Medieavdelingen

Fra Viteboka
Medieavdelingen
Medieavdelingen
RolleDriftsutvalg
Grunnlagt2008
LederLudwig Hohenstaufhen
Kontakt
Kontor3. etasje, 319, 320
E-postma@neuf.no

Medieavdelingen (MA), tidligere Kommunikasjonsavdelingen (KAK), er Det Norske Studentersamfund (DNS) sitt PR- og kommunikasjonsutvalg, og fremstår i dag som et service‐ og kompetanseorgan med et bredt kunnskapsfelt.

MA er blant flere utvalg som er med på å drifte Det Norske Studentersamfund ved Chateau Neuf. Utvalget skal primært løse oppgaver og utføre oppdrag for DNS og dens tilhørende utvalg og foreninger. Dette går ut på å synliggjøre studentaktiviteter og promotere de ulike arrangementene som skjer på huset. I tillegg skal fremme det frivillige arbeidet som ligger bak. Målet vårt er å gjøre DNS og Chateau Neuf synlig som et frivillig drevet studenthus, der studenter kan finne sin plass blant foreningene og utvalgene ut i fra deres egne interesser. For å bedre samholdet og gi medlemmene våre mulighet til å utvikle ferdigheter, jobber vi også internt med ulike prosjekter. Vi er også sosiale dyr som er veldig glad i pizza på redaksjonsmøter. Vårt motto er: Kom til oss, hit skal du samhold finne.

Organisering

Noen av Medieavdelingens mange medlemmergalla våren 2018.

Medieavdelingen er et utvalg som ligger direkte under DNS, med Styret som deres øverste politiske autoritet. Utvalget er delt inn i to undergrupper, EDB-gjengen og Redaksjonen, som hver har ulike oppgaver knyttet til drift og PRM.

Redaksjonen

Redaksjonen består av en gjeng sosiale og morsomme mennesker som har bred kompetanse innen design, film, PR, tekst, sosiale medier, fotografi og IT. Det er redaksjonsmøte hver mandag 1813 på kontoret deres i tredje etasje. På redaksjonsmøtene diskuterer vi eventuelle oppdrag fra DNS og deres tilhørende foreninger og utvalg, i tillegg til sosiale arrangementer. Nåværende leder er Mariell Martens.

EDB-gjengen

EDB-gjengen har ansvaret for den elektroniske databehandlingen ved Det Norske Studentersamfund.

Nåværende leder: Jonas Braathen.

EDB-gjengen:

  • Drifter det fysiske og trådløse nettverket på huset.
  • Drifter servere og programvare.
  • Er teknisk ansvarlige for nettsider og e-post under Studentersamfundet.no.
  • Låner ut arbeidsmaskiner til foreninger og utvalg.
  • Tilbyr eget filområde med backup til aktive medlemmer.
  • Tilbyr IT-support og -rådgivning etter kapasitet.

EDB-gjengen står blant annet bak Chateau Neuf-appen, Neuf.no og medlemsdatabasen Galtinn.

Mer info om EDB finner du på edb.neuf.no, og ellers kan de nås på e-post.

Historie

Nodeinndelingen i Kommunikasjonsavdelingen, nå Medieavdelingen, før reformen av 2015.

Tidligere forsøk på å etablere en lignende PR- og markedsføringsgruppe strandet på grunn av organiseringsvansker. En modell der man baserer seg på en sammenslutning av PR‐ansvarlige fra ulike foreninger, viste seg å ikke være levedyktig, ettersom en PR‐ansvarlig gjerne har en spesifikk tilknytning til en gitt forening. De har ofte ikke kapasitet til å utføre kommunikasjonsarbeid utover de oppgavene som deres stilling tilsier. Tidsknappheten vanskeliggjør også eventuell kursing og kreative løsninger på deres arbeidsfelt. Derfor har DNS sett at Medieavdelingen bør bestå av frivillige som er spesifikt knyttet til Medieavdelingen som en forening, akkurat som en PR‐ansvarlig er knyttet til en forening.

Medieavdelingen, da Kommunikasjonsavdelingen (KAK), så dagens lys våren 2008, da kommunikasjonsansvarlig Chris Allan Simonsen lyktes å få med seg dyktige studenter med design- og IT-bakgrunn som dannet fundamentet for muligheten for stabil drift. Undergruppene Design, EDB og Tekst var de mest aktive grupperingene, mens PR‐ og markedsføringsgruppa ble mindre fremtredende. Siden ble denne grupperingen omdefinert til markedsføringsgruppe for å tilpasses Studentersamfundets behov, og reformen gjennomført av daværende kommunikasjonsansvarlig Trygve Bernhardt Moen Haaland slo sammen nodene design, PRM og tekst til en samlende redaksjon høsten 2015. Dette sørget for at menneskene knyttet til de ulike kompetanseområdene på en bedre måte kunne samarbeide om prosjekter, og Medieavdelingen fungerer således i dag mer som en hvilken som helst annen redaksjon.

Utvalgets navn Kommunikasjonsavdelingen (KAK) ble endret til Medieavdelingen i 2017, etter at spøken bak navnet ble gammel – og navnet i seg selv for vanskelig å selge til potensielt nye medlemmer.

Andre ansvarsområder

PR-forum

Se hovedartikkel: PR-forum

Forumet ble initiert av tidligere Kommunikasjonsansvarlig Merete Grimeland våren 2010. Opprettelsen har i sikte å øke bevisstheten og kompetansen blant de PR‐ansvarlige i DNS, samt å fungere som et diskusjonsforum der deltakere har mulighet til å utveksle erfaringer og løse fellesutfordringer.

NeufLAN

EDB-gjengen gjennomførte i sine hårde dager NeufLAN hvert vårsemester. Det var en nerdefest hvor man benket seg til i kjelleren og spilte Tetris hæhle nåtti long.

NeufLAN har nå ikke blitt arrangert av EDB de siste årene, og etter UiO Gamings inntog på bygget har det heller blitt arrangert et rebranded SlottsLAN i deres regi

Dokumentasjonsprosjektet

Et annet satsningsområde for Medieavdelingen har historisk vært dokumentasjonsprosjektet: å benytte de infrastrukturene som eksisterer i dag for å gjøre Studentersamfundet mer tilgjengelig for et bredere publikum når det gjelder foreningenes historikk, samt å sentralisere lagringen av viktige dokumenter.

Se også