Strategiplan 2008–2013

Fra Viteboka

Visjon: Det Norske Studentersamfund skal være stedet hvor aktive og engasjerte studenter samles og skapes.

Engasjement og identitet
Det Norske Studentersamfund (DNS) skal være Norges beste Studentersamfund, og en sentral del av de aktive og engasjerte studentens studietid. DNS skal være et sted hvor studenter velger å engasjere seg frivillig, og et sted de besøker jevnlig. DNS skal tilby studentene en rekke aktiviteter og muligheter, og gjennom dette være med å forme og skape studentidentiteten. DNS er ikke bare et naturlig tilholdssted, Studentersamfundet skal også ha en aktiv innvirkning på hva studenter syns det er viktig og verdt å bruke tid på.

Frivillighet og ansvar
DNS skal i hovedsak være drevet av frivillig arbeidskraft, og frivillighet er en verdi som skal fremmes og verdsettes. Det skal være morsomt, meningsfylt og lærerikt å være frivillig på huset, og gjennom å gi stadig nye studenter ansvar og tillit skal DNS alltid være i utvikling.

Mangfold og fellesskap
Mangfoldet ved DNS skal dyrkes og fremheves. Her skal det finnes en forening for alle aktive og engasjerte studenter, og arrangementstilbudet skal være bredt og variert. Til tross for et stort mangfold skal DNS framstå samlet og enhetlig, og skal både innad og utad presenteres og føles som ett Studentersamfund. På DNS skal ulike studenter komme sammen og skape det beste og mest spennende studentfellesskapet i Norge.

Målplan

1.0 Det Norske Studentersamfund (DNS) skal være en demokratisk og godt strukturert organisasjon

1.1 DNS skal være en organisasjon med et bredt og levende medlemsdemokrati
1.1.1 Generalforsamlingen skal være fundamentet i medlemsdemokratiet og et bredt, demokratisk organ der medlemmer skal føle det naturlig å delta og engasjere seg.
1.1.2 Foreningene har et spesielt ansvar for å sette sine frivillige og medlemmer i stand til å delta på Generalforsamlingen.
1.1.3 Viktige saker på Generalforsamlingen skal forberedes og presenteres på en slik måte at medlemmer føler det naturlig å delta i debatten og foreta en beslutning.
1.1.4 Medlemsmøtet skal være roret i medlemsdemokratiet og den naturlige beslutningsarenaen for viktige saker.
1.1.5 Hovedstyret skal tilstrebe å ta opp minst én viktig beslutningssak på hvert medlemsmøte.
1.1.6 Informasjon og saker skal være preget av at medlemsmøtet er et eksklusivt møte som du må delta på dersom du vil vite, og være med på å bestemme, hva som skjer på DNS.
1.1.7 DNS skal jobbe for at studentmediene skal anse det som viktig og relevant å delta på alle medlemsmøtene i DNS.
1.2 Foreningsdemokratiet på DNS skal ivaretas gjennom representantskapsmøter og kjernemøter
1.2.1 Representantskapet skal bestå av alle DNS’ foreninger og utgjøre det tyngste organet i ivaretakelsen av foreningsdemokratiet.
1.2.2 Representantskapsmøter skal avholdes relativt sjeldent, og sakene på dagsorden skal være av en viss tyngde og med relevans for foreningene.
1.2.3 Alle foreningene på DNS har møteplikt i Representantskapet, og foreninger som uteblir vil bli møtt med sanksjoner.
1.2.4 Kjernemøtet skal være en undergruppe av Representantskapet, og en arena hvor kjerneforeningene møtes for fortløpende driftsmedbestemmelse- og koordinering.
1.2.5 Kjerneforeningene defineres av at de har et høyt ukentlig aktivitets- og arrangementsnivå.
1.2.6 Kjernemøtet skal tre sammen hyppig, og diskutere saker som fellesarrangementer, driftsproblemer, markedsføring og rekruttering.
1.3 Den daglige driften av DNS skal ivaretas av Hovedstyret og administrasjonen.
1.3.1 Hovedstyret har et særskilt ansvar for å sikre at strategiplanen, vedtak i medlemsorganer og foreningens medbestemmelse blir tatt med i den daglige driften av DNS.
1.3.2 Hovedstyret skal være en aktiv pådriver for at foreningenes aktivitet og arrangementer sys sammen til ett Studentersamfund.
1.3.3 Hovedstyrets arbeid skal være mest mulig gjennomsiktig og kontrollerbart.
1.3.4 Administrasjonens arbeid skal være preget av at administrasjonen er et serviceorgan for frivillige og medlemmer av DNS.
1.3.5 Innen utgangen av 2008 skal det settes ned en komité som skal evaluere administrasjonens funksjon og arbeidsoppgaver. Komitéen skal ha mandat til å foreslå endringer som skal styrke medlemsdemokratiets og foreningenes innflytelse vis a vis. administrasjonen.
1.4 De ikke-administrativt ansatte ved DNS skal skjøtte sine oppgaver på en slik måte at de ivaretar medlemmenes og de frivilliges interesser.
1.4.1 Slottsmestere, CNS-ansatte og vakter er servicepersoner med et spesielt ansvar for å imøtekomme ønskene til frivillige ved Det Norske Studentersamfund.
1.4.2 Ordningen med lønnede slottsmestere skal evalueres.
1.5 Det Norske Studentersamfund skal ha en stor medlemsmasse, og medlemskapets innhold skal bli mer interessant.
1.1.1 I 2013 skal det være 7500 medlemmer ved Det Norske Studentersamfund.
1.1.2 Medlemskap skal innebære flere fordeler, og DNS må i større grad spre informasjon om disse til potensielle kjøpere.
1.1.3 Hovedstyret og kjerneforeningene har et spesielt ansvar for å få medlemmene til å delta i medlemsdemokratiet.
1.1.4 Ledergruppen for medlemskapsordningen skal anerkjennes som et eget utvalg av Det Norske Studentersamfund.
1.1.5 Medlemsmassen skal være en viktig base for rekruttering av nye frivillige.
1.1.6 Prisen på medlemskap skal settes høyere etter hvert som fordelene ved medlemskap blir flere, og disse midlene skal da være en viktig del av DNS’ økonomi.

2.0 Det Norske Studentersamfund (DNS) skal ha en sterk og forutsigbar økonomi som skal bidra til måloppnåelse.

2.1 DNS skal sikre daglig og fremtidig drift gjennom forsvarlige økonomiske prioriteringer.
2.1.1 Studentersamfundet skal ha tilstrekkelig egenkapital til å sikre daglig drift.
2.1.2 Studentersamfundet skal årlig budsjettere med overskudd.
2.1.3 Hovedstyret skal tilstrebe å gi Generalforsamlingen reelle prioriteringsmuligheter i den årlige budsjettbehandlingen.
2.1.4 Medlemsmøtet skal være høringsinstans hvert år for budsjettet for Chateau Neuf Servering AS.
2.1.5 Medlemsmøtet skal ha avgjørende innflytelse på hvordan organisasjonens overskudd investeres.
2.2 DNS skal oppfylle sine forpliktelser overfor samarbeidspartnere på en samvittighetsfull og god måte.
2.2.1 Generalforsamlingen skal gjennom den årlige budsjettbehandlingen legge føringene for omfanget av samarbeidet med kommersielle samarbeidspartnere.
2.2.2 Det skal tilstrebes mest mulig åpenhet rundt avtalene som inngås med kommersielle samarbeidspartnere, og Hovedstyret skal synliggjøre fordelene og ulempene med samarbeidsavtalene for DNS’ medlemmer.
2.2.3 Alle samarbeidspartnere skal passe inn i DNS' profil, definert av Hovedstyret og Representantskapet. Kjernemøtet holdes løpende oppdatert om arbeidet med samarbeidspartnere.
2.2.4 DNS skal jobbe aktivt for å minske avhengigheten av kommersielle samarbeidspartnere.
2.3 DNS skal søke å trappe ned den kommersielle utleievirksomheten og erstatte denne med frivillig studentaktivitet
2.3.1 Chateau Neuf Servering AS skal fortsatt ha det operative ansvaret for utleie av DNS’ lokaler, men Hovedstyret i DNS skal ha mulighet til å si nei til utleieforespørsler dersom disse fortrenger frivillig studentaktivitet eller er til skade for DNS’ profil.
2.3.2 Hovedstyret i DNS skal årlig diskutere omfanget av utleievirksomheten med Hovedstyret i CNS, og formidle Studentersamfundets ønske om nedtrapping av denne.

3.0 Det Norske Studentersamfund (DNS) skal være drevet av frivillige og deres foreninger

3.1 Rekruttering av nye frivillige skal være en fellesoppgave og DNS’ organisatoriske hovedprioritet.
3.1.1 Hovedstyret og kjerneforeningene har et spesielt ansvar for rekruttering gjennom arbeid i et rekrutteringsutvalg.
3.1.2 STUDiO spiller en sentral rolle i rekrutteringen til DNS.
3.1.3 Rekrutteringen skal først og fremst foregå på Chateau Neuf, rettet mot besøkende på arrangementer.
3.1.4 PR- og markedsføringsgruppa skal bruke tid på å lage materiell til rekrutteringskampanjer.
3.1.5 Et vervesystem skal utarbeides, slik at ”gamle” frivillige får med nye.
3.2 Det skal være attraktivt å jobbe som frivillig på DNS
3.2.1 Statusen ”frivillig” på DNS skal gi rett på flere goder enn medlemsfordelene.
3.2.2 Det skal innføres styrekort med gratis inngang på alle arrangementer for styremedlemmer i kjerneforeningene.
3.2.3 Det skal være flere aktiviteter og arrangementer spesielt for frivillige.
3.2.4 Det skal utarbeides et system med profesjonelle attester for frivillige.
3.2.5 Som frivillig skal man ha større tilgang på huset enn andre.
3.2.6 Det skal fokuseres på den kompetansen og den erfaringen man får ved å være frivillige på DNS. .
3.3Det skal være enkelt å jobbe som frivillig på DNS
3.3.1 Alle foreningene må informere sine nye frivillige om hvordan ting fungerer på DNS.
3.3.2 I regi av Hovedstyret og kjerneforeningene skal det utarbeides en guidebok som gir nye frivillige all informasjon de trenger om rutiner på DNS.
3.3.3 De frivillige skal få jevnlige infobrev med program, oppdateringer og nyheter fra Hovedstyret og administrasjonen.
3.3.4 Hovedstyret skal sørge for at det er enkelt å gi tilbakemelding slik at DNS får vite hva som må til for å stadig bedre hverdagen til de frivillige.
3.4 Et godt internmiljø er grunnlaget for at DNS kan drives av frivillige
3.4.1 Styrene i hver forening har et ansvar for å skape et godt foreningsmiljø for sine frivillige.
3.4.2 Hovedstyret har et ansvar for å følge opp og bidra til at foreningene klarer å ha et godt foreningsmiljø.
3.4.3 Foreningsmiljøene internt skal sys sammen til et felles DNS-miljø med interngruppa som utgangspunkt.
3.4.4 Kjerneforeningene plikter å møte på internutvalgsmøter
3.4.5 De tradisjonsrike fellesarrangementene som gallaene og knabbe-juletrefest skal være hjørnesteinen i et felles DNS-miljø.
3.5DNS’ frivillige skal være knyttet til Studentersamfundet gjennom et mangfold av foreninger.
3.5.1 Alle foreninger som er tilnyttet DNS skal på en positiv måte bidra til husets aktivitets- og arrangementstilbud
3.5.2 Det skal foretas årlige vurderinger basert på fastsatte krav av hvorvidt foreningene bidrar til DNS som helhet, og dersom dette ikke er tilfellet skal det møtes med sanksjoner.
3.5.3 Ansvaret hviler tyngst på kjerneforeningene, disse skal drive DNS fra uke til uke.
3.5.4 Aktive og engasjerte studenter skal vite at DNS aldri er ”ferdig”, og at det dermed er mulig å starte nye foreninger på DNS.
3.5.5 Allerede eksisterende studentforeninger i Oslo skal vite om muligheten for å knytte seg til DNS.

4.0 Det Norske Studentersamfund (DNS) skal tilby et bredt spekter av aktiviteter av høy kvalitet til studentene.

4.1 Alle hverdager samt på lørdag skal DNS tilstrebe å arrangere minst to ulike utadrettede aktiviteter, i tillegg til bardrift
4.2 DNS skal konsentrere seg spesielt om debatt, teater, konsert og fest.
4.2.1 Som Oslos tyngste debattaktør og landets frieste talerstol skal ingen kunne ”si nei” til DNS, verken tilhørere eller innledere.
4.2.2 DNS skal gjennom debatt og foredrag både møte og skape studentenes faglige og intellektuelle identitet.
4.2.3 DNS skal ha den største og beste studentteatersatsingen i Norge
4.2.4 Teaterkonseptet på DNS skal være åpent, og med ukentlig variert aktivitet samt større teateroppsetninger.
4.2.5 Konsertscenen DNS skal skapes av og formes etter studenters interesse for musikk.
4.2.6 DNS skal investere i Storsalen for å gjøre den til en svært god arena for debatt, teater og konsert.
4.2.7 DNS skal være best og størst på studentfest i Oslo
4.2.8 Helhusfester skal være et felles prosjekt for foreningene på huset, med langsiktig mål om å bygge opp en eller flere festforninger.
4.2.9 Det skal også være ukentlig utadrettet festaktivitet på DNS gjennom satsing på diskotek og utestedspreg i kjelleren.
4.2.10 STUDiO skal være nye studenters første møte med aktiviteten på DNS.
4.2.11 STUDiO skal i hovedsak fremme og promotere DNS’ hovedsatsing på debatt, teater, konsert og fest.
4.3 Bardriften er fundamentet for all annen aktivitet på DNS, og denne skal prioriteres og forbedres
4.3.1 Barene på DNS skal drives frivillig av en eller flere av husets foreninger.
4.3.2 Frivillige funksjonærer skal holde barene åpne og betjene disse fra mandag til lørdag.
4.3.3 Åpningstider og priser skal settes av barforeningene og Hovedstyret i fellesskap.
4.3.4 Bardriften skal følges opp gjennom ukentlige møter i Serveringsutvalget, hvor også administrasjonen, CNS og Hovedstyret skal møte i tillegg til barforeningene.
4.3.5 Barenes skal tilpasses studenthverdagen og studentenes ønske om variasjon
4.3.6 Prisene på mat og drikke skal være lave og studentvennlige, og komme seirende ut av konkurransen med kafeer og barer på Blindern.
4.3.7 Det skal være like priser på hele DNS
4.3.8 Barene på DNS skal ha ulik profil, og dra hverandre framover heller enn å fokusere på usunn konkurranse.
4.4 Kjerneforeningene, Hovedstyret og administrasjonen skal være koordinerte i gjennomføringen av DNS’ aktiviteter.
4.4.1 Kjernemøtene skal sikre koordinering og samarbeid mellom de viktigste arrangørene på DNS
4.4.2 Kjerneforeningens arrangementer har forrang for oppfølging og prioritering fra Hovedstyret og administrasjonen.
4.4.3 Hovedstyret skal aktivt koordinere foreningenes arrangementssatsning.
4.4.4 Hovedstyret og administrasjonen skal bruke Fristasjonsavtalen aktivt for å trekke til seg studentforeninger som kan bidra til et bedre Studentersamfund.
4.5 Frivillige på DNS skal læres opp og inspireres til å lage skikkelige, forsvarlige og profesjonelle arrangementer
4.5.1 Besøkendes sikkerhet skal alltid stå sentralt.
4.5.2 Det skal være spesielt fokus på sikkerhet ved arrangementer i Storsalen.
4.5.3 Kjerneforeningene skal i sine opplæringsrutiner sørge for at generelle regler og kunnskap om DNS blir formidlet til de frivillige.
4.5.4 Kjerneforeningene skal utarbeide klare instrukser til frivillige på jobb
4.5.5 Vakter, CNS-ansatte og andre lønnede på jobb under arrangementer skal ta hensyn til de frivillige arrangørenes interesser og ønsker.
4.5.6 DNS skal på en tydelig måte kommunisere at alkoholkonsum ikke er nødvendig for å delta på våre aktiviteter.
4.6 Foreningene på DNS skal planlegge sine aktiviteter gjennom et lett tilgjengelig og oversiktig bookingsystem.
4.6.1 Innen utgangen av 2008 skal bookingsystemet overhales og forbedres for å unngå teknisk begrunnede feil og misforståelser.
4.6.2 Hovedstyret og administrasjonen skal sørge for at alle foreninger får grundig opplæring i systemet.
4.6.3 Administrasjonen, som serviceorgan, har et spesielt ansvar for å raskt kunngjøre bookinger og utleiearrangementer på en presis og utfyllende måte gjennom systemet.
4.6.4 Systemet skal utfylles av produksjonsmøter.

5.0 Det Norske Studentersamfund (DNS) skal være synlig i studentmiljøet

5.1 DNS skal ha utbredt og grundig markedsføring av sine aktiviteter.
5.1.1 Markedsføringen skal være rettet mot studentene i Oslo, og da først og fremst mot studentene på Universitetet i Oslo.
5.1.2 Det skal markedsføres ”overalt” hvor studenter oppholder seg, med økt fokus på studentboliger og treningssentre.
5.1.3 Gjennom samarbeid med SiO og universitetet skal det oppføres egne montre og plakatvegger til markedsføring fra DNS
5.1.4 Hovedstyret skal jobbe med å få i stand postavtaler for utsending av reklame til studentboligene
5.1.5 PR- og markedsføringsgruppa skal arrangere felles plakatrunder, særlig ved helhusarrangementer og under STUDiO
5.1.6 DNS skal ta i bruk nye og kostnadsbesparende kanaler for markedsføring, for eksempel nettsamfunn.
5.1.7 DNS skal tidlig hvert semester lansere et program bestående av så mange av DNS’ kommende arrangementer som mulig.
5.2 DNS skal samarbeide med andre studentaktører når det fremmer vårt mål om økt synlighet
5.2.1 DNS skal legge spesiell vekt på samarbeid med Fadderordningen UiO
5.2.2 DNS skal være i dialog med Programutvalgene og Fagutvalgene på Blindern, og på den måten knytte seg til studenter som er engasjerte fra før.
5.3 Det Norske Studentersamfund skal ha en egen PR- og markedsføringsgruppe
5.3.1 Dette utvalget skal bestå av PR- og markedsføringsansvarlig fra Hovedstyret, PR-og markedsføringansvarlig fra kjerneforeningene, og i tillegg et tilstrekkelig antall personer som bare jobber i dette utvalget.
5.3.2 Utvalget skal ha fokus på rekruttering av studenter som har design, PR, reklame osv. som sitt felt.
5.3.3 Utvalget skal tilrettelegge og koordinere markedsføringen av DNS, og hjelpe foreningene når det trengs
5.3.4 Utvalget har et spesielt ansvar ved STUDiO, helhusfester og andre fellesprosjekter.
5.4 Nettsidene til Det Norske Studentersamfund skal ha en sentral rolle i markedsføringen av huset
5.4.1 Innen utgangen av 2008 skal www.studentersamfundet.no få nytt layout, og man skal ha forbedret de ulike funksjonene og innholdet på siden.
5.4.2 PR- og markedsføringsgruppa skal ha ansvar for å drifte og vedlikeholde nettsidene, men alle foreninger og utvalg har ansvar for å sende inn saker og oppdateringer til gruppa.
5.4.3 Nettsidene skal være den naturlige kilden til kunnskap om hva som skjer på DNS, og den skal markedsføres som stedet hvor interesserte kan finne all informasjon de trenger.
5.5 Det Norske Studentersamfund skal bruke studentmediene aktivt
5.5.1 Markedsføringen av DNS skal i stor grad foregå gjennom studentmediene.
5.5.2 Hovedstyret og kjerneforeningene på DNS skal bli flinkere til å tiltrekke seg studentpressens oppmerksomhet, både gjennom leserinnlegg og pressemeldinger.
5.5.3 DNS skal bli flinkere til å involvere og ta i bruk studentmediene som allerede er tilknyttet huset, slik at disse blir en integrert del av DNS.
5.5.4 DNS skal på sikt huse flere studentmedier, og satse mer på denne delen av Studentersamfundet.
5.5.5 Hovedstyret og kjerneforeningene har et spesielt ansvar for å ta debatter i studentoffentligheten og dermed heve interne debatter ut av nachspielene.
6.0 Det Norske Studentersamfund (DNS) skal være et studenthus med funksjonelle og attraktive lokaler
6.1 Lokalene på Chateau Neuf skal være lette å ta i bruk
6.1.1 Alle lokalene på DNS skal være tilpasset lokalets funksjon
6.1.2 Lokalene på DNS skal brukes aktivt.
6.1.3 Felleslokalene på DNS skal være lette å finne fram til, med tydelig skilting.
6.1.4 Lokalene på DNS skal være tilgjengelige for eksterne studentforeninger.
6.2 Enkelte lokaler på DNS har behov for oppussing eller endringer.
6.2.1 Ombygging av inngangspartiet og foajeen har hovedprioritet, og innen utgangen av 2008 skal planen for en løsning være utbedret.
6.2.2 Lokalene ved inngangen skal være et velkomstparti, gjerne med en kaféløsning mot en uteservering.
6.2.3 Slottsmestrene skal ha et eget rom når Thalia flytter ut.
6.2.4 Det skal prioriteres å få i stand et eget funksjonærrom hvor frivillige på jobb kan oppholde seg i pauser og få mat.
6.2.5 Biblioteket funksjon skal utvides, det skal være et levende og hyggelig lokale hvor man kan lese aviser og magasiner.
6.2.6 Klubbscenen skal utformes slik at den både kan brukes til konserter, utleie til eksterne studentforeninger, diskotek med spritservering i helgene.
6.2.7 Parkeringsplassen skal erstattes med en park.
6.2.8 Hovedstyret har ansvar for å arrangere dugnad minst én gang i semesteret.
6.3 Storsalen er et tradisjonsrikt og svært viktig lokale på DNS som vi skal verne om og være stolte av
6.3.1 Storsalen skal være en flerbrukssal, som i hovedsak skal benyttes til konserter, fordrag og teater, men som ikke skal være begrenset til dette.
6.3.2 Storsalen skal være tilgjengelig for alle forninger som ønsker å lage arrangementer for studenter.
6.3.3 En storsalsgruppe skal opprettes og fungere som ressursgruppe for foreninger som skal ha arrangementer i Storsalen.
6.3.4 Storsalen skal være et lokale på lik linje med alle andre lokaler på DNS.
Det skal ses på muligheten for å bygge bar i Storsalen.
6.4 Foreningslokalene i tredje og fjerde etasje er av sentral betydning for trivselen og arbeidet på DNS.
6.4.1 Alle foreninger som er aktive og bidrar til fellesskapet på huset har rett på kontor
6.4.2 Foreninger som allerede har kontor har forrang på sitt kontor ved kontorfordeling
6.4.3 Foreningene plikter å holde sitt kontor i god stand
6.4.4 Internbaren skal pusses opp og få et mer gjennomført og eksklusivt preg – det skal være det fineste lokalet i tredje og fjerde etasje.
6.4.5 Rydding i tredje og fjerde etasje skal utføres av foreningene, gjennom at de har én uke hver – to dersom de er driftsforeninger. Ved større internarrangementer er det i hovedsak arrangørforeningen som rydder.

Se også