Økonomiutvalget/Vedtekter

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

§ 1 Formål

Økonomiutvalget ble opprettet ved generalforsamlingen høsten 2010, med det formål å være et rådgivende organ for Det Norske Studentersamfund. Ut i fra dette har Økonomiutvalget utledet at det bør være et selvsupplerende, uavhengig råd med et todelt fokus i prioritert rekkefølge:

a) Økonomiutvalget skal ivareta sin rolle som et rådgivende organ, ved at det sittende Hovedstyret kan søke hjelp i de sakene det måtte ønske. Økonomiutvalget ønsker også å bidra til en sunn drift av de enkelte foreningene og utvalgene underlagt Det Norske Studentersamfund, ved å bistå med råd og veiledning i økonomiske forhold.

b) Økonomiutvalget ønsker også å øke kompetansen knyttet til økonomiske spørsmål ved Det Norske Studentersamfund. Dette skal skje ved blant annet å arrangere halvårlige økonomiseminarer. Det er tenkt at slike seminarer skal bedre kvaliteten ved budsjetts - og regnskapsutforming og ved søknadsprosesser.

§ 2 Sammensetning og arbeidsform

Økonomiutvalget skal bestå av 3-5 personer, og møtes minst en gang hver måned. Arbeidet ledes av utvalgets leder som kaller inn til møter. Lederen velges ved konsensus blant utvalgets medlemmer ved inngangen av hvert semester.

Vedtak, ut over personvalg, fattes med alminnelig flertall. Over halvparten av utvalgets medlemmer må avgi stemme for at vedtaket skal være gyldig.

§ 3 Forhold til Økonomiansvarlig og Hovedstyret

Økonomiansvarlig ved Det Norske Studentersamfund, som ikke kan være medlem av Økonomiutvalget, har tale og møterett og kan fremlegge enhver sak på vegne av Hovedstyret. I de tilfeller hvor det er behov for det kan Økonomiansvarlig på eget initiativ innkalle til møte i Økonomiutvalget, men kun der hvor sakens natur krever det.

Økonomiutvalget fremlegger sin innstilling i saker uavhengig av Økonomiansvarlig.

§ 4 Taushetsplikt

I de tilfeller hvor det er en nødvendighet for at økonomiutvalget skal kunne utøve sitt mandat, kan det pålegge seg selv taushetsplikt i anledning saker som de har oppe til vurdering. Dette skjer ved alminnelige flertall.

Videre kan Hovedstyret alltid anmode Økonomiutvalgets taushet når det gjelder informasjon som fremkommer i utarbeidelsen av Det Norske Studentersamfunds budsjett og regnskap, samt ved arbeid med den årlige søknaden til Velferdstinget.

Brudd på denne bestemmelsen av enkeltmedlemmer kan medføre eksklusjon, med 2/3 flertall av stemmene til de øvrige medlemmene av utvalget. Dersom økonomiutvalget kollektivt brytes taushetsplikten underkaster utvalget seg en domsprosess hvor Hovedstyret påtaler og Medlemsmøtet dømmer.

§ 5 Revisjon

Vedtektene skal gjennomgås og eventuelt revideres en gang hvert semester.


Sist revidert: 16. september 2014