Det Norske Studentersamfund

Fra Viteboka
Det Norske Studentersamfund
Det Norske Studentersamfund
MottoAd maiorem gloriam Societatis!
Grunnlagt2. oktober 1813
FormandUbesatt
Kontakt
E-postpost@studentersamfundet.no
Nettstedneuf.no
Thomsegården på hjørnet av Tollbodgaten of Store Strandgate (senere Fred Olsens gate) hvor Samfundet holdt sine møter i det første tiår etter stiftelsen.

Studentersamfundet er foreningen som driver studentkulturhuset Chateau Neuf. De frivillige ved Studentersamfundet bemanner barer, styrer lys og lyd, markedsfører arrangementer og avvikler fester. Studentersamfundet retter seg i dag mot studenter ved alle læresteder i Oslo. Alle SiO-registrerte foreninger har mulighet til å arrangere gratis på Chateau Neuf.

Foreningen ble opprettet i 1813 for å være et samlingssted for studentene ved Universitetet i Oslo. Gjennom årenes løp har Studentersamfundet vært stort og mektig, og lite og fattig. 200 år for en institusjon i Norge er en ganske anstendig alder og man har gjennom tidene ervervet seg en rekke tradisjoner og også noen små skatter. Studentersamfundet er eier av Norges største privateide boksamling som teller mer enn 16.000 bind, i tillegg til en rekke lydbånd, fotomateriale samt noe kunst av ymse slag. Studentersamfundet har også et stort arkiv hvor størsteparten er tilgjengelig i Riksarkivet.

Praktisk informasjon

Navn: Det Norske Studentersamfund
Organisasonsnummer: 945 696 923
Kontonummer: 5010.06.01408

Organisasjonsstruktur

Se hovedartikkel Organisasjonsstruktur

Det Norske Studentersamfund er en demokratisk organisasjon, hvor avgjørelser fattes på høyeste nivå av Medlemsmøtet. Her kan alle SiO-registrerte studenter uttale seg og være med og bestemme over studentkulturhuset. Medlemsmøtet velger et styre, som bestemmer over foreningen, og svarer direkte til studentene. Direktøren er ansvarlig for daglig drift av studentkulturhuset Chateau Neuf.

Foreningen er delt inn i en rekke utvalg. Hvert utvalg har ansvar for forskjellige aspekter av driften. Tappetårnet er de frivillige bartenderne på huset. Regimet er teknikerne med ansvar for lys og lyd. Medieavdelingen (MA) har ansvaret for markedsføring og den tekniske infrastrukturen på huset. Frivilligavdelingen følger opp frivillige, driver rekruttering og arrangerer kurs.

I tillegg til Det Norske Studentersamfund, holder en rekke foreninger til på Chateau Neuf. Disse har kontrakter med Studentersamfundet om krav på lokaler til gitte tider, samt andre eksklusive goder. Til gjengjeld har de visse plikter overfor Studentersamfundet.

Historie

Fil:Andreas Bloch caricature 1908.png
Karikatur av "akademiske Unge-Socialister" i "Udklækningsanstalten Studentersamfundet" anno 1908

Det Kongelige Fredriks Universitet ble åpnet i 1811 i Christiania, som det første av sitt slag i Norge. Man hadde imidlertid allerede en akademisk elite, som hadde fått sin utdannelse og sin akademiske oppdragelse ved andre universiteter i Nord-Europa. Her stod blant annet kulturen med Studentnasjoner sterkt. Det var fra den samme embetsmannsklassen de nye studentene til universitetet i Christiania kom fra og det var derfor kun et spørsmål om tid før man her i Oslo ville starte en studentnasjon tilsvarende de som fantes ved de andre Nordeuropeiske universitetene. De første studentene ble immatrikulert ved universitetet høsten 1813, og det tok bare noen måneder før de etablerte en studentforening. Det Norske Studentersamfund ble stiftet den 2. oktober 1813.

Helt fra dets spede begynnelse spilte Universitetet en viktig nasjonsbyggende rolle her til lands. Studentersamfundet kom også til å bli en viktig arena for debatt innenfor alle felter av samfunnslivet. I det 20. århundret og senere har Studentersamfundet holdt fast sin rolle som deltakerer i samfunnsdebatten. Studentersamfundet hadde sin storhetstid på 50-tallet. og begrepet ”Norges frieste talerstol” kom nettopp i denne perioden.

Studentersamfundet har gjennom sin rolle som talerør for studentene vært initiativtakere til en rekke utdanningsrelaterte institusjoner som for eksempel Studentsamskipnaden og Friundervisningen - Folkeuniversitetet. Man har også fungert som rampe for mer kulturelle aktiviteter som for eksempel Tramteateret.

Tidligere ble Formanden valgt på grunnlag av debatt- og foredragsprogrammet man presenterte for generalforsamlingen. Disse programmene var selvfølgelig preget av formandens politiske holdninger, men i de fleste tilfeller representerte styrene gjerne flere politiske grupperinger. Det var imidlertid slik at formannen ble valgt på generalforsamling og han/hun sto fritt til å velge sitt styre.

Den store aktiviteten i Studentersamfundet fortsatte også på 60- og 70-tallet. Debattene på Studentersamfundet hadde stor samfunnsmessig betydning og ble blant annet referert til i Dagbladet hver uke. Etter hvert ble programmene og de styrene som ble valgt så ensidig politiske, at man etter hvert besluttet å avstå fra å velge leder på grunnlag av program. Den store polariseringen på slutten av 70- tallet fjernet rett og slett Studentersamfundet fra sine potensielle medlemmer.

Denne politiske polariseringen sammenfalt med ferdigstillingen av Chateau Neuf, som sto ferdig i 1971 og ble innviet i 1973, og som på grunn av de enorme byggekostnadene sporenstreks ble belemret med gjeld. Det synkende engasjementet blant studentene gjorde det umulig å drive huset lønnsomt, og det måtte leies ut til kommersielle aktører som Universitetet i Oslo og Thalia Teater.

Etter lovendringer ved generalforsamlingen høsten 1998 ble det bestemt at ikke bare lederen skulle velges på generalforsamling, men også resten av styret. Halvparten av styret ble valgt på vårsemesteret, og den andre halvparten på høsten.

Etter lovendring ved generalforsamlingen høsten 2011 velges Formand, Viceformand og Økonomiansvarlig av generalforsamlingen på høsten. Resten av Hovedstyret utpekes av styret selv. Dersom styret ikke klarer å fylle alle vervene, kan medlemsmøtet velge disse.

Dagens organisasjon er et resultat av en lang planlegging og prosjektering gjennom store deler av 90-tallet. For å øke aktivitetsnivåret og styrke Studentersamfundet i studentenes bevissthet ble det i 1993 lagt frem et forslag til en modell som en tretrinnsrakett. Trinn én på denne raketten var at Radio Nova skulle flytte fra sin kummerlige tilværelse på Kringsjå og ned til Studentersamfundet. For å gi plass til dette flyttet Studentersamfundet fra sine kontorer i 3. etasje og ned i kjelleren. Trinn to i planen var at man skulle åpne kjellerdrift med utelivsvirksomhet i kjellerlokalene Betong og Milliways. Trinn tre var at man skulle flytte en rekke tverrfakultære studentforeninger ned til Studentersamfundet.

For å skape likhet mellom de arrangerende avdelingene på huset, ble alle de tidligere utvalgene i Studentersamfundet, som Clubstyret, BokCaféen, Studentteateret, SKUM, Kulturutvalget m fl., gjort til egne foreninger med selvstendig styre og adskilt økonomi.

Tretrinnsraketten ble avsluttet med Universitetes kjøp av Chateau Neuf i 1999, og Studentersamfundet har siden den tid prøvd å få den nye tilværelsen til å fungere. Siden den gang har Selskapet og administrasjonen blitt voldsomt utvidet, for å gi driften av Chateau Neuf den profesjonaliseringen som man har ansett nødvendig. Studentersamfundet tok også over Storsalen i 2008, da Thalia Teater flyttet ut.

Se også