Foreninger vs utvalg

Fra Viteboka

Hvorfor er det så mange forskjellige navn på alt!? Hvorfor er Betong en forening og Tappetaarnet et utvalg? Hva er forskjellen? Og hvorfor i alle dager er Kulturutvalget en forening?

Terminologi

Foreninger er juridiske enheter. Dette betyr at de er rettslig ansvarlige, uavhengige og har har en egen økonomi. De kan inngå egne sponsoravtaler og samarbeid, kan inngå kontrakter og ta opp lån. Studentforeninger i Oslo er alle registrert i Studentsamskipnadens foreningsdatabase, og får således en rekke tilbud fra Samskipnaden. Frivillige foreninger som dem på Chateau Neuf, må også være registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundsregisteret. Det Norske Studentersamfund er én av foreningene som holder til på Chateau Neuf. Foreninga har ansvar for driften, men står for svært få av arrangementene.

Utvalg er navnet DNS bruker på en gruppe frivillige som har ansvar for et spesielt felt av drifta. De forskjellige redaksjonene i Kulturutvalget og Radio Nova kan også anses som utvalg under sine respektive foreninger. Utvalgene utfører en oppgave på vegne av DNS, og har ingen formell eller økonomisk uavhengighet. Medlemsmøtet i Studentersamfundet bestemmer derfor økonomien deres, og styret kan velge å opprette nye utvalg, eller legge dem ned.

Strukturen ved Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfund er ei forening, på lik linje med de andre foreningene som holder til på huset, men siden det er Studentersamfundet som forvalter bygget gjennom fristasjonsavtalen med Universitetet, kan Studentersamfundet stille krav til de andre foreningene på huset. Disse kommer til uttrykk gjennom foreningskontraktene. Dette er likevel bare en avtale, og de to partene har et likeverdig forhold. DNS tilbyr husrom på Chateau Neuf mot at foreningene arrangerer ting på huset. Foreninga Det Norske Studentersamfund har samtidig en rekke utvalg som skal tilfredsstille en del behov i foreninga og huset, blant disse er Medieavdelingen og Tappetårnet. Det å drive med markedsføring er veldig annerledes fra det å stå i bar, så det gir mening for DNS å ha ett utvalg av PR-arbeidere, og et annet utvalg med bartendere.

Til sammenligning er Studentersamfundet i Trondhjem organisert som én stor forening, med en rekke arrangerende og driftende utvalg (gjenger) med egne styrer og profiler. Studentersamfunnet i Bergen er én av flere foreninger som arrangerer ved Det Akademiske Kvarter, og som alle er formelt uavhengige av hverandre. Strukturen på Kvarteret er stort sett lik strukturen på Chateau Neuf.

Historie

Chateau Neuf har siden det blei åpna i 1973 vært et økonomisk mareritt. Huset var eid av foreninga Det Norske Studentersamfund, men alltid betynga i gjeld. Dette betydde at det meste av huset måtte leies ut til komersielle aktører som Thalia Teater, og Studentersamfundet holdt til enten i kjelleren eller i en adskilt del av bygget. Studentersamfundet hadde dog framdeles aktivitet, som var organisert i en rekke utvalg. Samtidig vokste det fram en rik foreningskultur i student-Oslo som var basert andre steder enn Chateau Neuf.

Da UiO kjøpte Chateau Neuf på 90-tallet, var en del av avtalen at noen av de mer kulturretta foreningene blei flytta inn på huset, slik som Radio Nova og Blindern filmklubb, som skifta navn til Cinema Neuf. Disse foreningene hadde en egen profil og historie, og var ikke interreserte i å bli slukt av DNS. For å skape likeverd mellom disse tilflyttende foreningene og DNS' egne arrangerende grupper, blei en del av husets utvalg omdanna til egne foreninger. Teaterutvalget blei blant annet omgjort til foreninga Teater Neuf, og Kulturutvalget blei ei forening med et forvirrende navn. Studentersamfundet forvalta Chateau Neuf, og foreningene fikk rett til bruk av lokaler gjennom kontrakter med denne. I iveren etter å lage nye foreninger, blei også de forskjellige serveringsgruppene omgjort til uavhengige foreninger, så man på begynnelsen av 2000-tallet hadde de konkurrerende foreningene Glassbaren, BokCafeen og Tappetaarnet, som alle hadde serveringsansvar i hvert sitt lokale. Etter at de to første foreningene blei lagt ned, valgte DNS å inkorporere Tappetaarnet som et utvalg, så foreninga hadde direkte ansvar for servaringa på huset.

Se også