Administrasjonen i DNS

Fra Viteboka
(Omdirigert fra Admin)
Administrasjonen
Plassering4. etasje
Adkomst fraFoajeen
SkjenkebevillingNei
BarNei
De gode feer på dagtid

Administrasjonen er de ansatte og fulltidshonorerte i DNS og CNAS. Deres jobb er å sørge for at det skal være så enkelt og gøyalt som mulig å være frivillig på Chateau Neuf. Mye av ansvaret til styret forvaltes av administrasjonen.

Administrasjonen befinner seg i 4. etasje.

Hvem og hva

Administrasjonen består av en trofast stab som er på huset på dagtid og bidrar til kontinuitet og stabilitet i driften av Studentersamfundet. Administrasjonen ønsker å tilrettelegge best mulig for den frivillige aktiviteten på huset og foreningsdriften, og er behjelpelige med å finne løsninger på alle problemer og spørsmål som skulle dukke opp. Administrasjonen driver også den kommersielle utleiedriften av blant annet Storsalen, som har som formål å tjene penger til driften av huset og Studentersamfundet.

Administrasjonen er et støtteapparat for den frivillige aktiviteten på Studentersamfundet og bistår styret i DNS og Studentersamfundets foreninger i deres aktivitet.

Administrasjonens oppgaver

 • Administrasjonen er ansvarlig for å drive aksjeselskapet Chateau Neuf AS i tråd med vedtak fra selskapets styre.
 • Administrasjonen har ansvar for å ivareta langsiktige aspekter av driften på huset, for å gjøre det mulig for det frivillige apparatet i å i størst mulig grad kunne drive huset på den måten studentene i Oslo ønsker.
 • Administrasjonen har ansvar for tilrettelegging av serveringsvirksomhet på Studentersamfundet.
 • Administrasjonen skal rådgi det frivillige apparatet etter beste evne.
 • Administrasjonen administrerer husets skjenkebevilling.
 • Administrasjonen gjennomfører de driftsoppgaver som krever profesjonell kontakt og utføring i normal arbeidstid.
 • Administrasjonen kvalitetssikrer den produksjonsmessige gjennomføringen av alle arrangementer.
 • Administrasjonen besørger forretningsmessig utleie av Chateau Neufs lokaler.
 • Administrasjonen fører regnskap som revisorgodkjennes innen utgangen av mars hvert år.
 • Administrasjonen utarbeider månedlige økonomi- og driftsrapporter.
 • Administrasjonen foretar lønnsutbetaling, fakturering og oppfølging av dette.
 • Administrasjonen er ansvarlig for å sikre lokalene på Chateau Neuf og dets innbo.
 • Administrasjonen er ansvarlig for rengjøring av lokalene på Chateau Neuf.

Ansatte i administrasjonen

Daglig leder

Daglig leder er det primære kommunikasjonsledd mellom administrasjonen og styret i DNS. Den koordinerer og sikrer den profesjonelle delen av organisasjonens daglige drift, har langsiktig økonomisk ansvar, og har personalansvar for de ansatte i administrasjonen, slottsmestere, vakter og den profesjonelle bardriften. Daglig leder skal stabilisere og videreutvikle organisasjonen i samarbeid med det frivillige apparatet. Daglig leder har kontakt med offentlige myndigheter vedrørende serveringen på Chateau Neuf. Daglig leder er etter en sammenslåing i 2016 formelt 50% ansatt i Chateau Neuf A/S og 50% i Det Norske Studentersamfund (DNS). Dette er egnet til å skape en del forvirring, særlig på DNS-fronten, da det i 2017 ble opprettet en stilling som Direktør i DNS. Direktøren er valgt av medlemsmøtet og utleder sin autoritet direkte fra denne. Direktøren er altså på et slags nivå med daglig leder, organisatorisk sett, da ingen av dem kan kalle seg overordnet den andre. De er derimot begge underlagt styreleder i DNS. I teorien beskjeftiger direktøren seg hovedsaklig med oppgaver relatert direkte til studentdriften, mens den daglige lederen har ansvaret for de ansatte i DNS, samt for hele CNAS. I praksis flyter oppgavene over i hverandre, og mange oppgaver fordeles mellom daglig leder og direktør slik de selv synes er best for anledningen.

Direktør

Direktør er administrativ leder for studentdriften, og er valgt av medlemsmøtet i Studentersamfundet. Direktøren er honorert som et fulltidsverv. Direktøren svarer til styret og styreleder i DNS, og er leder av ledelsen i DNS. Direktørstillingen ble opprettet i 2017, og er et forsøk på å skille ut de daglige driftsoppgavene fra det tidligere ekstremt omfattende formandsvervet. Etter endringene i 2017 har formanden et ansvar som likner mer på ansvaret til en hvilken som helst styreleder i næringslivet. Styret beslutter langsiktige strategier og planverk, samt tar stilling til prinsipielle spørsmål og kontrollerer direktørens virksomhet. Direktøren på sin side gjennomfører styrets og medlemsmøtets direktiver, samt tar beslutninger om spørsmål angående dalgig drift i samråd med dalgig leder og ledelsen i DNS.

Administrasjonsleder

Administrasjonsleder er en som gjør alt det daglig leder ikke rekker/kan og/eller vil gjøre. Mye av jobben er også å være et bindeledd opp mot UiO, ettersom man har funnet ut at det kan være lurt å komme litt mer på god-sida deres om man skal få de til å gjøre ting.

Driftssjef

Driftssjef har det administrative ansvaret for bar- og kafédriften på Chateau Neuf. Den har det utøvende skjenkeansvaret på huset. Driftsansvarlig har kontakt med skjenkelederene i Tappetaarnet og sikrer nødvendig kompetanse, gjennom opplæring og kursing. Driftssjef har kontakt med leverandører av alle varer som selges på huset. Driftssjef har delegert arbeidsgiveransvar for de ansatte i CNAS' barstab.

Barkoordinator

Barkoordinator er mellomleder i den ansatte barstaben. Barkoordinator har blant annet ansvar for å sette opp de nødvendige ansatte på skift i blant annet Glassbaren.

Teknisk ansvarlig

Teknisk ansvarlig følger opp det frivillige tekniske apparatet på Chateau Neuf og er ansvarlig for å legge til rette for Regimet og dets bruk av lys- og lydutstyr. Teknisk ansvarlig har ansvar for å ivareta og sikre det tekniske utstyret på Chateau Neuf, og all bestilling og utlån av teknisk lyd- og lysutstyr går gjennom den.

Produksjonsansvarlig for studentarrangementer

Produksjonsansvarlig for studentarrangementer jobber både for CNAS og DNS. Denne personen har ansvar for å motta og koordinere forespørsler fra eksterne studentforeninger som ønsker å arrangere på Chateau Neuf, i tillegg til å fungere som produksjonsansvarlig på disse arrangementene, samt arrangementer i regi av CNAS.

Produksjonsansvarlig for Storsalen

Produksjonsansvarlig for storsalen har det overordnede ansvaret for all aktivitet som foregår i Storsalen. Dette innebærer både koordinering, booking, bemanning og avvikling.

Produsentene (TM):

I alt er det fire andre produsenter som deler på booking, koordinering og avvikling av forskjellige arrangementer, både studentrettet og komersiell utleie. Noen av disse har også andre ansvarsoppgaver.

Sikkerhetssjef

Sikkerhetsansvarlig er leder for både slottsmesterstaben og vaktstaben. Tidligere har denne stillingen vært delt i to (vaktsjef og slottsmesterkoordinator), men etter man så behovet for en mer stabil og definert rolle, ble denne stillingen opprettet. Sikkerhetssjefen sørger for ansettelse og opplæring av nye slottsmestere og ordensvakter, samtidig som den innehar et særlig ansvar for å ivareta brannsikkerheten.

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig arbeider med promotering av både CN A/S og DNS.