Strategiplan for Det Norske Studentersamfund 2014–2023

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Advarsel: dette dokumentet er ikke lenger i bruk. Det ble erstattet av en ny strategi i 2015

Strategiplanen for Det Norske Studentersamfund 2014–2023 var et dokument som fastla langsiktige mål for Studentersamfundet. Den skulle ligge til grunn for hvert enkelt Hovedstyres handlingsplan de neste 10 årene.

Strategiplanen ble vedtatt av Generalforsamlingen våren 2014. Den ble skrevet av Hovedstyret 2014 på bakgrunn av en workshop på et medlemsmøte, forhåndsbehandlet av et nytt medlemsmøte, og revidert av Hovedstyret på bakgrunn av innspill før endelig behandling på generalforsamlingen. Den erstattet Strategiplan 2008–2013. Kun ett år seinere, på generalforsamling høsten 2015, blei den erstatta med Strategiplanen2016-2018, og kan derfor knapt sies å ha vært i bruk i et år.

Strategiplan for Det Norske Studentersamfund 2014–2023

Det Norske Studentersamfund er stiftet med det formål å ved vitenskaplige sysler og underholdende beskjeftigelse å utbre åndsdannelse og broderånd blant sine aktive. Det søker å være et samlingssted for studenter og eldre akademikere til ivaretagelse av felles interesser ved fritt ordskifte og praktiske tiltak.
 1. Det Norske Studentersamfund
  Det Norske Studentersamfund, stiftet i 1813, er Norges eldste studentsamfunn, med en variert og rikholdig historie. Studentersamfundet var i begynnelsen viktig for etableringen av et studentmiljø i Norge, og har senere fungert både som selskapsklubb for studenter og akademikere, Norges viktigste debattarena og en sentral konsertarrangør i Oslo. I dag er Studentersamfundet en paraplyorganisasjon som tilrettelegger for en rekke autonome studentforeningers virke på Chateau Neuf.
 2. Utfordringen
  Det Norske Studentersamfund oppleves ikke som relevant og aktuell for studentene i Oslo. Det gjenspeiles i få medlemmer og aktive, og manglende oppslutning på arrangementer arrangert av Studentersamfundet.
 3. Vår misjon
  Det Norske Studentersamfund skal forvalte og definere studentidentiteten, og slik være primus motor i byggingen av studenthovedstaden. Vår organisasjon skal gi studenter med forskjellige interesse­ og institusjonsbakgrunn en felles tilhørighet. Gjennom deltagelse i organisasjonen skal våre medlemmer vokse både intellektuelt og personlig, og Studentersamfundet skal gjennom sitt virke fremme både nytenkning og stå for et nyskapende kulturtilbud.
 4. Vår visjon er
  Å være det mest relevante og aktuelle studentstedet i Oslo.

Studentersamfundets hovedmål er:

 1. Studentersamfundets organisasjonsstruktur skal sikre kontinuitet og studentenes eierskap til organisasjonen
  1. Studentersamfundet skal fortsette å være studentstyrt.
  2. Studentersamfundet skal ha en profesjonell administrasjon som forvalter den daglige driften. Dette innebærer ansvar for koordinering, økonomi, sponsorinnheting og ­oppfølging, salg av medlemskap og teknisk utstyr.
  3. Studentersamfundets generalforsamling skal ha minst 300 oppmøtte medlemmer.
  4. Det Norske Studentersamfund skal tilby en digital kommunikasjonskanal på sine nettsider som knytter studentene sammen, informerer og stimulerer til debatt blandt medlemmene.
  5. Studentersamfundet skal ha en aktiv alumniordning.
 2. Studentersamfundet skal fremme samfunnsdeltagelse og faglig engasjement
  1. Studentersamfundet skal bli Oslos viktigste arena for bred samfunnsdebatt, og være den første organisasjonen som setter nye samfunnsspørsmål på agendaen.
  2. Studentersamfundet skal være vertskap for de mest sentrale fagpersonene i alle disipliner.
  3. Medlemmer og aktive i Studentersamfundet skal ha tilgang på den største faglige kompetansen studentmiljøet i Oslo har å by på.
  4. Studentersamfundets nettside skal være en aktuell mediekanal og bidra til å sette dagsorden.
 3. Studentersamfundet skal stå for et attraktivt kulturtilbud av høy kvalitet
  1. Arrangementer på Det Norske Studentersamfund skal ansees å være av samme eller bedre kvalitet sammenlignet med tilsvarende arrangementer ellers i Oslo.
  2. Studentersamfundet skal stå for et bredt og nyskapende kulturtilbud.
  3. Studentersamfundets arrangementer skal daglig trekke minst 300 besøkende til Studentersamfundets lokaler.
  4. Studentersamfundet skal få sine arrangement dekket jevnlig i studentmediene, lokalpressen eller nasjonal presse.
  5. DNS skal tilby sine aktive de beste tekniske løsningene for gjennomføringen av deres arrangementer.
 4. Studentersamfundet skal ha kompetente frivillige
  1. Alle nye frivillige ved Studentersamfundet skal få grundig innføring i Det Norske Studentersamfund og dets virksomhet
  2. Studentersamfundet skal ha en kontinuerlig oppdatert vitebok der all informasjon om organisasjon, rutiner, historie og opparbeidet kunnskap om drift, medie og arrangering står.
  3. Studentersamfundet skal utarbeide en kompetanseinstruks for styrene i DNS­foreninger.
  4. Studentersamfundet skal ha de dyktigste studentforeningene i Oslo under sin paraply.
 5. Studentersamfundet skal bli landets største studentsamfunn
  1. Over de neste 10 årene skal medlems­ og aktivmassen vokse jevnt med minst 15% hvert år.
  2. Minst 50% av Studentersamfundets medlemmer skal besøke Studentersamfundets lokaler månedlig.
  3. Studentersamfundet skal rekruttere medlemmer og aktive fra flere av Oslos høyere utdanningsinstitusjoner.