Huskomiteen

Fra Viteboka

Huskomiteen var en arbeidsgruppe som i perioden 2016-2017 jobber med en eventuell flytting av Det Norske Studentersamfund til nye lokaler. Komiteen ble nedlagt etter et medlemsmøtevedtak om å avslutte arbeidet i mars 2017.

Medlemmer

Det ble bare foretatt valg til komiteen én gang før arbeidet blei avslutta. De valgte komitémedlemmene var:

I tillegg besto komiteen av to representanter fra DNS og foreningene:

Flyttesaken

Høsten 2014 vedtok generalforsamlinga i Det Norske Studentersamfund å se etter alternative lokaler for foreninga. En komité blei satt ned for å vurdere hvilke alternativ som eksisterte i Oslo. Ett år seinere, presenterte komiteen funnene sine i en rapport.

Høsten 2015 vedtok generalforsamlinga at Det Norske Studentersamfund ønska å finne nye lokaler, forutsatt at de var egna til kulturhusdrift, og at man fikk en fristasjonsavtale.

Våren 2016 valgte generalforsamlinga i Det Norske Studentersamfund medlemmer til en Huskomité, som skulle ha ansvar for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet. I løpet av høsten 2016, ga styret komiteen et mandat og en ordning for utskifting av medlemmene.

På et medlemsmøte 1. mars 2017, vedtok medlemmene i DNS å avslutte arbeidet med å finne mer egnede lokaler enn Chateau Neuf.

St. Olavs gate 32

Se hovedartikkel: St. Olavs gate 32

Mye av arbeidet til huskomiteen var retta mot interessearbeidet for St. Olavs gate 32. Dette er et gammelt bygg fra 1800-tallet som ligger like ved Tullin-løkka. Flyttekomiteen anså dette bygget som det mest sannsynlige og velegna lokalet av alle de byggene som de undersøkte i sin rapport fra 2015. Bygget var av interesse fordi det pr. 2016 sto ubrukt, og ligger i nærheten av Tullinløkka, hvor Universitetet i Oslo har store interesser. Arealet til huset er omtrent 5000 kvm, som er omtrent halvparten av arealet til Chateau Neuf.

I løpet av 2015 var Flyttekomiteen i kontakt med flere interessenter i Oslo. Fra UiO var signalet klart om at de var svært skeptiske til å investere i nye lokaler til DNS utenfor områder hvor de selv allerede hadde byggplaner. Dette utelukka i stor grad det meste annet enn Blindern campus og sentrum, om de skulle være involvert. De var derimot mer interesserte i flytteprosjektet dersom DNS ønsket å flytte til Tullinløkka, hvor de selv hadde store planer om nybygg for juridisk fakultet, og blant annet disponerer historisk musem. Høyskolen i Oslo og Akershus var også svært positive til en mulig innflytting i St. Olavs gate 32, som ligger like i nærheten av Frydenlund Campus.

Høsten 2015 til våren 2016 utarbeidet Statsbygg en en utredning for hvordan Tullinløkka skulle brukes. I sin ferdige utredning, anbefalte de en løsning hvor UiO tar over nasjonalgalleriet, og bygger nytt juridsk fakultet like over gata. Som en del av samme anbefaling, var inkludert de at DNS burde ta over St. Olavs gate 32. Statsbygg anslo at det ville koste omtrent 300 millioner kroner å pusse opp St. Olavs gate 32 med tilhørende anneks til den standarden som er nødvendig for at DNS kan drive aktiviteten sin der. Høsten 2016 er utredningen ute til kvalitetssikring, som trolig vil være ferdig før jul 2016.

Presseoppslag:

Dokumentasjon

Se også