Medlemsmøter 2019

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemsmøter 2019

Denne siden inneholder protokollene fra medlemsmøtene i DNS avholdt i 2019.


Medlemsmøte 09.05.2019

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent

Valg av ordstyrer og bisitter

Styret innstiller på Bjørn Harald Garborg som ordstyrer og Bjørn Ola Opsahl som bisitter

Begge er valgt ved akklamasjon

Valg av referent

Styret innstiller på Sofie Brunvoll

Sofie Brunvoll er valgt

Godkjenning av tidsplan og saksliste

Tidsplan og saksliste er godkjent


2. Orienteringer

Det Norske Studentersamfund

Ida Elisabeth Hestvik Sten og Kristine Olthuis orienterer fra DNS

Chateau Neuf AS

Linn Cecilie Andresen orienterer fra CN AS

Desisjonen

Rune Keisuke Kosaka orienterer fra Desisjonen


3. Orienteringsdebatt

Ett innlegg.


4. Godkjenne regnskap for 2018

Desisjonen melder at Revisor ikke har godkjent regnskapet enda, og det ryddigste vil være å vedta regnskapet etter revisors rapport neste Medlemsmøte Kristin Syversen og Linn Cecilie Andresen legger frem regnskapet

To innlegg og ett oppklarende innlegg


Forslag: Se bort fra vedtektene og åpne for votering selv om vi ikke er 50 stk.

Vedtak: Vedtatt

Regnskapet for 2018 godkjennes.


5. Revidering av budsjett for 2019

Kristin Syversen legger frem budsjettet for 2019


6. Valg

Valgkomiteen legger frem sin innstilling, og kandidatene holder valgtaler


To styremedlemmer:

Petter Erling Hessen og Susann Biseth er valgt som styremedlemmer ved akklamasjon


Formand:

Kristine Petrine Olthuis er valgt ved akklamasjon


Valgkomite

Kristine Petrine Olthuis orienterer om hva valgkomiteen er

Didrik Aasnes, Sandra Lystad, Jakob Høydahl, Christoffer Rekstad og Christen Andreas Wroldsen er valgt ved akklamasjon


7. Vedtekter

Kristine Petrine Olthuis orienterer.

Det åpnes for debatt


Forslag 1

Endring:

Endre slik at lovene konsekvent bruker ordet “lover” heller enn en kombinasjon av ordet “lover” og “vedtekter”.

Vedtatt


Forslag 2

Endring:

Endre tittelen “formand” til “styreleder”.

Vedtatt


8. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Ordstyrerbordet åpner for generaldebatt

Møtet avsluttes.


Medlemsmøte 04.12.2019

Sak 1: Konstituering


Godkjenning av innkalling: Godkjent.

Valg av ordstyrer: Sigurd Gulestøl er valgt.

Valg av referent: Sofie Brunvoll og Ida Elisabeth Hestvik Sten er valgt.


Sak 2: Orienteringer


Kristine Petrine Olthuis fra Det Norske Studentersamfund orienterer.

Linn Cecilie Andresen fra Chateau Neuf AS orienterer.

Rune Keisuke Kosaka fra Desisjonen orienterer.


Sak 3: Orienteringsdebatt


Ingen innlegg


Sak 4: Orientering om studenthus i sentrum v/Kristine Petrine Olthuis


SiO og VT ønsker å lage studenthus i St. Olavs gate 32. SiO ønsker å kjøpe bygget. Chateau Neuf er en gammel bygning, som trenger oppussing. Styret er bekymret over finansiering av Chateau Neuf hvis studenthuset i sentrum blir en realitet.

Det åpnes for debatt.


Sak 5: Handlingsplan


Orientering v/ Styreleder Kristine Petrine Olthuis.


Det åpnes for debatt.


Forslag 1, Christine Adriane Svendsrud:

Stryke punktet: “8. Bemanne Glassbaren frivillig mandag til onsdag alle kveldsskift”.

Forslaget falt.


Forslag 2, Ida Elisabeth Hestvik Sten:

Endre punkt 8 til: “Punkt 8: DNS skal jobbe for at Glassbaren i større grad bemannes av frivillige”

Forslaget falt.


Forslag 3, Christine Adriane Svendsrud:

Legge til punktet: “Jobbe for at flere tar del i medlemsdemokratiet gjennom å delta på medlemsmøtene”

Forslaget er vedtatt.


Forslag 4, Benjamin Ødegaard:

Legge til punket: “10. Det skal arrangeres minst to konserter i måneden av DNS, hvorav to hvert semester skal være av større omfang. [Det tidligere punkt 10 blir punkt 11]”

Forslaget falt.


Forslag 5, Benjamin Ødegaard:

Legge til punktet: “10. I arbeidet med eksterne studentarrangører skal det aktivt jobbes mot konsertarrangering. [Tidligere punkt 10 blir punkt 11]”

Forslaget falt.


Forslag 6, Christine Adriane Svendsrud:

Legge til punktet: “DNS skal jobbe for at Glassbaren i større grad bemannes av frivillige såfremt dette ikke går på bekostning av arbeidssikkerheten til de ansatte”

Forslaget er vedtatt.


Forslag 7, Andreas Slørdahl:

Legge til punktet: "10. DNS skal tilrettelegge for at det skal arrangeres minst to konserter i måneden, hvorav to hvert semester skal være av større omfang. [Det tidligere punkt 10 blir punkt 11]"

Forslaget er vedtatt.


Handlingsplanen, med foreliggende endringer er vedtatt.


Sak 6: Budsjett DNS


Orientering v/Ida Elisabeth Hestvik Sten og Kristine Petrine Olthuis


Det åpnes for spørsmål og debatt.


Forslag 1, Benjamin Ødegaard:

Øke "andre inntekter" med 30.000kr

Forslaget falt.


Forslag 2, Benjamin Ødegaard:

Kutte "kursing" med 15.000kr

Forslaget falt.


Forslag 3, Benjamin Ødegaard:

Kutte "interne arr. - sosialt" med 15.000kr

Forslaget falt.


Forslag 4, Benjamin Ødegaard:

Øke "arr. honorar" med 60.000kr

Forslaget falt.


Budsjettet slik det originalt forelå er vedtatt.


Sak 7: Innstilling budsjett CNAS


Orientering ved daglig leder Linn Cecilie Andresen

Det åpnes for spørsmål og debatt.


Budsjettet er vedtatt.


Sak 8: Vedtekter


Det åpnes for debatt.


Forslag 1, Bjørn Ola Opsahl

Endre dagens tekst: “§ 6-21. Valgkomitéen innstiller på kandidater til styreverv, direktør og desisjonen.” til ny tekst: “§ 6-21. Valgkomitéen innstiller på kandidater til styreverv, valgkomitéen, direktør og desisjonen.”


Forslaget falt.


Forslag 2, Bjørn Ola Opsahl

Tillegg: Ҥ 8-2

10. Styret innstiller på medlemmer til valgkomitéen.

11. Styret innstiller på årlige handlingsplaner til medlemsmøtet.

12. Dersom formand trekker seg fra vervet skal styret utnevne et styremedlem til interim styreleder frem til ny formand velges. Dersom direktør trekker seg fra vervet skal styret utneve en person til interim direktør frem til ny direktør velges.”


Forslaget er vedtatt.


Sak 9: Valg


Valgkomitéen v/Jakob Høydal orienterer om innstillingen.

Det åpnes for forslag til andre kandidater. Ingen forslag.

Det kreves skriftlig valg på alle kandidater.

Det åpnes for debatt.

Marianne Borgen foreslås som motkandidat til Storebror.


Valg:

Direktør: Ida Elisabeth Hestvik Sten er valgt

Styremedlem: Adrian Helle er valgt

Styremedlem: Frøydis Vikestad er valgt

Desisjonsmedlem: Rebekka Opsahl er valgt

Desisjonsmedlem: Jonas Braathen er valgt

Storebror: John Christian Elden er valgt.


Sak 10: Eventuelt


Ingen innspill

Møtet heves kl. 21.26