Lovrevideringer

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Denne siden inneholder en oversikt over alle revideringer av Det Norske Studentersamfunds lover gjort siden nye lover ble vedtatt på generalforsamling høsten 2016. Hensikten er å gi Desisjonen, styret og medlemmene forøvrig en innsikt i bakgrunnen for og intensjonen bak hvorfor lovene ble revidert.

Revideringer

2018-01

Foreslått på medlemsmøte 29.11.2018
Foreslått av: Desisjonen

Endringen

Nytt punkt 6 under § 4-1. Valg av styre.

§ 4-1. Valg av styre
1. Styret består av 5 personer.
2. Formand og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli.
3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. Januar.
4. Styremedlemmer kan ikke sitte i desisjonen eller valgkomiteen.
5. Styremedlemmer velges for ett år.
6. Dersom formand eller et annet styremedlem trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny innehaver av vervet til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
7. Styret bør speile organisasjonens medlemmer, det etterstrebes derfor kjønnsbalanse og representasjon av minoriteter.

Nytt punkt 3. under § 5-1. Valg av ledelse

§ 5-1. Valg av ledelse
1. En direktør velges av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret, og tiltrer fra 1. januar.
2. Direktøren velges for ett år.
3. Dersom direktør trekker seg fra vervet, kan medlemsmøtet velge en ny direktør til å sitte ut perioden. Valget skal avholdes i forbindelse med første medlemsmøte.
4. Direktøren utpeker de andre medlemmene av ledelsen blant foreningens medlemmer. Ledelsens medlemmer skal godkjennes av styret.

Nytt punkt 11. under § 4-2. Mandat

§ 4-2. Mandat
1. Styret er øverste organ i foreningen mellom medlemsmøter.
2. Styret skal behandle alle saker av viktighet for foreningen og dens økonomi.
3. Styret forvalter medlemskapsordningen for Studentersamfundet.
4. Styret kaller inn til og arrangerer medlemsmøter.
5. Styret kan opprette faste utvalg eller midlertidige komiteer med ansvar for en del av foreningens oppgaver.
6. Styret har arbeidsgiveransvar for foreningens ansatte og honorerte.
7. Styret innstiller på foreningens budsjett.
8. Styret innstiller på representanter til foreningens datterselskap.
9. Styret innstiller på strategiplan for foreningen hvert tredje år.
10. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.
11. Dersom formand trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny formand velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utnevne en person til interim direktør frem til ny direktør velges.

Forklaring og begrunnelse

Første ledd av både ny § 4-1. punkt 6 og ny § 5-1. punkt 3 gir medlemsmøte adgang til å velge styremedlemmer eller direktør utover de ordinære vervperiodene i tilfeller der innehaver av vervet trekker seg. Desisjonen ser ingen grunn til at medlemsmøtet ikke skal ha anledning til dette.

Annet ledd av nevnte paragrafer er en spesifikasjon av at det skal avholdes valg i forbindelse med første medlemsmøte. Etter dagens sedvane vil det innebære at valg avholdes i forbindelse med medlemsmøtet i november eller i mai, men dersom det kalles inn til medlemsmøte før dette, innebærer ordlyden at det skal avholdes valg i forbindelse med dette møtet.

Denne bestemmelsen kan ses som et kompromiss mellom hensiktsmessighet og demokratihensyn: Det ville vært lite hensiktsmessig dersom styret var tvunget til å kalle inn til et medlemsmøte for å velge et styremedlem eller en direktør umiddelbart etter tidligere innehaver trakk seg fra vervet, uavhengig av hvor lenge det var til neste medlemsmøte. Samtidig er det et viktig demokratisk poeng at innehavere av disse vervene skal vært valgt av medlemsmøtet, så dersom det uansett skal avholdes et medlemsmøte, bør dette ha adgang til å velge nye vervinnehavere.

Denne bestemmelsen bør også ses i sammenheng med ny § 4-2. punkt 11., som krever at styret utnevner interim styreleder og direktør frem til nye innehavere av vervene kan velges. Dersom lovene ikke krevde at det ble avholdt valg på første medlemsmøte, ville det gitt styret adgang til å utnevne noen som ikke hadde medlemsmøtets støtte til å sitte ut hele perioden. Ettersom mandatet til å velge formand og direktør i utgangspunktet skal være forbeholdt medlemsmøtet, bør lovene legge opp til at valg avholdes ved første anledning.

§ 4-2. punkt 11. gir styret både rett og plikt til å utnevne interim styreleder og/eller interim direktør frem til valg kan avholdes. Desisjonen mener at det er uheldig om Studentersamfundet står uten noen til å skjøtte ansvaret som ligger til formand eller direktør frem til det avholdes medlemsmøte, og ser heller at prosessen rundt å fordele dette ansvaret er gitt av lovene enn opp til styrets diskresjon. Interim styreleder vil ivareta det formelle ansvaret som ligger til formand, men vil ikke inneha de seremonielle funksjonene lagt til denne rollen. Det samme behovet er ikke til stede dersom et annet styremedlem enn formand trekker seg fra vervet, og supplering til styret kan derfor vente til førstkommende medlemsmøte.

Desisjonen har også vurdert om styret skal ha mulighet til å supplere seg selv, men kom frem til at dette ville gå imot prinsippet om at valg av styremedlemmer skal være forbeholdt medlemsmøtet. Derfor har desisjonen foreslått at kun styremedlemmer - som alt har blitt gitt medlemsmøtets tillit - kan utnevnes til interim styreleder. At desisjonen ikke har valgt tilsvarende begrensing for utnevnelse av direktør skyldes to forhold: a) At det ikke er noen valgte personer som det er naturlig å utnevne til denne rollen; og b) at direktør uansett er underlagt styret, og at styret derfor har større beslutningsmyndighet overfor denne.

Prosessen rundt valg av formand, øvrige styremedlemmer og direktør følger av de øvrige lovene, som innebærer at valgkomitéen må innstille på kandidater til disse vervene også i tilfeller der vervinnehaver har trukket seg.