanse- og kursplaner for og på tvers av driftsgruppene.
 • Alle frivillige på DNS skal ha et jevnlig og variert sosialt tilbud.
 • Frivillige på DNS skal i gjennomsnitt være aktiv i 3 semestre.
 • DNS skal ha et permanent og gjennomarbeidet rekrutteringsarbeid og mottak.
 • Alle avdelinger skal utvikle og benytte samkjørte årsplaner for sin drift.
 • DNS skal utarbeide en strategi for bruk og behov av ansattressurser, og for organiseringen av styret og ledelsen i DNS.

Foreninger

Tilbudet hos Det Norske Studentersamfund skal gjenspeile den samlede studentmassen i Oslo. Terskelen for bruke huset skal være lav og gjennomføring av arrangementerskal være smertefri. DNS skal aktivt søke samarbeid med foreninger uavhengig av utdanningsinstitusjoner.

MÅLSETNINGER

 • Chateau Neuf skal aktivt søke å være det foretrukne lokalet for gjennomføring av studentarrangementer.
 • Alle studentdrevne arrangementer skal ha frivillig driftet bar i tilknytning til arrangementet.
 • Chateau Neufs arrangementslokaler skal være brukervennlige og tilgjengelig for alle.
 • Alle arrangører skal enkelt kunne finne all nødvendig informasjon for å gjennomføre et arrangement.
 • DNS skal ha fire studentrettede arrangementer daglig, med minst 200 besøkende totalt.
 • DNS sine lokaler skal disponeres på en slik måte at man kan tilby et tilnærmet ubegrenset antall studentforeninger arbeids- og møtelokaler.
 • Studentarrangementer på Chateau Neuf skal kunne gjennomføres med så lave kostnader som mulig for arrangør, men uten at DNS taper penger på gjennomføring.

Gjester

Det Norske Studentersamfunds program skal være tilgjengelig og attraktivt, og skal formidle de beste studietidsopplevelsene for alle Oslos studenter. Gjester hos Det Norske Studentersamfund skal føle seg velkommen, få god service og godt informert om alle tilbudene på huset. Den som besøker Det Norske Studentersamfund skal få lyst til å komme tilbake.

MÅLSETNINGER

 • Chateau Neufs oppholdsrom og serveringspunkter skal ha faste konsepter, og alle lokaler skal være ryddige og estetisk innbydende.
 • Gjester skal lett finne arrangementet sitt, og bli informert om det øvrige arrangements- og serveringstilbudet på huset.
 • Barpersonellet skal gi gjestene en god kundeopplevelse, og ha kunnskap om arrangementer på huset, medlemskap i DNS og utvalget i baren.
 • Hver måned skal det foregå et større arrangement i samarbeid mellom DNS og arrangerende foreninger.
 • Serveringstilbudet på huset skal innebære kontinuitet og forutsigbarhet for gjestene.
 • Medlemskap i DNS skal framstå som et attraktivt gode i form av rabatter på tilbudet på Chateau Neuf og andre samarbeidspartnere.

Identitet

De frivillige på DNS skal være stolte av sin organisasjon og studentene i Oslo skal ha et positivt inntrykk av huset. Varemerket Chateau Neufskalstyrkes og kommuniseres helhetlig i alle kanaler. Gjester på huset skal oppleve klare identiteter i husets lokaler.

MÅLSETNINGER

 • Alle studenter i Oslo skal kjenne til Chateau Neuf og skal delta på flere arrangementer i løpet av et år.
 • Alle arrangementer som skjer på Chateau Neuf skal være markedsført på alle campus i Oslo.
 • Promotering av arrangementer på Chateau Neuf skal markedsføres etter sin art i henhold til en markedsføringsstrategi.
 • Alle som utfører driftsoppgaver for Det Norske Studentersamfund, skal være stolte av sin innsats for kulturhuset, så vel som for sin avdeling.
 • Bokcafeen skal være en av Oslos beste ølpuber og ha en estetikk og program som er tilpasset dette.
 • Første etasje av Chateau Neuf skal være et levende sted hvor gjester ønsker å oppholde seg

Handlingsplaner for perioden