Organisasjonsstruktur

Fra Viteboka

Denne artikkelen gir en oversikt over Studentersamfundets organisasjonsstruktur. Studentersamfundet ble opprettet i for å være et samlingssted for studentene ved Universitetet i Oslo. Gjennom årenes løp har Studentersamfundet vært stort og mektig, og lite og fattig. Nå er Studentersamfundet motoren i arbeidet for studenthuset Chateau Neuf og fellesnevneren for aktiviteten på huset. Alle frivillige på huset er medlemmer av DNS.

Hierarkiet i Det Norske Studentersamfund

Medlemsmøter

Se hovedartikkel: Medlemsmøtet

Medlemsmøter er Studentersamfundets høyeste organ. Her har alle Oslos studenter muligheten til å stille opp og uttale seg. Her godkjennes Studentersamfundets regnskap og budsjett, og lover og resolusjoner vedtas. Styret i Det Norske Studentersamfund, representanter til Stiftelsen Chateau Neuf, Desisjonsutvalget og valgkomiteen velges på medlemsmøtet. Det avholdes minst ett medlemsmøte i semesteret.

Styret i Studentersamfundet

Se hovedartikkel: Hovedstyret

Styret er det sentrale ansvarlige organ ved DNS. Det har økonomisk og strategisk ansvar. Medlemsmøtet velger styret, og kan derfor instruere dem. Styret er også ansvarlig ovenfor huseier (UiO) for at Chateau Neuf drives på en god måte og at huset fylles med innhold som er relevant for studentvelferden. Styret forbereder medlemsmøter og utarbeider budsjettforslag, årsregnskap og tiltaksplaner. De kan på vegne av medlemmene instruere ledelsen.

Studentersamfundets Ledelse

Se hovedartikkel: Ledelsen

Ledelsen er ansvarlig for den daglige driften på Chateau Neuf. Ledelsen har ansvar for å instruere husets driftsutvalg, kommunikasjon mellom organisasjonens mange ledd, og svarer direkte til styret. Ledelsen ledes av en Direktør.

Administrasjonen i Studentersamfundet

Se hovedartikkel: Administrasjonen

Studentersamfundet har en administrasjon som ansettes av styret. Administrasjonen samarbeider tett med ledelsen, men er ansvarlig for den profesjonelle og langsiktige delen av Studentersamfundets drift, og ledes av daglig leder.

Desisjonen ved Det Norske Studentersamfund

Se hovedartikkel: Desisjonen

Desisjonen er Studentersamfundets lovutvalg, som har mandat til å tolke Studentersamfundets lover. De er fem medlemmer, hvor én er Storebror, og velges direkte av Medlemsmøtet.

Utvalgene

Se hovedartikkel: Liste over utvalg

Foreningen Det Norske Studentersamfund er delt opp i en rekke utvalg, som har ansvar for forskjellige ansvarsområder. Medieavdelingen (MA) har ansvar for markedsføring og IT-drift og -utvikling, Regimet skrur lys og lyd og Tappetårnet bemanner barene. Hvert utvalg er en viktig brikke i den helhetlige driften, og svarer til Ledelsen.

Andre aktører tilknyttet Chateau Neuf

Foreningene

Se hovedartikkel: Samfundsforeningene

Chateau Neuf huser i tillegg til Studentersamfundet en rekke foreninger. Samfundsforeningene er autonome enheter med rettigheter og plikter overfor DNS i henhold til kontrakter mellom foreningen og Studentersamfundet. De skaper i fellesskap det faglige, kulturelle og sosiale tilbudet på Studentersamfundet. Foreningene består av ca. 400 frivillige studenter og akademikere.

Chateau Neuf AS

Se hovedartikkel: Chateau Neuf AS

Aksjeselskapet står for serveringen på huset, utleie og langsiktig drift. Chateau Neuf AS innehar husets skjenkebevilling, og eies av Studentersamfundet. Styret i Chateau Neuf AS velges av styret i DNS.

Stiftelsen Chateau Neuf og Heftyes Legat

Se hovedartikkel: Stiftelsen Chateau Neuf

Da Studentersamfundet solgte Chateau Neuf til Universitetet i Oslo ble det opprettet en stiftelse til å forvalte salgssummen. Avkastningen av denne kan gå til drift av Studentersamfundet eller aktivitetsstøtte til foreninger på Studentersamfundet etter søknad fra Studentersamfundets styre til styret i Stiftelsen. Stiftelsen består av et styre på fem personer der Studentersamfundet utpeker to styremedlemmer, UiO og SiO utpeker én hver og den siste kommer fra et uavhengig organ utenfor huset (for eksempel fra Økonomistyret ved Studentersamfundet i Trondheim).

Se også