Tappetårnet

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk
Tappetårnet
Tappetårnet
MottoTapping into the fun of bartending!
RolleDriftsutvalg
Grunnlagt2000
LederSofie Brunvoll
Kontakt
Kontor4. etasje
E-posttappetaarnet@studentersamfundet.no
Vi bemanner barer. Det har vi gjort de siste 14 dagene og vel så det. Faktisk de siste 14 åra.
- Kim Kristensen om Tappetårnet på representantskapsmøte 11. november, 2014.


Tappetårnet (TT) bemanner BokCaféen og barene i kjelleren: Stålbaren i Betong og baren i Klubbscenen. Tappetårnet jobber på alle arrangementer i kjelleren som er i regi av frivillige studentforeninger. Dette er alt fra store og små konserter til debatter. Tappetårnet ble opprinnelig stiftet som en forening i 2000 med formål dekke Studentersamfundets behov for bar- og serveringspersonale på Betong og Klubbscenen, men omfatter idag også Bokcafeen. I løpet av 2015 omorganiserte man Tappetårnet for å bli et driftsutvalg. Tappetårnetstyret 2016 er det første fullverdige utvalgsstyret.

Hver torsdag arrangerer styret TappeTorsdag.

Styret

Leder: Sofie Brunvoll

Leder er Tappetårnets ansikt utad, og er i den forbindelse ansvarlig for å opprettholde kontakten med de organer som er relevante for driften av utvalget. Det er også leders oppgave å lede styremøter, og sørge for at styret til enhver tid er informert om saker som angår TT. Leder skal også påse at utvalgets drift skjer i tråd med gjeldende instrukser. Fungerer sammen med nestleder som konsulent og veileder for de øvrige styremedlemmene. Leder har overordnet ansvar for utvalgets drift og økonomi og rapporterer til Hovedstyret (HS).

Nestleder

Nestleder er leders stedfortreder. I tillegg har nestleder hovedansvar for å følge opp de øvrige styremedlemmene. Nestleder skal i størst mulig grad fungere som utvalgets ansikt innad. Mens leder i stor grad vil jobbe med politiske og organisatoriske saker som angår utvalget sett i sammenheng med hele Studentersamfundet, vil nestleder i større grad jobbe med den praktiske driften av utvalget generelt og styret spesielt. Nestleder er også sekræter, og er ansvarlig for sakspapirer og referater fra styremøter, samt andre møtedokumenter. Fungerer sammen med leder som konsulent og veileder for de øvrige styremedlemmene. Sittende styre har i inneværende semester valgt å ikke ha en nestleder.

Kurs- og kompetanseansvarlig: Ferdinand Folland

Kurs- og kompetanseansvarlig har ansvaret for at Tappetårnet til enhver tid har godt opplærte ansvarlige på jobb, og at disse er oppdatert på rutinene. For å oppnå dette har kurs- og kompetanseansvarlig ansvar for å utarbeide rutiner i forbindelse med bardriften for å opprettholde og utvikle den helhetlige kompetansen i utvalget. Kurs- og kompetanseansvarlig har også ansvar for å sette sammen menyer og vareutvalg sammen med driftssjef. Det vil være kurs- og kompetanseansvarligs oppgave, sammen med leder, å se på muligheter for videreutvikling av barene, og utarbeide løsninger som gjør driften mest mulig effektiv og fremoverrettet. Vervet Kurs- og kompetanseansvarlig har tidligere hett både Fagansvarlig og Baransvarlig.

Koordinator: Joakim Marthinsen

Koordinator er ansvarlig for organisering av utvalgets skiftplan, både med tanke på ordinær drift og arrangementer. I dette ligger ansvaret for å lede arbeidet med å dekke skiftplanen, blant annet ved å lede ringerunder for å sette medlemmer på skift og å etterse at det alltid er nok personer på skift. Herunder ligger kontakt med skiftledere for å ivareta nye medlemmer, og et tett samarbeid med Personalansvarlig og PR- og Rekrutteringsansvarlig ved oppfølging av nye medlemmer. Koordinator deltar på prodmøte og har ansvar for kontakt opp mot foreninger og koordinator i Styret i forhold til bookinger. Vervet Koordinator het tidligere Personalansvarlig.

PR og Rekrutteringsansvarlig

PR- og Rekrutteringsansvarlig (PR-ansvarlig) har ansvar for å sikre en tilstrekkelig strøm av nye medlemmer til utvalget. Inkludert i dette ligger ansvar for vurdere behov og planlegge og gjennomføre kampanjer og markedsføring. PR ansvarlig har også i oppgave å ta i mot nye medlemmer i samarbeid med Personalansvarlig. Samtaler med nyrekrutterte, samt vedlikehold av promoteringsutstyr faller innunder PR ansvarliges ansvarsområde. Sittende styre har i inneværende semester valgt å foredele PR- og rekrutteringsarbeidet på hele styret.

Personalansvarlig: Didrik Åsnes og Philipe Rubio

Personalansvarlig har ansvaret for den daglige oppfølgingen av og kontakt med frivilligmassen. Personalansvarlig ser til den faglige oppfølgingen og bygger og opprettholder kompetanse hos de frivillige i samarbeid med Fagansvarlig, og påser trivselen til de frivillige i samarbeid med Sosialansvarlig. I tillegg følger Personalansvarlig opp de frivillige og skiftplanen i tett samarbeid med Koordinator. I tillegg hjelper Personalansvarlig til med rekruttering. Personalansvarlig er på mange måter bindeleddet mellom de frivillige og styret i driftsmessig sammenheng. Det er også mulig for de frivillige å ta kontakt med Personalansvarlig for en medarbeidersamtale. I disse tilfeller har Personalansvarlig taushetsplikt overfor resten av styret. Sittende styre har for tiden to Personalansvarlige. Vervet Personalansvarlig het tidligere Internansvarlig.

Sosialansvarlig: Ragnhild Vassbotn

Sosialansvarlig har ansvaret for at medlemmene i Tappetårnet er motiverte og har lyst til å være aktive i foreningen. Sosialansvarlig skal bygge opp og holde ved like et sunt internmiljø, og gjennom dette arbeidet bygge bevissthet rundt foreningens identitet. Sosialansvarlig skal planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer dette. Samtidig har internansvarlig ansvar for å arrangere Adlingsfesten på slutten av hvert semester, samt å koordinere foreningens gjestelisteplasser på arrangementer. Vervet Sosialansvarlig het tidligere Internansvarlig.

Opplæring

Medlemmer får all den baropplæring og erfaring de kan ønske seg, kursing i drinkmiksing og ølkurs/-smaking i samarbeid med Ringnes. Det arrangeres jevnlig baransvarligkurs og ølkurs. Funksjonærene får opplæring av baransvarlig på det skiftet en jobber.


Skiftleder

Skiftleder har flere oppgaver, en skal påse at baren driftes på en forsvarlig måte i henhold til skjenkelovgivning, at funksjonærene er trygge og fornøyde, være med å evakuere og instruere funksjonærene dine i slike tilfeller.

Skiftlederrollen kan deles inn i disse kapitlene:

Drift

 • Påse at skjenkeloven følges.
 • Påse at det til en hver tid finnes varer funksjonæren kan selge.
 • Påse at det til en hver tid finnes tilstrekkelig med veksel i kassa.
 • Påse at det til en hver tid er utstyr, typ kasseruller og lignende, tilgjengelig i baren.


Funksjonærene

 • Etterse at funksjonærene kommer på jobb, og at de eventuelt kontakes hvis de ikke kommer.
 • Etterse at funksjonærene trives og har det godt iløpet skiftet.
 • Sørge for at funksjonærene har tilstrekkelig med kunnskap før baren åpner til at de vil føle en viss trygghet og mulighet for mestringsfølelse iløpet av skiftet.


Sikkerhet

 • Lese og kunne brann og evakuerings rutinene.
 • Etterse at lokalet har tilstrekkelig rømmnigsveier.
 • Instruere funksjonærene i brannsikkerhet og evakuering, fordel gjerne oppgaver.
 • Holde jevn kontakt og dialog med Slottsmester og vaktene.
 • Hvis små konflikter oppstår mellom gjester og kunder, sørg for å passe på funksjonæren og backe dem opp.


Adlingsfest

En gang i semesteret arrangeres det Adlingsfest. På Adlingsfest blir alle medlemmene som har jobbet det gjeldende semesteret og styret adlet etter verv og antall skift. Adlingsfesten er et av høydepunktene gjennom semesteret.

Booking

Dersom man ønsker frivillig barpersonell på et arrangement, må booking av Tappetårnet skje senest 2 uker før arrangementet. Tappetårnet strekker seg etter å bemanne de arrangementene vi blir forespurt å ta, men kan ikke garantere at vi har ressurser til å ta alle arrangementer. Dette vil man primært få svar på gjennom prodmøte, som går hver uke.

Ved spørsmål om booking av barpersonell kontakt Koordinator i styret.

All kontakt med Tappetårnet ellers skal gå gjennom styret, ikke våre frivillige.