Lovrevideringer

Fra Viteboka

Denne siden inneholder en oversikt over alle revideringer av Det Norske Studentersamfunds lover gjort siden nye lover ble vedtatt på generalforsamling høsten 2016. Hensikten er å gi Desisjonen, styret og medlemmene forøvrig en innsikt i bakgrunnen for og intensjonen bak hvorfor lovene ble revidert.

Revideringer

2018-01

Foreslått på medlemsmøte 29.11.2018
Foreslått av: Desisjonen

Endringen

Nytt punkt 6 under § 4-1. Valg av styre.

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av 5 personer.
2. Formand og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. Januar.
4. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
5. Styremedlemmer velges for ett år.
6. Dersom formand eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
7. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.

Nytt punkt 3. under § 5-1. Valg av ledelse

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
4. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

Nytt punkt 11. under § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
11. Dersom formand trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny formand velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.

Forklaring og begrunnelse

Første ledd av både ny § 4-1. punkt 6 og ny § 5-1. punkt 3 gir medlemsmøte adgang til å velge styremedlemmer eller direktør utover de ordinære vervperiodene i tilfeller der innehaver av vervet trekker seg. Desisjonen ser ingen grunn til at medlemsmøtet ikke skal ha anledning til dette.

Annet ledd av nevnte paragrafer er en spesifikasjon av at det skal avholdes valg i forbindelse med første medlemsmøte. Etter dagens sedvane vil det innebære at valg avholdes i forbindelse med medlemsmøtet i november eller i mai, men dersom det kalles inn til medlemsmøte før dette, innebærer ordlyden at det skal avholdes valg i forbindelse med dette møtet.

Denne bestemmelsen kan ses som et kompromiss mellom hensiktsmessighet og demokratihensyn: Det ville vært lite hensiktsmessig dersom styret var tvunget til å kalle inn til et medlemsmøte for å velge et styremedlem eller en direktør umiddelbart etter tidligere innehaver trakk seg fra vervet, uavhengig av hvor lenge det var til neste medlemsmøte. Samtidig er det et viktig demokratisk poeng at innehavere av disse vervene skal vært valgt av medlemsmøtet, så dersom det uansett skal avholdes et medlemsmøte, bør dette ha adgang til å velge nye vervinnehavere.

Denne bestemmelsen bør også ses i sammenheng med ny § 4-2. punkt 11., som krever at styret utnevner interim styreleder og direktør frem til nye innehavere av vervene kan velges. Dersom lovene ikke krevde at det ble avholdt valg på første medlemsmøte, ville det gitt styret adgang til å utnevne noen som ikke hadde medlemsmøtets støtte til å sitte ut hele perioden. Ettersom mandatet til å velge formand og direktør i utgangspunktet skal være forbeholdt medlemsmøtet, bør lovene legge opp til at valg avholdes ved første anledning.

§ 4-2. punkt 11. gir styret både rett og plikt til å utnevne interim styreleder og/eller interim direktør frem til valg kan avholdes. Desisjonen mener at det er uheldig om Studentersamfundet står uten noen til å skjøtte ansvaret som ligger til formand eller direktør frem til det avholdes medlemsmøte, og ser heller at prosessen rundt å fordele dette ansvaret er gitt av lovene enn opp til styrets diskresjon. Interim styreleder vil ivareta det formelle ansvaret som ligger til formand, men vil ikke inneha de seremonielle funksjonene lagt til denne rollen. Det samme behovet er ikke til stede dersom et annet styremedlem enn formand trekker seg fra vervet, og supplering til styret kan derfor vente til førstkommende medlemsmøte.

Desisjonen har også vurdert om styret skal ha mulighet til å supplere seg selv, men kom frem til at dette ville gå imot prinsippet om at valg av styremedlemmer skal være forbeholdt medlemsmøtet. Derfor har desisjonen foreslått at kun styremedlemmer - som alt har blitt gitt medlemsmøtets tillit - kan utnevnes til interim styreleder. At desisjonen ikke har valgt tilsvarende begrensing for utnevnelse av direktør skyldes to forhold: a) At det ikke er noen valgte personer som det er naturlig å utnevne til denne rollen; og b) at direktør uansett er underlagt styret, og at styret derfor har større beslutningsmyndighet overfor denne.

Prosessen rundt valg av formand, øvrige styremedlemmer og direktør følger av de øvrige lovene, som innebærer at valgkomitéen må innstille på kandidater til disse vervene også i tilfeller der vervinnehaver har trukket seg.

2020-01

Foreslått på medlemsmøte 25.11.2020
Foreslått av: Ragnhild Bjørkum Vassbotn

Endringen

Fjernet punkt 3 under § 5-2. Mandat.

§ 5-2. Mandat
1. Ledelsen sørger for den daglige drift av foreningens aktivitet.
2. Ledelsen utarbeider på vegne av styret en handlingsplan for det kommende år.
3. Ledelsen kan foreta økonomiske disposisjoner opp til 50.000 kroner. Alle disposisjoner ut over dette må godkjennes av styret.

Nytt punkt 5 under § 5-3. Direktør.

§ 5-3. Direktør
1. Foreningens direktør står ansvarlig for driften av foreningen, og skal sørge for at de retningslinjer og pålegg som gis av styret og medlemsmøtet følges.
2. Direktør innehar prokura på vegne av foreningen.
3. Direktør skal holde styret informert om driften av foreningen. På styremøter har direktøren tale- og forslagsrett.
4. Direktør har ansvar for at det føres protokoll over styremøter og ledelsesmøter, og at disse gjøres tilgjengelige så snart som mulig.
5. Direktør disponerer Studentersamfundets budsjett og skal følge dette etter medlemsmøtet vedtak. Direktør kan gjøre enkeltdisposisjoner utover budsjett opp til 50 000 kroner. Alle disposisjoner utover dette må godkjennes av styret.

2021-01

Foreslått på medlemsmøte 29.11.2021
Foreslått av: Ragnhild Bjørkum Vassbotn

Endringen

Endret punkt 1a under § 3-4. Stemmerett.

§ 3-4. Stemmerett
1. Alle med stemmerett har også tale- og forslagsrett. Det kan kun stemmes ved personlig oppmøte. Følgende har stemmerett i Studentersamfundets medlemsmøter:

a) Aktive i og medlemmer av Studentersamfundet.
b) Medlemmer av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Forklaring og begrunnelse

Ragnhilds begrunnelse var: Vi bruker i all hovudsak begrepet "aktive" om dei frivillige på huset. Ein har også aktivbevis i app. Eg meiner difor det er meir hensiktsmessig å bruke dette ordet i vedtektene. Det endrar, meg bekjent, ingenting i praksis.

2021-02

Foreslått på medlemsmøte 29.11.2021
Foreslått av: Ragnhild Bjørkum Vassbotn

Endringen

La til punkt 3c under § 3-4. Stemmerett.

§ 3-4. Stemmerett
3. I tillegg til de som innehar stemmerett, har også følgende møte- og talerett i Studentersamfundets medlemsmøter:

a) Vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høgskoler
b) Medlemmer av andre norske studentsamfunn
c) Ansatte i Studentersamfundet og Chateau Neuf AS

Forklaring og begrunnelse

Ragnhilds begrunnelse var: Ansatte i organisasjonen og datterselskapet bør ha møte- og talerett på medlemsmøta i organisasjonen.

2022-01

Foreslått på medlemsmøte 09.05.2022
Foreslått av: Bjørn Ola Opsahl

Endringen

Endret punkt 4 under § 5-1. Ledelsen.

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
4. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.
4. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer senest en måned etter tiltredelse. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

2022-02

Foreslått på medlemsmøte 09.05.2022
Foreslått av: Bjørn Ola Opsahl

Endringen

Nytt punkt punkt 13 under § 4-2. Mandat.

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.

Forklaring og begrunnelse

Bjørn Olas begrunnelse var: Åpenhet er viktig og formålsparagrafen har ikke vist seg å skape nok åpenhet.

2022-03

Foreslått på medlemsmøte 09.05.2022
Foreslått av: Bjørn Ola Opsahl

Endringen

Nytt punkt punkt 14 under § 4-2. Mandat.

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra det offentlige innkallingen.

Forklaring og begrunnelse

Bjørn Olas begrunnelse var: Det kan være sensitive saker, eller personlige saker som tas opp, men dette bør da uansett desisjonen få tilgang til.

2022-04

Foreslått på medlemsmøte 09.05.2022
Foreslått av: Bjørn Ola Opsahl

Endringen

Nytt punkt punkt 15 under § 4-2. Mandat.

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra det offentlige innkallingen.
15. Styret skal ordinært møtes en gang i måneden.

Forklaring og begrunnelse

Bjørn Olas begrunnelse var: For å vise at styret ikke er et arbeidende organ, men et som skal jobbe med langsiktige og strukturelle saker og holde oppsyn på ledelsen. Styret kan fortsatt kalle inn til ekstraordinære styremøter. Dette vil også gjøre det lettere å rekruttere 10 styremedlemmer.

2022-05

Foreslått på medlemsmøte 14.11.2022
Foreslått av: Olav Rørstad

Endringen

Endret punkt 1 under § 4-1. Valg av styre.

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av 5 personer.
1. Styret består av minimum 5 personer.
2. Styreleder og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. januar.
4. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
5. Styremedlemmer velges for ett år.
6. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
7. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.

Forklaring og begrunnelse

Olavs begrunnelse var: Styrets arbeidsoppgaver vil variere over årene, og jeg ser på det som fornuftig at Styreleder har mulighet til å skalere opp størrelsen på Styret om arbeidsoppgavene skulle kreve det. Allikevel virker det fornuftig å ha en minstegrense.


2023-01

Foreslått på medlemsmøte 26.05.2023
Foreslått av: Bjørn Ola Opsahl

Endringen

Nytt punkt 2 under § 7-3. Mandat.

§ 7-3. Mandat
1. Desisjonen er ansvarlig for å tolke foreningens egne lover, og etterse at disse følges.
2. Desisjonen skal føre tilsyn med styrets arbeid og gi råd.
3. Desisjonen fører protokoll over lovendringer.
4. Desisjonen kan i særskilte tilfeller kalle inn til medlemsmøte.
5. Desisjonen kan foreta redaksjonelle endringer av lovene.

Forklaring og begrunnelse

Bjørn Olas begrunnelse var: Dette er ikke kritikk av styrets arbeid, men tror alle organer kan ha godt av råd og spesielt i et organ med mye gjennomtrekk. Det kan gi bedre overlapp og være en støtte for styreledere som et honorert verv som ikke har noen over seg. Det er en vanlig praksis i andre organisasjoner med et slikt ansvar for en desisjonen (ofte kalt kontrollkomiteen).


2023-02

Foreslått på medlemsmøte 26.05.2023
Foreslått av: Benjamin Ødegaard

Endringen

Endret punkt 5 under § 3-2. Innkalling.

§ 3-2. Innkalling
1. Styret kaller inn til medlemsmøter.
2. I særskilte tilfeller kan Desisjonen kalle inn til medlemsmøte. Dette skal gjøres uten opphold i tilfelle
a) mistillitsforslag mot styreleder
b) mistillitsforslag mot enkelte styremedlemmer
c) mistillitsforslag mot styret som helhet, eller
d) om Studentersamfundet ikke har et fungerende styre.
3. Dersom minst 20 medlemmer krever det, skal et medlemsmøte avholdes innen tre uker.
4. Fullstendig saksliste skal offentliggjøres minst 1 uke før møtet avholdes.
5. Årsregnskap, forslag til budsjett, avvikling av foreningen, strategiplan, handlingsplan, valgkomiteens innstilling, valgkomiteens beretning og forslag til lovendringer skal offentliggjøres minst 2 uker før møtet avholdes.
6. Dagsorden kan åpnes med 2/3 flertall under møtet.

Forklaring og begrunnelse

Benjamins begrunnelse var:

Valgkomiteen har behov for å forholde seg til formelle frister, for at arbeidet tidligere kommer igang. Hvis valgkomiteens innstilling kommer to uker før valget, har medlemmene mulighet til å vurdere den før møtet, og dermed komme forberedt. Det kan kutte ned tiden på valget betraktelig, ettersom det ikke blir noen (automatisk) overraskelse hvem som stiller til valg.

Beretning bør også komme to uker før, slik av medlemmene kan vurdere komiteens arbeid, og på grunnlag av dette gjøre opp en formening om de innstilte. Dette vil også kutte ned valg-prosessen på selve møtet.

Implikasjonen av å gjøre denne endringen er at det må komme noen veiledere for valgkomiteens arbeid, og den må i minst grad mulig kun være basert på muntlige overrekkelser fra forrige komité. Styret bør ta ansvar for at veiledere til valgkomiteens arbeid tegnes innen neste medlemsmøtet.


2023-03

Foreslått på medlemsmøte 26.05.2023
Foreslått av: Benjamin Ødegaard

Endringen

Endret punkt 1 under § 6-1. Valg av valgkomiteen.
Nytt punkt 2 under § 6-1. Valg av valgkomiteen.

§ 6-1. Valg av valgkomiteen
1. Valgkomiteen består av inntil fem personer hvorav én komitéleder.
2. Komitélederen velges av komiteen selv, med simpelt flertall, med minst 3/4 av komiteens medlemmer tilstede, innen fire uker etter komiteen er valgt.
3. Valgkomitéen velges av medlemsmøtet i løpet av våren. Komitéen kan supplere seg selv.
4. Medlemmer av valgkomiteen kan ikke sitte i styret eller desisjonen.
5. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år.

Forklaring og begrunnelse

Benjamins begrunnelse var:

Valgkomiteen bør ha en leder, som tar ansvar for at arbeidet settes i gang, og som vil være kontaktperson for komiteen.

Forslaget er basert på erfaringer fra flere valgkomiteer hvor ingen tar ansvar og arbeidet starter for sent.

Valgkomiteen bør velge sin egen leder, og det bør skje innen fire uker etter komiteen er valgt.


2023-04

Foreslått på medlemsmøte 26.05.2023
Foreslått av: Benjamin Ødegaard

Endringen

Ny paragraf § 4-5. Forretningsorden.

§ 4-5. Forretningsorden
Styremøter skal skje i tråd med styremøtets forretningsorden. Forretningsordenen for styret bestemmes ved styrevedtak.

Forklaring og begrunnelse

Benjamins begrunnelse var: Det bør være tydelige regler for innkalling til styremøter, hvem som har møte- og talerett, hvordan voteringer skal foregå, og frist for innkalling.


2023-05

Foreslått på medlemsmøte 26.05.2023
Foreslått av: Benjamin Ødegaard

Endringen

Endret punkt 5 under § 3-2. Innkalling.

§ 3-2. Innkalling
1. Styret kaller inn til medlemsmøter.
2. I særskilte tilfeller kan Desisjonen kalle inn til medlemsmøte. Dette skal gjøres uten opphold i tilfelle
a) mistillitsforslag mot styreleder
b) mistillitsforslag mot enkelte styremedlemmer
c) mistillitsforslag mot styret som helhet, eller
d) om Studentersamfundet ikke har et fungerende styre.
3. Dersom minst 20 medlemmer krever det, skal et medlemsmøte avholdes innen tre uker.
4. Fullstendig saksliste skal offentliggjøres minst 1 uke før møtet avholdes.
5. Årsregnskap, forslag til budsjett, avvikling av foreningen, strategiplan, handlingsplan, valgkomiteens innstilling, valgkomiteens beretning, styrets innstilling til valgkomité og forslag til lovendringer skal offentliggjøres minst 2 uker før møtet avholdes.
6. Dagsorden kan åpnes med 2/3 flertall under møtet.

Forklaring og begrunnelse

Benjamins begrunnelse var: For å unngå at styrets arbeid til å finne ny valgkomité blir forsømmet eller en ettertanke, er det lurt å fastsette når arbeidet skal være ferdig. Hvis innstillingen kommer to uker før møtet, blir det også mulig for medlemmene å vurdere innstillingen før møtet. Dette kommer til å spare medlemsmøtet noe tid.


2023-06

Foreslått på medlemsmøte 26.05.2023
Foreslått av: Felix Volpe

Endringen

Endret punkt 1 under § 4-1. Valg av styre.

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av minimum 5 personer.
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10.
2. Styreleder og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. januar.
4. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
5. Styremedlemmer velges for ett år.
6. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
7. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.

Forklaring og begrunnelse

Felix' begrunnelse var: Som reflektert ved tidligere medlemsmøter kan det være lurt å ha et tak på antall styremedlemmer i DNS.


2023-07

Foreslått på medlemsmøte 06.11.2023
Foreslått av: Benjamin Svartrud Ødegaard

Endringen

Strøk paragraf § 4-5. Forretningsorden.

§ 4-5. Forretningsorden
Styremøter skal skje i tråd med styremøtets forretningsorden. Forretningsordenen for styret bestemmes ved styrevedtak.

Forklaring og begrunnelse

Benjamins begrunnelse var: Styret vet selv best hvordan styremøter skal avholdes, og lovene bør ikke kreve så spesifikke regler for hvordan styrets gang skal gå.


2023-08

Foreslått på medlemsmøte 06.11.2023
Foreslått av: Organisasjonskomiteen v/Rune Keisuke Kosaka

Endringen

Endret punkt 2 og 3 under § 4-1. Valg av styre.

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10.
2. Styreleder og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
2. Styreleder og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. januar.
3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret og tiltrer fra 1. juli.
4. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
5. Styremedlemmer velges for ett år.
6. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
7. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.

Endret punkt 1 under § 5-1. Valg av ledelse.

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
4. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer senest en måned etter tiltredelse. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

Forklaring og begrunnelse

Se organisasjonskomiteens innstilling i sakspapirer for medlemsmøtet høsten 2023.


2023-09

Foreslått på medlemsmøte 06.11.2023
Foreslått av: Organisasjonskomiteen v/Bjørn Ola Opsahl

Endringen

Endret punkt 1 og 3, nytt punkt 2 og 4, fjernet punkt 5 under § 4-1. Valg av styre.

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10.
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10. Inkludert styreleder og økonomiansvarlig.
2. Valgkomiteen innstiller på et antall styremedlemmer som skal velges på medlemsmøtet.
3. Styreleder og minst to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
4. Økonomiansvarlig og minst ett styremedlem velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret og tiltrer fra 1. juli.
5. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret og tiltrer fra 1. juli.
5. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
6. Styremedlemmer velges for ett år.
7. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
8. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.

Nytt punkt 16 under § 4-2. Mandat.

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
15. Styret skal ordinært møtes en gang i måneden.
16. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.

Endret punkt 5 under § 5-3. Direktør.

§ 5-3. Direktør
1. Foreningens direktør står ansvarlig for driften av foreningen, og skal sørge for at de retningslinjer og pålegg som gis av styret og medlemsmøtet følges.
2. Direktør innehar prokura på vegne av foreningen.
3. Direktør skal holde styret informert om driften av foreningen. På styremøter har direktøren tale- og forslagsrett.
4. Direktør har ansvar for at det føres protokoll over styremøter og ledelsesmøter, og at disse gjøres tilgjengelige så snart som mulig.
5. Direktør disponerer Studentersamfundets budsjett og skal følge dette etter medlemsmøtets vedtak. Direktør kan gjøre enkeltdisposisjoner utover budsjett opp til 50 000 kroner. Alle disposisjoner utover dette må godkjennes av styret.
5. Direktør kan gjøre enkeltdisposisjoner utover budsjett opp til 50 000 kroner. Alle disposisjoner utover dette må godkjennes av styret.

Forklaring og begrunnelse

Se organisasjonskomiteens innstilling i sakspapirer for medlemsmøtet høsten 2023.

2023-10

Foreslått på medlemsmøte 06.11.2023
Foreslått av: Organisasjonskomiteen v/Rune Keisuke Kosaka

Endringen

Nytt punkt 3 under § 5-2. Mandat

§ 5-2. Mandat
1. Ledelsen sørger for den daglige drift av foreningens aktivitet.
2. Ledelsen utarbeider på vegne av styret en handlingsplan for det kommende år.
3. Ledelsen kan opprette faste utvalg og midlertidige komiteer med ansvar for daglig drift. Ledelsen følger opp disse utvalgene.

Forklaring og begrunnelse

Organisasjonskomiteens begrunnelse var: Gi ledelsen myndighet til å opprette utvalg for den daglige driften.


2023-11

Foreslått på medlemsmøte 06.11.2023
Foreslått av: Organisasjonskomiteen v/Rune Keisuke Kosaka

Endringen

Nytt punkt 17 under § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
15. Styret skal ordinært møtes en gang i måneden.
16. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.
17. Styret vedtar en arbeidsfordeling mellom ansatte, honorerte og valgte. Minst hvert halvår.

Forklaring og begrunnelse

Se organisasjonskomiteens innstilling i sakspapirer for medlemsmøtet høsten 2023.


2023-12

Foreslått på medlemsmøte 06.11.2023
Foreslått av: Benjamin Svartrud Ødegaard

Endringen

Strøk punkt 15 under § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
15. Styret skal ordinært møtes en gang i måneden.
15. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.
16. Styret vedtar en arbeidsfordeling mellom ansatte, honorerte og valgte. Minst hvert halvår.

Forklaring og begrunnelse

Benjamins begrunnelse var: Lovene skal ikke være et verktøy for å motvirke dårlig praksis. Ingen styrer har fulgt dette punktet siden det ble skrevet inn, og det foreslås derfor at det strykes. Styret skal selv få lov til å velge når de skal møtes.


2024-01

Foreslått på medlemsmøte 13.05.2024
Foreslått av: Thea Sandberg Bråten

Endringen

Endringen slik den ble foreslått

La til punkt 9 under § 4-1. Valg av styre

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10. Inkludert styreleder og økonomiansvarlig.
2. Valgkomiteen innstiller på et antall styremedlemmer som skal velges på medlemsmøtet.
3. Styreleder og minst to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
4. Økonomiansvarlig og minst ett styremedlem velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret og tiltrer fra 1. juli.
5. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
6. Styremedlemmer velges for ett år.
7. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
8. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.
9. Enhver kandidat som stiller til valg som medlem av styret i Det Norske Studentersamfund plikter å inneha medlemskap i Det Norske Studentersamfund.

Endringen med Desisjonens redaksjonelle endringer

La til punkt 9 under § 4-1. Valg av styre

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av minimum 5 personer, og maks 10. Inkludert styreleder og økonomiansvarlig.
2. Valgkomiteen innstiller på et antall styremedlemmer som skal velges på medlemsmøtet.
3. Styreleder og minst to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
4. Økonomiansvarlig og minst ett styremedlem velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret og tiltrer fra 1. juli.
5. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
6. Styremedlemmer velges for ett år.
7. Dersom styreleder eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
8. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.
9. Kandidater som stiller til valg til styret plikter å ha medlemskap i foreningen.

Formålet med denne redaksjonelle endringen var å korte ned på teksten.

Forklaring og begrunnelse

Theas begrunnelse var: For å kunne inneha styreverv burde det stilles krav til medlemskap.

2024-02

Foreslått på medlemsmøte 13.05.2024
Foreslått av: Thea Sandberg Bråten

Endringen

Endringen slik den ble foreslått

La til punkt 3 under § 5-1. Valg av ledelse

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Enhver som stiller til rollen som direktør i Det Norske Studentersamfund plikter å inneha medlemskap i Det Norske Studentersamfund.
4. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
5. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer senest en måned etter tiltredelse. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

Endringen med Desisjonens redaksjonelle endringer

La til punkt 3 under § 5-1. Valg av ledelse

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Enhver som stiller til rollen som direktør plikter å ha medlemskap i foreningen.
4. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
5. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer senest en måned etter tiltredelse. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

Formålet med denne redaksjonelle endringen er å korte ned på teksten.

Forklaring og begrunnelse

Theas begrunnelse var: Man burde måtte ha medlemskap.

2024-03

Foreslått på medlemsmøte 13.05.2024
Foreslått av: Petter Sæterøy

Endringen

Endret punkt 9 under § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert fjerde år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
15. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.
16. Styret vedtar en arbeidsfordeling mellom ansatte, honorerte og valgte. Minst hvert halvår.

Forklaring og begrunnelse

Petters begrunnelse var: Tre år er for kort for en strategi.


2024-04

Foreslått på medlemsmøte 13.05.2024
Foreslått av: Sam Søhol

Endringen

Endringen slik den ble foreslått

Ny paragraf § 4-5. Økonomiansvarlig

§ 4-5. Økonomiansvarlig
1. Økonomiansvarlig er ansvarlig for den daglige økonomien i DNS.
2. Ansvarlig for å finne flere inntektskilder for foreningen.
3. Ansvarlig for foreningens statusbok.
4. Andre oppgaver blir bestemt i likhet med arbeidsinstrukser minst en gang i halvåret

Endringen med Desisjonens redaksjonelle endringer

Ny paragraf § 4-5. Økonomiansvarlig

§ 4-5. Økonomiansvarlig
1. Økonomiansvarlig er ansvarlig for den daglige økonomien i DNS.
2. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å finne flere inntektskilder for foreningen.
3. Økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens statusbok.
4. Økonomiansvarlig kan tildeles ytterligere oppgaver i styrets vedtatte arbeidsfordeling.

Formålet med denne redaksjonelle endringen er å la lovformuleringene flyte på samme måte som tilsvarende paragrafer, samt å tydeliggjøre at arbeidsinstruksene det er snakk om er styrets arbeidsfordeling som beskrevet i paragrafen om styrets mandat, punkt 16.

Forklaring og begrunnelse

Sams begrunnelse var: Det ønskes å få økonomiansvarlig mer inn i lovene. Slik det er i dag står det kun at medlemsmøtet skal velge en økonomiansvarlig hvert år på høsten men ikke hva økonomiansvarlig har i oppgave.


2024-05

Foreslått på medlemsmøte 13.05.2024
Foreslått av: Sam Søhol

Endringen

Endringen slik den ble foreslått

Endret punkt 12 § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges. Dersom økonomiansvarlig trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim økonomiansvarlig frem til ny økonomiansvarlig velges.
13. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
14. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
15. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.
16. Styret vedtar en arbeidsfordeling mellom ansatte, honorerte og valgte. Minst hvert halvår.

Endringen med Desisjonens redaksjonelle endringer

Fjernet punkt 12 og la til tre nye punkter i § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.
11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
12. Dersom styreleder trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny styreleder velges.
13. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.
14. Dersom økonomiansvarlig trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim økonomiansvarlig frem til ny økonomiansvarlig velges.
15. Innkallingen skal tilgjengeliggjøres for medlemmene i åpne forum i forkant av styremøtene.
16. Styret kan vedta å lukke enkeltsaker fra den offentlige innkallingen.
17. Styret disponerer Studentersamfundets budsjett.
18. Styret vedtar en arbeidsfordeling mellom ansatte, honorerte og valgte. Minst hvert halvår.

Formålet med denne redaksjonelle endringen er å splitte opp et veldig langt punkt i separate punkter. Dette gjør lovteksten lettere å lese. Eventuelle fremtidige lovendringsforslag som gjelder disse punktene, vil være noe enklere å behandle.

Forklaring og begrunnelse

Sams begrunnelse var: Ønskes å få økonomiansvarlig mere inn i loven samt hva som skjer dersom Økonomiansvarlig trekker seg, pr. d.d har vi ingen løsning dersom dette skjer skrevet i våre lover.