Ledelsen

Fra Viteboka

Ledelsen på Chateau Neuf er samlinga av personene med ansvar for de viktigste områdene på huset. Ledelsen sørger for at alle delene av husets drift fungerer, avgjør hvordan oppgaver skal løses, og sørger for at alle driftsledd kommuniserer med hverandre. Ledelsen svarer til styret.

Ledelsen består av frivillige, og settes sammen av direktøren når direktøren blir valgt. Sammensetningen godkjennes av styret.

Sammensetning

Hvert år velger medlemsmøtet en Direktør, som velger hvem andre som skal sitte i ledelsen. Ledelsen består som regel av lederne for driftsutvalgene. Hvis Direktøren anser det som nødvendig med spesielt fokus på enkelte oppgaver som ikke har et eget fast utvalg, eller mener en del av et driftutvalgs oppgaver trenger ekstra fokus, kan denne oppnevne noen til å ha ansvar for dette. Ledergruppa består av så mange medlemmer som Direktøren mener er nødvendig. Direktøren sitter i ett år fra 1. januar til 31. desember, men kan oppnevne nye eller terminere eksisterende medlemmer av ledergruppa om denne anser det som nødvendig. Ikke alle utvalgsledere sitter i samme periode som Direktøren, enten fordi de sitter fra sommer til sommer, eller kun sitter med ansvaret i ett semester.

Ansvarsområder

Jamfør Studentersamfundets lover kapittel 5.

Ledelsen følger opp og utfører de bestemmelser som er gjort av medlemsmøtet og styret om hvordan studentkulturhuset bør drives. Innenfor de rammene som er satt av medlemsmøtet og styret, blant annet gjennom budsjettet, handlingsplanen og andre vedtak, kan ledelsen velge hvordan medlemmenes ønsker skal oppfylles. Ansvarsoppgavene deres er driftsretta, og vil dermed stort sett dreie seg rundt:

 • bardrift
 • drift av lyd- og lysanlegg
 • teknisk logistikk
 • markedsføring
 • rekruttering
 • medlemskapssalg
 • kursing av aktive
 • sosial oppfølging av aktive
 • oppfølging av aktiv-skift i skiftsystemet
 • booking av lokaler
 • løsing av krasjende produksjoner
 • arrangementsproduksjon for foreninger som har booket lokaler på Chateau Neuf
 • forløpende kommunikasjon med arrangører på huset
 • koordinering av de forskjellige driftsavdelingene på huset
 • drift av hjemmesidene
 • internkommunikasjon
 • bestemme åpningstider på huset og lengden på et driftssemester
 • bestemme priser på varene som selges i baren og kafeen
 • sette aldersgrensene som gjelder på huset til vanlig og ved spesielle anledninger

Se også