Økonomi (Teater Neuf)

Fra Viteboka
Hopp til navigering Hopp til søk

Økonomiansvarlig i Teater Neuf har, som navnet tilsier, ansvaret for økonomien til Teater Neuf. Det er en rekke store og små oppgaver som må gjøres, og en del ting det kan være lurt å vite.

Økonomi og foreningsdrift

Det Norske Studentersamfund har et eget økonomiutvalg, som skal bistå foreningene med økonomiske råd. De nås på okonomiutvalget@studentersamfundet.no . De arrangerer et økonomikurs i semesteret, som det kan være nyttig å dra på. SiO arrangerer også flere økonomikurs i løpet av semesteret. Etter deres definisjon er vi, til tross for medlemsantallet, en "liten forening", siden vi ikke betaler moms.

VT-søknaden

Den første store oppgaven til økonomiansvarlig i Teater Neuf, blir å sende inn bidrag til Studentersamfundets søknad til Velferdstinget. Flere av DNS' foreninger sender en felles søknad til Velferdstinget, og pengene som gis i tilskudd, blir fordelt etter en fordelingsnøkkel som bestemmes av Representantskapet. For å forsvarliggjøre at Teater Neuf skal få så mye penger som vi søker om, må vi vise til regnskap for det siste året, samt framtidige budsjett. Alt bør være ordentlig, og helst i den felles regnskapsmalen som er utarbeida av Økonomiutvalget.

Moms

Når ei forening tjener mer enn 130.000,- i året, blir den momspliktig, sjøl om de er frivillig drevet eller ideelle. Dette burde i utgangspunktet bety at Teater Neuf må betale moms. Heldigvis gjelder ikke disse reglene for billettinntekter for kulturinstitusjoner, og siden dette er den eneste inntekten Teater Neuf har, gjelder ikke disse reglene.

Dette betyr også at Teater Neuf, til tross for at foreninga har mange medlemmer og mye penger, ikke er en "stor forening" i den forstand SiO mener, når de skiller mellom "stor" og "liten" forening. Store foreninger betaler moms. Det er derfor bare nødvendig med økonomikurs for liten forening.

Vi kan lett søke om momsdispensasjon for et år gjennom Norsk amatørteaterforbund, ved å sende inn alle årets driftskostnader.

Honorar

Tidvis betaler Teater Neuf honorar til profesjonelle aktører som enten har leda kurs eller utført oppgaver som krever høyere kompetanse enn vi kan få fra frivillige. Da har vi ansvar for at dette blir meldt til ligningsmyndighetene. De fleste aktuelle har enkeltpersonforetak, og da skal de melde dette sjøl. Utover dette har ikke foreninga noe mer ansvar for å melde inn lønna vi betaler. Vår jobb blir derfor å forsikre oss om at den som honoreres har enkeltpersonforetak.

Aksjer

På det nåværende tidspunkt, januar 2014, eier Teater Neuf 15 aksjer i selskapet Drift Liksom AS, selskapet som driver Det Andre Teatret. Vi får ingen avkastning som aksjeholdere, men kan sende en representant til selskapets generalforsamling.

Forsikring

Fra og med 2014 er Teater Neuf forsikra gjennom Norsk amatørteaterforbund. Forsikringa kommer i tillegg til medlemskontigenten, og er basert på hvor mange medlemmer vi har. Dette betyr at forsikringssummen vil variere avhengig av hvor mange medlemmer vi har oppgitt på medlemssidene, og den maksimale summen vi kan få utbetalt øker basert på antallet medlemmer (maksimalt 100.000 i én utbetaling).

Storsalproduksjon

Storsalproduksjon er stort og dyrt, og det aller meste av utgiftene kommer i semesteret denne settes opp. Dette betyr blant annet at budsjettet for høstsemesteret har vært mange ganger større enn budsjettet for vår-semesteret de siste årene på grunn av STUDiO-revyen. Dette er å regne med. Sørg for å samarbeide tett med produsenten på Storsalproduksjonen, da kluss i regnskapsføringa mest trolig vil være mest problematisk her.

Kultur og Tradisjon

Studieforbundet Kultur og Tradisjon er en god kilde til støtte for gjennomføring av kurs i sammenheng med produksjoner. De vil helst ha en fast kontaktperson som de kan motta kurslister og sende godkjenninger og avslag til. Det mest praktiske er å la dette være økonomiansvarlig. Sørg for at dette skiftet gjøres, så ikke forrige økonomiansvarlig blir sittende som et uønska mellomledd mellom dere og Kultur og Tradisjon.

Bank

Våren 2014 besitter Teater Neuf en bedriftskonto i Nordea. Som en del av overlappen mellom økonomiansvarlige i styret, bør gammel og ny økonomiansvarlig gå sammen til banken og bytte hvem som står som disponent. For at disponent skal endres, må en person med signaturrett i Brønnøysundsregisteret være med. Alle i styret skal ha denne retten om Teatersjefen har gjort jobben sin. Samtidig må det anskaffes et nytt kort i navnet til den nye økonomiansvarlige. Det er tungvint at dette må gjøres på nytt hvert år, men er for øyeblikket eneste mulighet. Om kortet som brukes ikke står i navnet til den nåværende økonomiansvarlig, kan kortet når som helst sperres av Nordea.

Se også