Styremøter 2024

Fra Viteboka

På denne siden er referater/protokoller fra møtene i Styret i Det Norske Studentersamfund i 2024.

Møte 15.01.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, Jessica Österberg, David Pettersen, Jade Stubban, Thea Bråten. Direktør Benjamin Ødegaard som protokollfører.

Sam Søhol har meldt forfall.

Dagsorden:

Sak 24-01. Valg av ordstyrer og referent.

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som ordstyrer og direktør som

protokollfører.

Ingen andre kandidater og de foreslåtte anses som valgt.

Sak 24-02. Orienteringer.

Petter Sæterøy legger frem Chateau Neuf A/S' orientering på vegne av dagligleder.

Petter Sæterøy legger frem orienteringen om styrearbeidet. Protokollen for forrige medlemsmøte er signert.

David Pettersen legger frem orientring om sitt styrearbeid. Pettersen har inntatt rollen som økonomiansvarlig.

Jessica Österberg orienterer om at Chateau Neuf-appen må oppdateres før EDB kan ordne nye medlemsskapsgreier.

Benjamin Ødegaard orienterer om det foreningens drift på Chateau Neuf.

Sak 24-03. Godkjenning av referat.

Protokollen godkjennes énstemmig.

Sak 24-04. Forventninger.

Styret diskuterer forventninger til hverandre for kommende periode.

Sak 24-05. Rollefordeling.

Petter Sæterøy har foreslått følgende roller til styret: Nestleder,

medieansvarlig, politisk ansvarlig, ledelsesrepresentant, alumniansvarlig,

medlemsansvarlig.

Petter Sæterøy foreslår at alle innehar minst én rolle.

Benjamin Ødegaard foreslår at økonomiansvarlig også innehar rollen som nestleder.

Jessica Österberg foreslår seg selv som medieansvarlig.

David Pettersen støtter Benjamin Ødegaards forslag om at økonomiansvarlig også innehar nestlederrollen.

Jade Stubban foreslår seg selv som medieansvarlig.

Jade Stubban foreslår seg selv som ledelsesrepresentant..

Sam Søhol har foreslått seg selv til alumniansvarlig.

David Pettersen foreslår seg selv som politisk ansvarlig.

Thea Bråten foreslår seg selv som politisk ansvarlig.

Thea Bråten foreslår seg selv som medlemsansvarlig.

Petter Sæterøy foreslår å dele medieansvarlig-rollen i to nye roller:

en kommunikasjonsansvarlig og en sosiale-medieransvarlig.

Thea Bråten ble énstemmig valgt som medlemsansvarlig.

Jade Stubban ble énstemmig valgt som ledelsesrepresentant.

Jessica Österberg ble énstemmig valgt som medieansvarlig.

Thea Bråten ble énstemmig valgt som politisk ansvarlig.

David Pettersen ble énstemmig valgt som nestleder.

Sam Søhol ble énstemmig valgt som alumniansvarlig.

Sak 24-6. Møtekalender.

Petter Sæterøy har forslått følgende møtekalender:

15 januar, 29 januar, 12 februar, 26 februar, 12 mars, 25 mars, 8 april, 22 april, 7 mai, 20 mai, 4 juni, 17 juni.

Petter Sæterøy har også foreslått å trekke 17 juni fra kalenderen.

Petter Sæterøy trekker 25 mars og 20 mai grunnet henholdsvis påske og pinse.

Møtekalenderen vedtar møtekalenderen med samtlige tre trekkforslag.

Sak 24-7. Møterom 4.

Petter Sæterøy foreslår at Møterom 4 i hovedsak låses.

Petter Sæterøy foreslår at rommet forbeholdes styret, administrasjonen og Studentradioen.

Begge forslagene ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-8. Sitz.

Jessica Österberg har foreslått å arrangere Sitz 8 februar i Sysesalen. En Sitz er en hverdagslig treretters.

Jessica Österberg foreslår morsom hatt som tema.

Begge forslagene ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-9. Status.

Petter Sæterøy foreslår å opprette statusbok for foreningen og gi arbeidsoppgaven til økonomiansvarlig David Pettersen.

Forslaget ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-10. Evaluering av medlemsmøte.

Petter Sæterøy foreslår å avsette tid til evaluering av forrige medlemsmøte med følgende dagsorden:

1. Hva gikk galt, 2. hva har gått galt før, 3. hvordan kan vi gjøre medlemsmøtet bedre.

Benjamin Ødegaard foreslår at møtet er åpent for allmennheten.

Jessica Österberg foreslår å forsøke å få tilbakemeldinger på forhånd av møtet slik av det kan behandles der.

Petter Sæterøy forslår 31 januar kl. 18-20 på Galleriet som sted og tid for møtet.

Petter Sæterøy trekker det originale forslaget til dagsorden til fordel for å

utarbeide en mer konkret dagsorden.

Forslag 2, 3 og 4 ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-11. Forslag til revidert budsjett.

Petter Sæterøy foreslår å innstille på forslag til revidert budsjett, og oppsette medlemsmøte om kort tid for å vedta det.

Styret jobber med forslag til revidert budsjett.

Styret vedtar å sende behandlingen av budsjettforslaget til neste styremøte.

Petter Sæterøy foreslår å avholde medlemsmøte 21. februar med følgende

dagsorden: 1. Budsjettrevidering, 2. Medlemskapsordning, og at lokalet blir i Storsalen.

Styret vedtar forslaget om medlemsmøtets tidspunkt, lokale og dagsorden.

Sak 24-12. Eventuelt.

Jade Stubban foreslår at det skal stå noen ting man kan være med på i alle promoteringsbilder om å søke til Studentersamfundet.

Forslaget blir énstemmig vedtatt.

24.12.01 Invitasjoner.

Petter Sæterøy ønsker oversikt over foreningens invitasjoner til andre nationer.

Styret går gjennom alle invitasjonene og hvem som ønsker å dra på de forskjellige nationene.

24.12.02 Grisefest.

Petter Sæterøy orienterer om planleggingen av neste Grisefest.

Det er ønskelig at styreleder, direktør og et par andre styremedlemmer kommer på planleggingsmøtet.

24.12.03 Medlemsskap.

Behandles ikke i dag.


Møte 29.01.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, Thea Bråten, Sam Søhol, Jessica Österberg, David Pettersen, daglig leder André Titland, direktør Benjamin Ødegaard.

Jade Stubban kom under behandling av sak 2 på dagsorden.

24.13 Valg av ordstyrer og referent.

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Vedtatt.

24.14 Orienteringer.

André Titland orienterer om selskapets drift. Noe økning i kommersiell utleie i Storsalen.

Sam Søhol har intet å melde.

Jessica Österberg orienterer om sitz. Det foreslås å lage nettsak med kommunikasjonsansvarlig for å utbre informasjon om arrangementet.

David Pettersen orienterer om salgsvarer og Tappetårnet. Det lages et utkast til klær som skal være ferdig til mars. Tappetårnet har holdt BokCafeen åpen fire dager forrige uke, noe de skal fortsette med.

Styreleder Petter Sæterøy orienterer om DNS. Det har kommet prisestimat på BokCafeen. Foreningsdagene har vært veldig rolige.

Direktør Benjamin Ødegaard orienterer fra ledelsen.

Thea Bråten orienterer fra gallakomiteen, og planlegger å invitere byråder til Teater Neufs storsalsoppsetning i april. Hun har invitert til møte for å finne ut hvordan DNS kan bevare medlemmer.

Jade Stubban har laget forslag til musikkprofil.

24.15 Godkjenning av referat. Vedlegg # 1.

Foreslås vedtatt med forbehold om at Thea Bråtens etternavn blir rettet opp.

Vedtatt med forbehold.

24.16 Budsjett.

Vedlegg # 4 (budsjett) og # 5 (kommentar).

Forslag 8-1. Petter Sæterøy foreslår å fjerne alt som har å gjøre med Slottsmesterordningen fra budsjettet. Slottsmesterordningens økonomiske påvirkning på Studentersamfundets budsjett forklares i sin helhet i en fotnote.

Forslag 8-1 vedtas.

Forslag 8-2. Sam Søhol foreslår å legge til Medieavdelingen med egen kolonne.

Forslag 8-3. Sam Søhol foreslår å legge til Galla med egen kolonne.

Forslag 8-2 trekkes.

Forslag 8-3 vedtas.

Styret vedtar innstilt budsjett til medlemsmøtet.

24.17 Bonger.

Forslag 12-1. Petter Sæterøy har foreslått følgende til vedtak: Bonger til musikkbingo kuttes med 4, slik at man går ned til 20 bonger. Er man alene skal det også kun gis ut 2 bonger til den som gjørarbeidet, istedetfor de 4 som deles mellom 2 stykker normalt.

Forslag 12-2. Petter Sæterøy foreslår å ikke gi ekstra bonger for å utføre oppgaver alene fremfor å gjøre det med andre. Jfr. nuværende opplegg for Tappetårnet.

Forslag 12-3. Jade Stubban foreslår at produksjonsansvarlig, -assistent får følgende satser: 2 bonger per skift. 1 ekstra bong for helg. 1 ekstra bong per time over 8 timer.

Forslag 12-4. Jade Stubban foreslår at platespillere får to bonger.

Alle fire forslag vedtas.

24.18 Etiske retningslinjer. Vedlegg # 2.

Vedlegg #2.

Kun orientering.

24.19 Godkjenning av ledelsen.

Direktøren legger frem innstillingen.

Forslag 14-1. Petter Sæterøy foreslår at de ansatte ikke bindes til noe annet enn sin stillingsinstruks.

Forslag 14-2. Petter Sæterøy foreslår Regimets leder.

Forslag 14-3. Jade Stubban foreslår Ludwig

Forslag 14-1 vedtas.

Forslag 14-2 vedtas.

Forslag 14-3. vedtas.

Innstillingen vedtas med endringsforslag.

24.20 Medlemsmøte 21 februar.

Følgende ble vedtatt forrige styremøte: Storsalen 21. februar kl. 18:13 med

følgende dagsorden: 1. Budsjettrevidering, 2. Medlemskapsordning.

Petter Sæterøy foreslår en oppgavefordeling i styret.

Oppgavefordelingen vedtas.

24.21 Representasjonsreiser. Vedlegg # 3.

Petter Sæterøys forslag er vedlagt. Vedlegg # 3.

Forslag 15-1. Petter Sæterøy foreslår at gallakomiteen havner innunder under "ledelsen."

Forslag 15-2. Petter Sæterøy foreslår at det dekker kun to personers reise.

Forslag 15-3. Jessica Österberg foreslår at refusjonsordenen følger

prioriteringsordenen for hvem som kan dra på galla.

Forslaget vedtas med alle 3 endringsforslag.

24.22 Musikkprofil i Glassbaren og BokCafeen.

Jade Stubban har sendt forslag til vedtak. Vedlegg # 6.

Forslag 14-1. Petter Sæterøy foreslår å ta arbeidet videre med sjef for Glassbaren Marie.

Forslag 14-2. Petter Sæterøy foreslår at musikkprofilen skal være klar innen

åpningen av Glassbaren.

24.23 Salgsvarer.

Forslag 16-1. Petter Foreslår at første utkast skal være klart i løpet av

februar.

Forslag 16-2. Petter Sæterøy foreslår at prosjektet er ferdig til påske.

Vedtatt.

24.24

Petter Sæterøy legger frem forslag om å boikotte Israels innslag under

visningen av Melodi Grand Prix-finalen på Chateau Neuf 11 mai.

Forslaget vedtas.

Møte 12.02.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, økonomiansvarlig David Pettersen, Jessica Österberg, Jade Stubban, Thea Bråten. Direktør Benjamin Ødegaard, daglig leder André Titland.

Sam Søhol har meldt forfall.

24.25 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Vedtatt.

24.26 Orienteringer

Jessica Österberg orienterer om sitzen forrige uke, og om alumniarbeidet.

Jade Stubban orienterer om musikkprofilarbeidet.

Thea Bråten orienterer om rekrutteringsarbeidet. Konsertforeningen Betong ønsker å bli et utvalg av Studentersamfundet.

Petter Sæterøy orienterer om Velferdstinget, Grisefestplanleggingen, evalueringsmøtet forrige uke om medlemsmøteforbedringer, og om kommunikasjonsarbeid.

Økonomiansvarlig David Pettersen orienterer om økonomiarbeidet, og møter med komitteene. Tappetårnets torsdager i BokCafeen har gått veldig bra.

Direktør Benjamin Ødegaard orienterer om foreningens drift på Chateau Neuf.

Daglig leder André Titland orienterer om Chateau Neuf A/S' drift og langsiktige samarbeidsplaner. Ønsker åpningsfest første dag etter påske.

24.27 Godkjenning av referat

Godkjent.

24.28 Medlemsmøtet 21. februar

Petter Sæterøy legger frem forslag til ordstyrere.

24.29 Lukket sak

24.30 Sponsoravtaler

David Pettersen ønsker en plan for hva Studentersamfundet skal tilby sponsorer, og retningslinjer for hvem han skal søke fra og hva han skal søke til. David Pettersen foreslår å sende denne saken til neste styremøte for vedtak.

24.31 Eventuelt

a) Komité for å revidere etiske retningslinjer

Petter Sæterøy foreslår Felix Volpe som komitéleder, og Thea Bråten, Peter Linge Hessen og Marte Ø. Knudsen til menige komitémedlemmer.

Komiteens medlemmer er vedtatt.

b) Strategiseminar

Thea Bråten orienterer om at hytten i Modum koster kr. 1500,- for strategiseminaret.

Styret enes om at det er greit å bruke kr. 1500,- for hytten til dette seminaret.

c) Styret til forestilling

Styret ønsker å se Moulin Rougue. De som ikke har sett den i styret og ledelsen koordinerer dette.

d) Tilgjengelighet

Jade Stubban ønsker at det skal være offentlig tilgjengelig informasjon om når de forskjellige tillitsvalgte kan nås, og hvor lang tid det kan forventes å vente til hendvendelser blir besvart.

Møtet heves 17:47

Møte 26.02.24

Til stede: Petter, Jade, Thea, Jessica, Benjamin, André. David kom til behandling av sak 4.

Forfall: Sam.

24.32 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Forslaget er vedtatt.

24.33 Orienteringer

Daglig leder André Titland orienterer om Chateau Neuf A/S' drift.

Jessica Österberg orienterer om sitt arbeid siden forrige styremtøte. Jessica drar til Åbo for å representere DNS på Galla for Österbotniska Nation.

Petter Sæterøy orienterer om sitt representasjonsarbeid. Petter har snakket med Akademika om eventuelt samarbeid.

Jade Stubban orienterer om sitt arbeid. Jade skal også til Åbo for å representere DNS.

Thea Bråten orienterer om sitt gallaarbeid siden forrige styremøte.

Benjamin Ødegaard orienterer om ledelsens arbeid siden forrige styremøte og framover i tid.

24.34 Godkjenning av referat.

Vedtatt uten bemerkning

24.35 Det nye studenthuset

Petter Sæterøy orienterer om hvordan det nye studenthuset i sentrum ligger an.

24.36 Styremøte Chateau Neuf A/S 28 februar.

Petter Sæterøy orienterer om at det er styremøte i Selskapet 28 februar.

24.36 Oppussing av Bokcafeen

Petter Sæterøy orienterer om hvor komiteens arbeid har kommet, og hva som må gjøres videre.

Benjamin Ødegaard finner ut om hvorvidt de lyse bokhyllene er fredet på noe vis, eller på annen måte viktig for BokCafeen.

24.37. Medlemsmøte 21 februar.

Petter Sæterøy orienterer om sakene fra medlemsmøtet 21 februar, og hvilke enkeltvoteringer som ble vedtatt under behandling av saken om medlemsskap.

Petter Sæterøy foreslår at alle interne foreninger har en ordning for å melde seg inn i DNS og betale for medlemsskap. Og at dette kommer inn i

foreningskontrakten på langsikt.

Petter Sæterøy trekker forslaget, og sender oppgaven til ledelsen til

førstkommende foreningsledermøte.

24.38 Innkjøp av punsch.

Petter Sæterøy foreslår å kjøpe ti flasker punsch fra Punschekollegiet.

Styret vedtar dette.

24.39 Grisens plass

Petter Sæterøy og Thea Bråten melder seg til å begynne det konkrete arbeidet for omgjøringen fra parkeringsplass til park i H.M. Grisens plass.

24.40 Medlemspris for kjellerforeninger

David Pettersen orienterer om at barstaben ikke vet om den gamle avtalen om at styremedlemmer i kjellerforeningene på Blindern, medlemmer i Studentersamfundet Trondhjem og medlemmer i Studentersamfunnet i Bergen får internpriser på Chateau Neuf.

Petter Sæterøy oppretter et skriv med oversikt over hvem som får internpris og hvordan de forskjellige medlemskort ser ut, og sender det til André Titland.

24.41 Eventuelt

41.1 Sponsoravtaler

David Pettersen ønsker diskusjon om hvilke sponsorordninger styret ønsker fremover.

David Pettersen foreslår reklame på plakater, reklameplakater på Samfundets flater, og reklame på bunnen av nettsiden.

Styret vedtar dette.

Møte hevet 17:41.

Møte 26.02.24

Til stede: Petter, Jade, Thea, Jessica, David, Benjamin, André.

Forfall: Sam.

24.42 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Forslaget er vedtatt.

24.43 Orienteringer

David Pettersen orienterer om økonomiarbeidet siden sist. Tapptårnet har ikke hatt spesielt mange møter.

Thea Bråten orienterer om politisk arbeid, og har invitert politikere til Legally

Blond og befaring på huset. Thea har også møtt i komiteen for å revidere etiske retningslinjer.

Benjamin Ødegaard orienteres om Ledelsens arbeid og driften de siste ukene.

André Titland orienterer om Chateau Neuf A/S. Administrasjonen skal har seminar etter påske.

Jade Stubban orienterer om karaokevirksomheten nå på fredag. Festen for åpningen av uteserveringen er igang med å planlegges. Jade har representert DNS i Åbo.

Jessica Österberg orienterer om kommunikasjonsstrategien. Jessica har også representert DNS i Åbo. Jessica tar imot innspill på dette. Det er satt av en sak på eventuelt til denne strategien.

Petter Sæterøy orienterer om sitt generelle arbeid. Petter har også representert DNS i Åbo.

24.44 Godkjenning av protokoll

Protokoll ble sendt ut sammen med innkalling.

Protokollen er godkjent.

24.45 Studentpriser på Chateau Neuf

André Titland orienterer om Chateau Neuf A/S' og Tarans ordning om studentvennlig tilbud.

24.46 Veldedighetsdonasjon

I april skal én krone per vare solgt i Glassbaren gå til veldedighet.

Forslag 5-1. Petter Sæterøy foreslår å donere midler til Leger uten grenser og deres arbeid på Gazastripen.

Forslag 5-2. Petter Sæterøy foreslår å donere midler til Redd barna.

Forslag 5-3. Petter Sæterøy foreslår å donere til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).

Forslag 5-4. Petter Sæterøy for å gi Facebook-gruppa i Facebook makten til å bestemme dette.

Forslag 5-5. Thea Bråten foreslår å bytte ut forslag 5-3. til å gi til Mental Helse Ungdom.

Forslag 5-1, 5-2, 5-3, 5-5 strykes i favør for 5-4. Forslag 5-1, 5-2 og 5-5 sendes til Aktivgruppa for votering.

24.47 Frivillighetskontrakt

Forslag 6-1. Benjamin Ødegaard har sendt forslag til Styret.

Forslag 6-2. Thea Bråten foreslår å oppfordre alle foreninger som utfører lignende oppgaver om å gjøre det samme.

Forslag 6-3. Petter Sæterøy foreslår å sende saken til Ledelsen.

Forslag 6-4. Petter Sæterøy foreslår at forslaget til kontrakt skal være klart til styremøtet 22. april.

Alle fire forslag ble vedtatt.

24.48 Inkludering

Forslag 7-1. Petter Sæterøy foreslår at Studentersamfundet skal delta i Oslo Pride Parade i 2024.

Forslag 7-2. Petter Sæterøy foreslår å opprette en arbeidsgruppe med Jade Stubban og Marte Ø. Knutsen fra Chateau Neuf A/S.

Forslag 7-3. Thea Bråten foreslår å invitere listene fra UiO og Skeivt Studentforum til samarbeid i Oslo Pride-uka, og sende oppgaven til Ledelsen.

Alle tre forslag ble vedtatt.

24.49 Representasjon

Strykes fra dagsorden etter forslag fra Petter Sæterøy.

24.50 Eventuelt

51.1 Revidering av møteplan

Ingen forslag ble fremmet.

51.2 Eventuelt Arrangementsvirkshomhet.

Ingen forslag ble fremmet

51.3 Budsjettevaluering utvlag

David Pettersen ytrer at utvalgene ikke har god kontroll på sin økonomi.

Benjamin Ødegaard inviterer til kvartalsevalueringer av utvalgenes økonomi.

Petter Sæterøy foreslår at de nye bongsatsene trer i kraft etter påske.

Forslaget vedtas.

51.4 Romdisponering

Benjamin S. Ødegaard har sendt inn forslag til vedtak.

Forslaget vedtas.


Møtet heves 18:03

Møte 08.04.24

Til stede: Sam Søhol, André Titland, Thea Bråten, Petter Sæterøy, Benjamin Ødegaard. David kom til behandling av sak 2 på dagsorden.

Forfall: Jade har meldt forfall, Jessica har meldt forfall.

24.52 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør somprotokollfører, i henhold til lovene.

Vedtatt.

24.53 Orienteringer

Styreleder Petter Sæterøy orienterer på vegne av Jessica. Medieavdelingen har møtt med kommunikasjonssjef. Redaksjonen består av 10 personer. De ønskeroppfølging. Kommunikasjonsstrategien utvikles.

Direktøren orienterer.

André orienterer om administrasjonens virksomhet. Regnskap skal være så ogsi klart nå.

Thea Bråten orienterer. Åpningen av uteserveringen gikk bra.

David Pettersen orienterer om økonomien i DNS.

Petter Sæterøy orienterer om Grisefest og Galla. Gallainvitasjoner er utsendt.

24.54 Godkjenning av protokoll

Protokoll ble ikke sendt ut med innkallingen.

Saken sendes til neste møte.

24.55 Handlingsplan for medieavdelingen

Thea Bråten foreslår at handlingsplanen inneholder et punkt om samarbeidet med Chateau Neuf A/S.

Saken sendes til Medieavdelingen.

24.56 Flatebruk i Fojaé

5-1. Thea Bråten har sendt forslag til retningslinjer for bruk av veggflatene ved RF-trappa, DKSF-trappa, utenfor toalettene, og ved Foajébaren i Foajeen.

5-2. Petter Sæterøy foreslår at vi begynner med én vegg, og at det er veggen utenfor toalettene.

5-3. David Pettersen foreslår en fordeling på plakatveggen intern/ekstern.

5-4. David Pettersen foreslår at plakatveggen er åpen for plakater som ikke kun er reklame for arrangementer.

5-5. Sam Søhol foreslår å bruke en av søylene i BokCafeen til plakatoppheng.

Thea Bråten stryker 5-1.

Forslag 5-2., 5-3., 5-4. og 5-5. blir vedtatt.

24.57 Generalforsamling

6-1. Petter Sæterøy har foreslått å anlegge et diskusjonsmøte i forkant av generalforsamlingen.

6-2. Petter Sæterøy har foreslått at styret innstiller på å gi økonomiansvarlig prokura.

6-3. Petter Sæterøy har foreslått at styret skal foreslå til medlemsmøtet å legge instrukser inn i lovene.

6-4. Petter Sæterøy foreslår at det serveres chiligryte.

6-5. Petter Sæterøy foreslår at det arrangeres en høring for komiteen til å revidere etiske retningslinjer.

Petter Sæterøy innleder diskusjon om hvilke personer de skal innstille til valgkomiteen.

Sam Søhol melder seg til å oppdaterte lovene til det som ble vedtatt i november.

24.58 Søknad fra Pizzaforeningen

7-1. Petter Sæterøy har foreslått å godkjenne søknaden om at Pizzaforeningen blir intern forening på Chateau Neuf.

7-2. Petter Sæterøy har foreslått å avslå søknaden om at Pizzaforeningen blir intern forening på Chateau Neuf.

7-3. Petter Sæterøy har foreslått å sende behandlingen av søknaden om at Pizzaforeningen skal bli intern forening på Chateau Neuf til Ledelsen.

Forslag 7-1. vedtas og Pizzaforeningen får tildelt rom. Ledelsen får ansvar for å følge opp saken, med frist 1. mai.

24.59 Handlingsplan for Tappetårnet

8-1. Benjamin Ødegaard legger frem forslaget som ble sendt til styret på forhånd.

8-2. Petter Sæterøy foreslår som mål at Tappetårnet holder BokCafeen åpen de lørdagene Glassbaren ikke er åpent.

8-3. Sam Søhol foreslår å endre forslag 8-2. til at det er "Glassbaren" istedetfor "BokCafeen".

8-4. Petter Sæterøy stryker forslag 8-2. til fordel for å bytte ut BokCafeen med "en av barene."

8-1. og 8-4. ble vedtattt.

24.60 Omdøping av møterommene

Videresendes.

24.61 Eventuelt

61.1 Kontrakt for studiosjef

Petter Sæterøy legger frem kontrakt for festivalsjef.

Kontrakten vedtas.


Møtet heves 18:07

Møte 22.04.24

Til stede: André, Sam, Jessica, Petter, Thea, Jade, David. Ellisiv under sin egen orientering under sak 2

Forfall: Benjamin

24.62 Valg av ordstyrer og protokollfører.

Forslag Ordstyrer: Petter

Forslag Referent: Thea

Vedtak: Vedtatt

24.63 Orienteringer

Ellisiv orienterer om ny nettside. Arbeidet foregår med EDB (Jonas) og ekstern leverandør av nettside (Lise), og skal følge den nye grafiske profilen. Utvikles i tråd med moderne standarder, og skal gjøre en del ting lettere, blant annet oversikt over linker, fonter, o.l. samt innmelding og sammenkobling med Galtinn. Skal bli mer oversiktlig hva som skjer, og enkelte arrangementer fremheves. Det skal også tydeliggjøre skillet mellom CNAS og DNS, og det skal være lettere å se hvem og hva som kan kontaktes. Betaside lanseres ca. slutten av mai, og sendes ut til aktuelle kandidater for tilbakemelding. Endelig lansering kommer til høsten, helst før studio.

André orienterer om arbeidet siden sist. Jobber med å ferdigstille årsregnskapet til CNAS og DNS. Fremdeles noe usikkerhet rundt den tekniske løsningen i overføringen fra CNAS til DNS. CNAS sitt styre arbeider med dette, og møtes på onsdag. Marie sin stilling økes fra 50% til 100%. UiO har sagt ja til å støtte opp under et event i samarbeid med Live Nation etter studiestart august 2025. Sam orienterer. Gått gjennom lovene og notert seg endringsforslag. Jessica orienterer. Vært hos Nylands Nation og berget en kopp. Jessica tar over ansvaret for merch fremover, og samarbeider med MA og Ellisiv. Jessica og Ellisiv har møttes og snakket om kommunikasjonsstrategi. I mediesøk har Chateau Neuf vært nevnt 5 ganger i det siste.

Petter orienterer. Snakket med VT om kjøkken og økt søknadsramme. Snakket med Studio, som ønsker at DNS skal promotere seg mer under arrangementene. Jobbet med årsrapport. Snakket med studentpolitikere ifm valget ved UiO. Vært på vårball hos Kjelleren. Signert kontrakt med Pizzaforeningen.

Thea orienterer. Planlagt fredagens besøk med Veslemøy. Møtt utvalgene. Jade orienterer. Vært i ledelsesmøte hvor de snakket om blant annet pride og kjøkken.

David orienterer. Var også i ledelsesmøte. Venter på svar fra ulike sponsorer og støtteordninger. Skal på OsloMet sin galla på fredag. Jobbet med valget og står på Liberal Liste.

24.64 Godkjenning av protokoll

Protokollene ble sendt med innkallingen.

Kommentar: 08.04, sak 2, ble det nevnt at Jessica hadde vært i Åbo, etterfulgt av setning om at hun gjerne vil ha innspill på dette. Innspillene skulle vært til setningen før.

Vedtak: Godkjent, med kommentar

24.65 Generalforsamling

65.1 Sam legger frem følgende forslag, som styret kan sende inn:

1. Slå sammen punkt 3 og 4 under 4-1

Vedtak: Sendes inn

2. Endre fra «et antall» i punkt 2 under 4-1 til «inntil 5»

Vedtak: Sendes inn

3. Presisere i punkt 12 under 4-2 at økonomiansvarlig skal få spørsmål om å overta rollen som styreleder før eventuelle andre styremedlemmer

Vedtak: Sendes ikke inn

4. Økonomiansvarlig blir styreleders stedfortreder ved langvarig sykemelding eller

forhindring i arbeid

Motforslag: Styret innstiller selv en stedfortreder for styreleder ved langvarig sykemelding eller forhindring i arbeid

Vedtak: Sendes ikke inn

5. Dersom direktør blir sykemeldt over en lengre periode skal styret arrangere et styremøte der ledelsen inkluderes innen to uker, hvor de velger en midlertidig direktør. Vedkommende får samme honorar som direktør frem til direktøren er tilbake i arbeid. Opprinnelig direktør får utbetalt honorar i inntil tre måneder dersom dette er tilfellet.

Vedtak: Sendes inn

6. Dersom styreleder blir sykemeldt over en lengre periode skal styret arrangere et styremøte innen to uker, hvor de velger en midlertidig styreleder. Vedkommende får samme honorar som styreleder frem til styreleder er tilbake i arbeid. Opprinnelig styreleder får utbetalt honorar i inntil tre måneder dersom dette er tilfellet.

Vedtak: Sendes inn

7. Legge til «Økonomiansvarlig har ansvar for den daglige økonomien i foreningen»

under ny paragraf 4-5.

Vedtak: Sendes inn

65.2 Forslag til valgkomité

Jessica Krogen Ernes

Christina Eide

Sander Jordbakke

Niamh Brekkhus

Mikkel Frydenlund Sibe

Styrets innstilling: Vedtas

65.3 Dagsorden

Petter legger frem forslag til dagsorden, og foreslår den som ble sendt ut med første innkalling.

Kommentar: Saken om etiske retningslinjer må kodes til orienteringssak

Vedtak: Vedtatt med kommentar

65.4 Æresmedlemsskap

Styret innstiller ikke på noen denne gangen

24.66 Medlemsmøter høst 2024

Forslag: 11.11, kl. 18:13

Vedtak: Vedtatt

24.67 Innkjøp av dekketøy

Forslag fra gallakomiteen ble sendt med innkallingen.

Gallakomiteen og grisefestkomiteen ønsker innspill fra styret. Forslaget er å gå til innkjøp av dekketøy til galla, hvor vi kjøper alt unntatt champagneglass og duker. Tanken er også at det kan leies ut til andre studentforeninger. Kostnaden fordeles på budsjettene til gallakomiteen i år og grisefestkomiteen.

Forslag: Vedlagt forslag til innkjøp godkjennes

Vedtak: Vedtatt

24.68 Arbeidsinnstrukser for honorerte og daglig leder

Forslag til arbeidsinstruks for daglig leder, direktør, styreleder og økonomiansvarlig ble sendt med innkallingen.

Daglig leders: Kommentar om at ett av ansvarsområdene skal være å følge med på DNS sin økonomi. Kommentar om at hen skal orientere medlemsmøtet.

Vedtak: Vedtatt med kommentarer

Direktørs: Oversendes til neste styremøte. Kommentar om at honorar også burde nevnes i denne.

Styreleders: Ansvarsområder, punkt 4, må endres til en gang i halvåret. Det presiseres at det skal gjøres i mars og oktober.

Vedtak: Vedtatt med kommentar

Økonomiansvarligs: Kommentar om å legge inn et punkt om daglig leder under kommunikasjon. Kommentar om å endre valgperiode for å stemme med lovene.

Vedtak: Vedtatt med kommentar

Direktør sin ble ikke behandlet på grunn av vedkommendes forfall.

24.69 Bookingreglement

Thea Bråtens forslag ble ettersendt.

Ledelsen har ettersendt sakspirer til denne saken.

Med utgangspunkt i Ledelsens innsendte forslag foreslås det å skifte rekkefølge på punkt 1 og 2.

Styret ønsker at reglene tas i bruk fra førstkommende storproduksjonsmøte.

Forslag: Styret vedtar ledelsens innsendte forslag med foreslåtte endringer

Vedtak: Vedtatt

24.70 Omdøping av møterom

Videresendes.

24.71 Eventuelt

Ingen saker.

Møte 07.05.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, Thea Bråten, Jessica Österberg, David Pettersen. Daglig leder André Titland og direktør Benjamin Ødegaard. Jade Stubban kom til behandling av sak nr. 4.

Forfall: Sam Søhol har meldt forfall.

24.72 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører.

Vedtatt.

24.73 Orienteringer.

Jessica Österberg: Det er bestilt styrebånd.

Thea Bråten: Har hatt lokalpolitikere på befaring.

Petter Sæterøy: Utsendt innkallinger til medlemsmøte. Bestilt dekketøy.

David Pettersen: Møtt i Studenthovedstaden. Representert DNS på OsloMets galla.

André Titland: Årsregnskap gjøres ferdig. Har nå konferanse med administrativt ansatte i andre studenthus i Norge.

24.74 Godkjenning av protokoll.

Protokoll over forrige styremøte ble sendt med innkallingen.

Protokollen godkjennes uten bemerkninger.

24. 75 Behandling av saker til medlemsmøte.

Lovforslag ble sendt med innkallingen.

Forslag # 1 vedtas inntilt. Petter Sæterøy, David Pettersen, Thea Bråten og

Jade Stubban stemte for. Jessica Österberg stemte mot.

Forslag # 2 vedtas ikke innstilt. Thea Bråten og Petter Sæterøy stemte for.

Jessica, Jade og David stemte mot.

Forslag # 3 vedtas enstemmig ikke innstilt, til fordel for forslag # 4.

Forslag # 4 vedtas innstilt. Thea Bråten, Daivd Pettersen og Petter Sæterøy

stemte for. Jessica Österberg og Jade Stubban stemte mot.

Forslag # 5 vedtas enstemmig ikke innstilt.

Forslag # 6, # 7 og # 8 trekkes av styret.

Forslag # 9 vedtas enstemmig innstilt.

Forslag # 10 vedtas enstemmig innstilt.

Forslag # 11 vedtas enstemmig innstilt.

Forslag # 12 vedtas enstemmig innstilt.

Forslag # 13 vedtas enstemmig innstilt.

Forslag # 14 vedtas enstemmig innstilt.

24.76 Investeringer.

Diskusjonspunkter ble sendt ut med innkallingen. Under behandling av saken

har styret forhørt seg med samfundsforeningene og de forskjellige avdelingene

samfundet.

Daglig leder tar med diskusjonen på dette punktet videre inn i arbeidet med

investeringsplan i selskapet.

24.77 Søknad fra Oslo Studentmållag.

Søknad ble sendt med innkallingen.

Petter Sæterøy foreslår å godkjenne søknaden, men ikke å gi dem kontor.

Forslaget vedtas enstemmig.

24.78 Arbeidsinstruks direktør.

Petter Sæterøys forslag til arbeidsinstruks for direktør ble sendt med

innkallingen. Under behandling av saken har styret hatt diskusjonsmøter med alle

som innehar tillitsvervene som det lages arbeidsinstruks for.

Direktør Benjamin Ødegaard foreslår en endring på punkt 4 under Møter og

arrangementer: "Føre protokoll på styremøter i DNS. Sørge for at det føres protokoll

over styremøter og ledelsesmøter, og tilgjengeliggjøre dem så snart som mulig."

Arbeidsinstruksen vedtas enstemmig med endringsforslaget.

24.79 Styremøtekalender.

Petter Sæterøy foreslår å legge inn et styremøte tirsdag 21 mai.

Forslaget vedtas enstemmig.

24.8 Eventuelt. Visningen av Melodi Grand Prix / Eurovision-festen.

8.1. Jade Stubban foreslår at vi gjennomfører arrangementet 11. mai.

8.2. Petter Sæterøy foreslår at vi beholder Eurovision-fest-konseptet fremover.

Forslag 8.1 vedtas. Jessica, Jade og David stemmer for. Thea og Petter

stemmer mot.

Forslag 8.2 vedtas enstemmig.

Møtet heves 18:01.