Foreningskontrakt Samfundsforeninger

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

En samfundsforening er en forening ved DNS som har løsere tilknytning til DNS, har spesielt lav aktivitet, ikke har egne kontorer, eller der storparten av aktiviteten foregår utenfor Chateau Neufs vegger. En samfundsforening har mulighet til å bruke lokaler, og har forrang over eksterne aktører, samt muligheten til å søke om kontorplass.

1. Innledende bestemmelser

1.1 Avtalens formål

Foreningen er tilknyttet DNS som en samfundsforening. Denne avtalen utdyper de respektive parters ansvar, rettigheter og plikter i forbindelse med Foreningens status som samfundsforening utover det som er vedtektsfestet i DNS sine lover.

Avtalen har som formål å bidra til at partene kan fremme utadrettede kulturelle og sosiale tiltak for studenter.

1.2 Definisjoner

Med ”medlemskap” menes medlemskap i DNS.

Med ”aktiv” menes medlemmer av DNS som innehar tillitsverv i DNS eller Foreningen, eller medlemmer som Foreningen selv anser som aktive.

Med «helhusfester» menes semesterstartsfestene, Den Store Festen og andre fester vedtatt av representantskapet minimum to måneder før arrangementets dato.

2. DNS sine plikter

2.1 Koordinering

DNS plikter å koordinere felles interne arrangement, fellesdugnader på Chateau Neuf og å samordne rekrutteringskampanjer mellom de aktive foreninger ved DNS.

2.2 Forrang

Foreningen har forrang over eksterne aktører på bruk av lokaler tilpasset foreningens drift, så lenge disse lokalene er reservert innen storproduksjonsmøtet.

2.3 Markedsføring

DNS plikter å la Foreningen markedsføre seg gjennom DNS sine nettsider og Facebook-page. DNS har rett til å moderere det Foreningen legger ut for å unngå spam i disse kanalene.

3. Foreningens plikter

3.1 Overhold DNS sitt reglement

I tillegg til DNS sine lover plikter Foreningen å overholde DNS sitt sponsorreglement og rutiner for arrangementavvikling.

3.2 Strategi

Foreningen plikter å følge den gjeldende strategiplanen for DNS.

3.3 Promotering av arrangementer

Ved plakatpromotering av arrangementer på Chateau Neuf plikter Foreningen å bruke den gjeldende DNS-logoen og streamer i bunnen av plakaten.

3.4 Medlemskap

Foreningen plikter å føre en oppdatert protokoll over sine aktive medlemmer, å oppgi antall aktive medlemmer i Foreningen til DNS og kontrollere at disse innehar medlemskap i DNS.

3.5 Egne priser for medlemmer

Foreningen plikter å ha minimum 30% avslag for medlemmer av DNS på sine arrangementer på Chateau Neuf.

Hovedstyret i DNS kan etter særskilt avtale med Foreningen gi medlemsadgang til samarbeidspartnere og andre gjester på Foreningens arrangementer.

3.6 Produksjonsmøter

Dersom Foreningen skal avholde et arrangement på Chateau Neuf, plikter Foreningen å stille med 1 – én – representant til det produksjonsmøtet som avholdes minimum 14 – fjorten – dager før arrangementet skal avholdes med all nødvendig informasjon om hva Foreningen trenger for å avholde arrangementet.

Dersom Foreningen ikke oppfyller denne plikten kan DNS avlyse arrangementet uten at Foreningen kan kreve erstatning. I tillegg vil ikke Foreningen ha krav på nødvendig utstyr hvis Foreningen ikke forholder seg til oppmøteplikten.

3.7 Husregler

Foreningen plikter å følge de gjeldende husreglene, vedtatt av representantskapet.

3.8 Opplæring og kurs

Foreningen plikter å tilse at dens medlemmer fullfører de kurs som er nødvendig for forskriftsmessig drift på Chateau Neuf. Dette innebærer at:

  • personen ansvarlig for rombooking og produksjonsmøter stiller på bookingkurs
3.9 Representantskapet

Foreningen plikter å stille med leder eller leders stedfortreder på Representantskapets stormøter. På de øvrige møtene har Foreningen møterett, men ikke møteplikt.

3.10 Generalforsamling

Foreningen plikter å delta med ett – 1 – medlem på DNS sine generalforsamlinger.

3.11 DNS sine arrangementer

Hvis Foreningen har anledning til å delta med medlemmer til disposisjon for gjennomføringen av DNS-arrangementer, plikter Foreningens medlemmer å jobbe for Foreningen, og ikke for personlig vinning, med mindre annet er særskilt avtalt med Hovedstyret i DNS.

3.12 Gjeld

Foreningen skal ikke opparbeide gjeld til DNS eller Chateau Neuf AS. Hvis Foreingen ved inngåese av kontrakt har gjeld, skal det foreligge en plan for å nedbetale gjelda. Hvis Foreningen fortsatt har gjeld ved revidering av kontrakten, må Foreningen vise til konkrete tiltak truffet for å redusere gjeldsgraden, og ha en plan for nedbetaling i kontraktsåret. Er tiltakene inadekvate, eller blir planen ikke fulgt opp, kan DNS si opp kontrakten.

4. Mislighold

4.1

Dersom en av partene ikke oppfyller eller kan oppfylle sine plikter etter avtalen, har motparten krav på misligholdsbeføyelser etter alminnelige obligasjonsrettslige regler, såfremt annet ikke er fastsatt i avtalen.

Som misligholdsbeføyelse for kontraktsbrudd fra Foreningens side, kan DNS kreve erstatning etter følgende satser:

  • Røyking i lokaler tilhørende DNS eller på øvrig eiendom som DNS disponerer hvor røyking ikke er tillatt: kr 1.000 – kroner et tusen – per tilfelle. Kravet tilfaller foreningen personen er medlem av.
  • Personer som sover i lokaler tilhørende DNS eller på øvrig eiendom som DNS disponerer: kr 600 – kroner seks hundre – per person. Kravet tilfaller foreningen personen er medlem av.
  • Ved falsk utløsning av brannalarm plikter Foreningen å betale boten påført DNS.
  • Andre mindre brudd: kr 200 – kroner to hundre – per tilfelle.
  • Alvorlige brudd: kr 1.000 – kroner et tusen kroner – per tilfelle. Med alvorlige brudd menes brudd som medfører fare for liv og helse.

Ved 3 – tre – kontraktsbrudd i løpet av et år kan Hovedstyret i DNS øke satsene med 50 prosent.

4.2 Manglende oppmøte

Ved manglende oppmøte fra Foreningenes medlemmer på fellesdugnader, generalforsamling og helhusfester som avtalt i denne avtalens del 2, vil Hovedstyret i DNS pålegge Foreningen annet dugnadsarbeid eller kr 500 – fem hundre kroner – per manglende person.

4.3 Skade av lokaler

Dersom Foreningen påfører kontorlokalene eller Chateau Neuf sine øvrige lokaler skade, kan DNS kreve erstatning. Foreningen står alltid selv ansvarlig for skade påført eget kontorlokale eller andre lokaler Foreningen har vært ansvarlig for gjennom egen virksomhet.

5. Alminnelige bestemmelser

5.1 Uforutsette hendelser

Dersom en av partene ikke kan oppfylle sine plikter etter denne avtalen og dette skyldes en hindring som parten ikke med rimelighet kunne forventes å forutse, forebygge eller begrense omfanget av, er ikke parten erstatningsansvarlig for det tap motparten lider som følge av avtalebruddet.

5.2 Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, kan den andre parten erklære heving. Som vesentlig mislighold regnes blant annet forhold som påfører den annen part uforutsette kostnader av vesentlig art, brudd på norsk lovgivning, offentlige pålegg, skjenkebevilling og/eller branntekniske forhold.

Dersom omstendighetene tillater det, skal parten som vil gjøre hevingserklæringen gjeldende gi den annen part skriftlig varsel om at det vurderes å gjøre heving. Varselet skal inneholde en beskrivelse av de faktiske forhold som utgjør grunnlaget for at hevingen kan kreves og en rimelig frist til å rette opp i forholdene.

Ved brudd på, medvirkning til brudd, forsøk på brudd eller medvirkning til forsøk på brudd på norsk straffelovgivning eller oppfordring til sådan, eller ved grove brudd på god forretningsskikk gjelder ikke denne bestemmelsens annet ledd.

5.3 Tolkning av avtalen

Ved uenighet rundt tolkning av avtalen skal dette avgjøres av det som avholdes tidligst av stormøte i Representantskapet og Generalforsamlingen ved DNS.

5.4 Revidering

Denne avtalen skal revideres i vårsemesteret hvert år.

5.5

Denne avtalen er på sider. I tillegg følger avtalens del 2.

Denne avtalen foreligger i 2 – to – eksemplarer, hvor hver av partene beholder 1 – ett – eksemplar.

Se også