Styremøter 2024

Fra Viteboka

På denne siden er referater/protokoller fra møtene i Styret i Det Norske Studentersamfund i 2024.

Møte 15.01.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, Jessica Österberg, David Pettersen, Jade Stubban. Direktør Benjamin Ødegaard som protokollfører.

Sam Søhol har meldt forfall.

Dagsorden:

Sak 24-01. Valg av ordstyrer og referent.

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som ordstyrer og direktør som

protokollfører.

Ingen andre kandidater og de foreslåtte anses som valgt.

Sak24-02. Orienteringer.

Petter Sæterøy legger frem Chateau Neuf A/S' orientering på vegne av dagligleder.

Petter Sæterøy legger frem orienteringen om styrearbeidet. Protokollen for forrige medlemsmøte er signert.

David Pettersen legger frem orientring om sitt styrearbeid. Pettersen har inntatt rollen som økonomiansvarlig.

Jessica Österberg orienterer om at Chateau Neuf-appen må oppdateres før EDB kan ordne nye medlemsskapsgreier.

Benjamin Ødegaard orienterer om det foreningens drift på Chateau Neuf.

Sak 24-03. Godkjenning av referat.

Protokollen godkjennes énstemmig.

Sak 24-04. Forventninger.

Styret diskuterer forventninger til hverandre for kommende periode.

Sak 24-05. Rollefordeling.

Petter Sæterøy har foreslått følgende roller til styret: Nestleder,

medieansvarlig, politisk ansvarlig, ledelsesrepresentant, alumniansvarlig,

medlemsansvarlig.

Petter Sæterøy foreslår at alle innehar minst én rolle.

Benjamin Ødegaard foreslår at økonomiansvarlig også innehar rollen som nestleder.

Jessica Österberg foreslår seg selv som medieansvarlig.

David Pettersen støtter Benjamin Ødegaards forslag om at økonomiansvarlig også innehar nestlederrollen.

Jade Stubban foreslår seg selv som medieansvarlig.

Jade Stubban foreslår seg selv som ledelsesrepresentant..

Sam Søhol har foreslått seg selv til alumniansvarlig.

David Pettersen foreslår seg selv som politisk ansvarlig.

Thea Bråthen foreslår seg selv som politisk ansvarlig.

Thea Bråthen foreslår seg selv som medlemsansvarlig.

Petter Sæterøy foreslår å dele medieansvarlig-rollen i to nye roller:

en kommunikasjonsansvarlig og en sosiale-medieransvarlig.

Thea Bråthen ble énstemmig valgt som medlemsansvarlig.

Jade Stubban ble énstemmig valgt som ledelsesrepresentant.

Jessica Österberg ble énstemmig valgt som medieansvarlig.

Thea Bråthen ble énstemmig valgt som politisk ansvarlig.

David Pettersen ble énstemmig valgt som nestleder.

Sam Søhol ble énstemmig valgt som alumniansvarlig.

Sak 24-6. Møtekalender.

Petter Sæterøy har forslått følgende møtekalender:

15 januar, 29 januar, 12 februar, 26 februar, 12 mars, 25 mars, 8 april, 22 april, 7 mai, 20 mai, 4 juni, 17 juni.

Petter Sæterøy har også foreslått å trekke 17 juni fra kalenderen.

Petter Sæterøy trekker 25 mars og 20 mai grunnet henholdsvis påske og pinse.

Møtekalenderen vedtar møtekalenderen med samtlige tre trekkforslag.

Sak 24-7. Møterom 4.

Petter Sæterøy foreslår at Møterom 4 i hovedsak låses.

Petter Sæterøy foreslår at rommet forbeholdes styret, administrasjonen og Studentradioen.

Begge forslagene ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-8. Sitz.

Jessica Österberg har foreslått å arrangere Sitz 8 februar i Sysesalen. En Sitz er en hverdagslig treretters.

Jessica Österberg foreslår morsom hatt som tema.

Begge forslagene ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-9. Status.

Petter Sæterøy foreslår å opprette statusbok for foreningen og gi arbeidsoppgaven til økonomiansvarlig David Pettersen.

Forslaget ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-10. Evaluering av medlemsmøte.

Petter Sæterøy foreslår å avsette tid til evaluering av forrige medlemsmøte med følgende dagsorden:

1. Hva gikk galt, 2. hva har gått galt før, 3. hvordan kan vi gjøre medlemsmøtet bedre.

Benjamin Ødegaard foreslår at møtet er åpent for allmennheten.

Jessica Österberg foreslår å forsøke å få tilbakemeldinger på forhånd av møtet slik av det kan behandles der.

Petter Sæterøy forslår 31 januar kl. 18-20 på Galleriet som sted og tid for møtet.

Petter Sæterøy trekker det originale forslaget til dagsorden til fordel for å

utarbeide en mer konkret dagsorden.

Forslag 2, 3 og 4 ble énstemmig vedtatt.

Sak 24-11. Forslag til revidert budsjett.

Petter Sæterøy foreslår å innstille på forslag til revidert budsjett, og oppsette medlemsmøte om kort tid for å vedta det.

Styret jobber med forslag til revidert budsjett.

Styret vedtar å sende behandlingen av budsjettforslaget til neste styremøte.

Petter Sæterøy foreslår å avholde medlemsmøte 21. februar med følgende

dagsorden: 1. Budsjettrevidering, 2. Medlemskapsordning, og at lokalet blir i Storsalen.

Styret vedtar forslaget om medlemsmøtets tidspunkt, lokale og dagsorden.

Sak 24-12. Eventuelt.

Jade Stubban foreslår at det skal stå noen ting man kan være med på i alle promoteringsbilder om å søke til Studentersamfundet.

Forslaget blir énstemmig vedtatt.

24.12.01 Invitasjoner.

Petter Sæterøy ønsker oversikt over foreningens invitasjoner til andre nationer.

Styret går gjennom alle invitasjonene og hvem som ønsker å dra på de forskjellige nationene.

24.12.02 Grisefest.

Petter Sæterøy orienterer om planleggingen av neste Grisefest.

Det er ønskelig at styreleder, direktør og et par andre styremedlemmer kommer på planleggingsmøtet.

24.12.03 Medlemsskap.

Behandles ikke i dag.

Møte 29.01.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, Thea Bråten, Sam Søhol, Jessica Österberg, David Pettersen, daglig leder André Titland, direktør Benjamin Ødegaard.

Jade Stubban kom under behandling av sak 2 på dagsorden.

24.13 Valg av ordstyrer og referent.

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Vedtatt.

24.14 Orienteringer.

André Titland orienterer om selskapets drift. Noe økning i kommersiell utleie i Storsalen.

Sam Søhol har intet å melde.

Jessica Österberg orienterer om sitz. Det foreslås å lage nettsak med kommunikasjonsansvarlig for å utbre informasjon om arrangementet.

David Pettersen orienterer om salgsvarer og Tappetårnet. Det lages et utkast til klær som skal være ferdig til mars. Tappetårnet har holdt BokCafeen åpen fire dager forrige uke, noe de skal fortsette med.

Styreleder Petter Sæterøy orienterer om DNS. Det har kommet prisestimat på BokCafeen. Foreningsdagene har vært veldig rolige.

Direktør Benjamin Ødegaard orienterer fra ledelsen.

Thea Bråten orienterer fra gallakomiteen, og planlegger å invitere byråder til Teater Neufs storsalsoppsetning i april. Hun har invitert til møte for å finne ut hvordan DNS kan bevare medlemmer.

Jade Stubban har laget forslag til musikkprofil.

24.15 Godkjenning av referat. Vedlegg # 1.

Foreslås vedtatt med forbehold om at Thea Bråtens etternavn blir rettet opp.

Vedtatt med forbehold.

24.16 Budsjett.

Vedlegg # 4 (budsjett) og # 5 (kommentar).

Forslag 8-1. Petter Sæterøy foreslår å fjerne alt som har å gjøre med Slottsmesterordningen fra budsjettet. Slottsmesterordningens økonomiske påvirkning på Studentersamfundets budsjett forklares i sin helhet i en fotnote.

Forslag 8-1 vedtas.

Forslag 8-2. Sam Søhol foreslår å legge til Medieavdelingen med egen kolonne.

Forslag 8-3. Sam Søhol foreslår å legge til Galla med egen kolonne.

Forslag 8-2 trekkes.

Forslag 8-3 vedtas.

Styret vedtar innstilt budsjett til medlemsmøtet.

24.17 Bonger.

Forslag 12-1. Petter Sæterøy har foreslått følgende til vedtak: Bonger til musikkbingo kuttes med 4, slik at man går ned til 20 bonger. Er man alene skal det også kun gis ut 2 bonger til den som gjørarbeidet, istedetfor de 4 som deles mellom 2 stykker normalt.

Forslag 12-2. Petter Sæterøy foreslår å ikke gi ekstra bonger for å utføre oppgaver alene fremfor å gjøre det med andre. Jfr. nuværende opplegg for Tappetårnet.

Forslag 12-3. Jade Stubban foreslår at produksjonsansvarlig, -assistent får følgende satser: 2 bonger per skift. 1 ekstra bong for helg. 1 ekstra bong per time over 8 timer.

Forslag 12-4. Jade Stubban foreslår at platespillere får to bonger.

Alle fire forslag vedtas.

24.18 Etiske retningslinjer. Vedlegg # 2.

Vedlegg #2.

Kun orientering.

24.19 Godkjenning av ledelsen.

Direktøren legger frem innstillingen.

Forslag 14-1. Petter Sæterøy foreslår at de ansatte ikke bindes til noe annet enn sin stillingsinstruks.

Forslag 14-2. Petter Sæterøy foreslår Regimets leder.

Forslag 14-3. Jade Stubban foreslår Ludwig

Forslag 14-1 vedtas.

Forslag 14-2 vedtas.

Forslag 14-3. vedtas.

Innstillingen vedtas med endringsforslag.

24.20 Medlemsmøte 21 februar.

Følgende ble vedtatt forrige styremøte: Storsalen 21. februar kl. 18:13 med

følgende dagsorden: 1. Budsjettrevidering, 2. Medlemskapsordning.

Petter Sæterøy foreslår en oppgavefordeling i styret.

Oppgavefordelingen vedtas.

24.21 Representasjonsreiser. Vedlegg # 3.

Petter Sæterøys forslag er vedlagt. Vedlegg # 3.

Forslag 15-1. Petter Sæterøy foreslår at gallakomiteen havner innunder under "ledelsen."

Forslag 15-2. Petter Sæterøy foreslår at det dekker kun to personers reise.

Forslag 15-3. Jessica Österberg foreslår at refusjonsordenen følger

prioriteringsordenen for hvem som kan dra på galla.

Forslaget vedtas med alle 3 endringsforslag.

24.22 Musikkprofil i Glassbaren og BokCafeen.

Jade Stubban har sendt forslag til vedtak. Vedlegg # 6.

Forslag 14-1. Petter Sæterøy foreslår å ta arbeidet videre med sjef for Glassbaren Marie.

Forslag 14-2. Petter Sæterøy foreslår at musikkprofilen skal være klar innen

åpningen av Glassbaren.

24.23 Salgsvarer.

Forslag 16-1. Petter Foreslår at første utkast skal være klart i løpet av

februar.

Forslag 16-2. Petter Sæterøy foreslår at prosjektet er ferdig til påske.

Vedtatt.

24.24

Petter Sæterøy legger frem forslag om å boikotte Israels innslag under

visningen av Melodi Grand Prix-finalen på Chateau Neuf 11 mai.

Forslaget vedtas.

Styremøte 12.02.24

Til stede: Styreleder Petter Sæterøy, økonomiansvarlig David Pettersen, Jessica Österberg, Jade Stubban, Thea Bråten. Direktør Benjamin Ødegaard, daglig leder André Titland.

Sam Søhol har meldt forfall.

24.25 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Vedtatt.

24.26 Orienteringer

Jessica Österberg orienterer om sitzen forrige uke, og om alumniarbeidet.

Jade Stubban orienterer om musikkprofilarbeidet.

Thea Bråten orienterer om rekrutteringsarbeidet. Konsertforeningen Betong ønsker å bli et utvalg av Studentersamfundet.

Petter Sæterøy orienterer om Velferdstinget, Grisefestplanleggingen, evalueringsmøtet forrige uke om medlemsmøteforbedringer, og om kommunikasjonsarbeid.

Økonomiansvarlig David Pettersen orienterer om økonomiarbeidet, og møter med komitteene. Tappetårnets torsdager i BokCafeen har gått veldig bra.

Direktør Benjamin Ødegaard orienterer om foreningens drift på Chateau Neuf.

Daglig leder André Titland orienterer om Chateau Neuf A/S' drift og langsiktige samarbeidsplaner. Ønsker åpningsfest første dag etter påske.

24.27 Godkjenning av referat

Godkjent.

24.28 Medlemsmøtet 21. februar

Petter Sæterøy legger frem forslag til ordstyrere.

24.29 Lukket sak

24.30 Sponsoravtaler

David Pettersen ønsker en plan for hva Studentersamfundet skal tilby sponsorer, og retningslinjer for hvem han skal søke fra og hva han skal søke til. David Pettersen foreslår å sende denne saken til neste styremøte for vedtak.

24.31 Eventuelt

a) Komité for å revidere etiske retningslinjer

Petter Sæterøy foreslår Felix Volpe som komitéleder, og Thea Bråten, Peter Linge Hessen og Marte Ø. Knudsen til menige komitémedlemmer.

Komiteens medlemmer er vedtatt.

b) Strategiseminar

Thea Bråten orienterer om at hytten i Modum koster kr. 1500,- for strategiseminaret.

Styret enes om at det er greit å bruke kr. 1500,- for hytten til dette seminaret.

c) Styret til forestilling

Styret ønsker å se Moulin Rougue. De som ikke har sett den i styret og ledelsen koordinerer dette.

d) Tilgjengelighet

Jade Stubban ønsker at det skal være offentlig tilgjengelig informasjon om når de forskjellige tillitsvalgte kan nås, og hvor lang tid det kan forventes å vente til hendvendelser blir besvart.

Møtet heves 17:47

Styremøte 26.02.24

Til stede: Petter, Jade, Thea, Jessica, Benjamin, André. David kom til behandling av sak 4.

Forfall: Sam.

24.32 Valg av ordstyrer og protokollfører

Styreleder Petter Sæterøy foreslår seg selv som odrstyrer og direktør som protokollfører, i henhold til lovene.

Forslaget er vedtatt.

24.33 Orienteringer

Daglig leder André Titland orienterer om Chateau Neuf A/S' drift.

Jessica Österberg orienterer om sitt arbeid siden forrige styremtøte. Jessica drar til Åbo for å representere DNS på Galla for Österbotniska Nation.

Petter Sæterøy orienterer om sitt representasjonsarbeid. Petter har snakket med Akademika om eventuelt samarbeid.

Jade Stubban orienterer om sitt arbeid. Jade skal også til Åbo for å representere DNS.

Thea Bråten orienterer om sitt gallaarbeid siden forrige styremøte.

Benjamin Ødegaard orienterer om ledelsens arbeid siden forrige styremøte og framover i tid.

24.34 Godkjenning av referat.

Vedtatt uten bemerkning

24.35 Det nye studenthuset

Petter Sæterøy orienterer om hvordan det nye studenthuset i sentrum ligger an.

24.36 Styremøte Chateau Neuf A/S 28 februar.

Petter Sæterøy orienterer om at det er styremøte i Selskapet 28 februar.

24.36 Oppussing av Bokcafeen

Petter Sæterøy orienterer om hvor komiteens arbeid har kommet, og hva som må gjøres videre.

Benjamin Ødegaard finner ut om hvorvidt de lyse bokhyllene er fredet på noe vis, eller på annen måte viktig for BokCafeen.

24.37. Medlemsmøte 21 februar.

Petter Sæterøy orienterer om sakene fra medlemsmøtet 21 februar, og hvilke enkeltvoteringer som ble vedtatt under behandling av saken om medlemsskap.

Petter Sæterøy foreslår at alle interne foreninger har en ordning for å melde seg inn i DNS og betale for medlemsskap. Og at dette kommer inn i

foreningskontrakten på langsikt.

Petter Sæterøy trekker forslaget, og sender oppgaven til ledelsen til

førstkommende foreningsledermøte.

24.38 Innkjøp av punsch.

Petter Sæterøy foreslår å kjøpe ti flasker punsch fra Punschekollegiet.

Styret vedtar dette.

24.39 Grisens plass

Petter Sæterøy og Thea Bråten melder seg til å begynne det konkrete arbeidet for omgjøringen fra parkeringsplass til park i H.M. Grisens plass.

24.40 Medlemspris for kjellerforeninger

David Pettersen orienterer om at barstaben ikke vet om den gamle avtalen om at styremedlemmer i kjellerforeningene på Blindern, medlemmer i Studentersamfundet Trondhjem og medlemmer i Studentersamfunnet i Bergen får internpriser på Chateau Neuf.

Petter Sæterøy oppretter et skriv med oversikt over hvem som får internpris og hvordan de forskjellige medlemskort ser ut, og sender det til André Titland.

24.41 Eventuelt

41.1 Sponsoravtaler

David Pettersen ønsker diskusjon om hvilke sponsorordninger styret ønsker fremover.

David Pettersen foreslår reklame på plakater, reklameplakater på Samfundets flater, og reklame på bunnen av nettsiden.

Styret vedtar dette.

Møte hevet 17:41.