Styremøter 2017

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

På denne siden er referatene fra møtene i Styret 2017 i Det Norske Studentersamfund i 2017.

Innhold

Referat 06.12.2017

Til stede: Trygve, Kristine-Petrine, Line, Linn, Marte

Observatører, hhv. påtroppende styremedlemmer og direktør: Håkon, Ida, Thorstein


Sak 1 Siden sist og økonomisk rapport

Trygve: Vært i møte med Studenterparlamentet på UiO og HiOA. Konferanse om Frivillighet av Oslo Kommune. Vært i København og Bergen.

Linn: Skal begynne å oppsummere litt økonomisituasjon med styreinnkallinga og sende rapporter.

Trygve orienterer om økonomi: Hittil i år ser resultatet til å lande på 615k i minus mot 415k i pluss i fjor. Linn og jeg har sett litt på tallene og vil forklare litt for å rette opp i hva dette skyldes. Den første påpekningen er at vi i fjor fikk 300k ekstra fra Stiftelsen til møbler/oppussing, som vi har brukt i år. Der alene blir det balansert opp til 315k i minus i år og 115k i pluss i fjor. 3102 Salg, medlemskap: Medlemskapstallene går 90k under budsjett, noe som utgjør 360 tegnede medlemskap. Grunnen til vi har færre medlemmer er fordi vi ikke har ønsket å drive med krillsalg i køen under Studentfestivalen slik man har gjort tidligere. 5007 Honorar: Da man honorerte enkelte medlemmer i Studentfestivalen, glemte man å avslutte autobetaling på disse, så de endte opp med å få noen måneder ekstra med honorar. Disse blir tilbakebetalt, og pr. nå er det kun 8k som mangler å bli tilbakebetalt. I år ligger 7790 Annen kostnad inne med ca. 45k mer enn i fjor. Halvparten av dette er avskrivninger, og resten er fordringer som ligger inne på Markus Knutsen. Vi har brukt 62k ekstra på innleide tjenester i år pga. rettsaken. Kontingenten vår til Virke Hovedorganisasjon ligger på 22k (ligger per nå på 6720 Innleide tjenester, men skal flyttes til 7410 Medlemskontingenter), men denne viderefakturerer vi Chateau Neuf AS. Videre ser vi på en faktura på 25k på teknisk innleie (6410) om denne er fakturert feil, og også skal viderefaktureres selskapet. Tilsammen muligens 47k. Etter man tar vekk avskrivninger, fordringer og viderefaktureringen, er man i et underskudd på ca. 215k. Vi har ennå ikke mottatt momskompensasjon for i år, og ligger derfor heller ikke inne i rapporten. I fjor mottok vi i underkant av ca. 200k, så vi seiler enn så lenge inn på rolige 15k i underskudd i følge denne rapporten. Det skal poengeres at vi i fjor søkte 285k, og iår søker om 330k. Vesentlige grunner til at vi i år har et mye mer negativt resultat sammenlignet med i fjor: Store prosjekter, slik som oppussing av Glassbaren, Markus Knutsens rettsak mot oss, høye kostnader tilknyttet lørdagsfester og andre arrangement med sviktende publikumstall/billettsalg (billettsalg ligger på 517k mindre enn i fjor), og færre tegnede medlemskap. I tillegg skal vi ikke glemme at dette er et grisefestår, så det er større utgifter til gallaer (som er satt under 5992 Interne arr. sosialt. Linn og jeg tenker at vi begynner å budsjettere med avsetninger til dette slik at neste Grisefest blir enda mer forutsigbar for økonomien.

Linn og Trygve skal søke penger hos Stiftelsen i løpet av kort tid. Her skal man kutte litt i søknaden til neste år for å kutt gjeld. Marte og Thorstein skal også se på sammen med Linn om det er noen utgifter vi kan flytte fra DNS til CNAS siden de går godt.

Linn og Marte kan lage budsjettnoter til regnskapsfører for å hjelpe å holde orden sammen på hva som føres hvor

Sak 2 Foreningshus-saken

Kristine-Petrine inleder. Styret diskuterer argumentasjon rundt studenthus.

Vurderer å: Lage en årsrapport Medieutspill (leter etter en aktivitet, eller kontor ledig etc) Leserinnlegg Annonse i Universitas om å invitere folk Invitere folk fra rektoratet på besøk for å se hvor fint vi har det Bak betongen - spalte i Universitas

Årsrapport bør skrives til neste gang Pressemelding om Thorstein som direktør, leter etter ledelse

Vi bør få tak i campus-undersøkelsen, Line følger opp dette.


Sak 3 Medlemskapssordningen

Forslag fra Kim: Styret nedsetter en komitè som skal fremarbeide en plan og struktur på medlemskap til neste medlemsmøte. Styret finner en egnet leder av komitén og godkjenner denne per mail innen året er omme.

Forslag fra Kristine: Styret skal hente innspill på saken fra ledelsen og administrasjonen, og behandle på neste styremøte en egen plan for dette. Vedtatt

Styret ønsker å senke prisen på års medlemskap til kroner 100,- fra 1.1.2018 i tråd med budsjett for 2018. Vedtatt

Pressemelding om medlemsskap-prisen, Marte ordner. Marte følger opp det praktiske. Vedtatt


Sak 4 Informasjonskanaler

Marte og Linn oriententer.

Felles informasjonskanaler i den grad det lar seg gjøre å holde Det Norske Studentersamfund sin identitet.


Sak 5 STUDiO og Oktoberfest rapport.

Marte etterspør rapport fra STUDiO hos Brage.

Rapport fra Oktoberfest. Linn orienterer, 100% dekning av skift på foreninger Gratis for studenter har har innvirkning på publikumsmassen Styret i CNAS skal ta stilling til hva man skal gjøre videre med Oktoberfest i slutten av desember. Vi er orientert.

Sak 6 STUDiO

Styret ønsker ikke å ta stilling til prosjektskisse for STUDiO før man har rapport fra årets STUDiO. Styret mener at prosjektskissen ikke er god nok. Styret oppfordrer ledelsen til å begynne med STUDiO uten noen med ansvar til det. Utlysning til leder av STUDIO, prosjektskisse skal leveres og behandles av styret. Det nye styret bør bruke ressurser på huset og i administrasjonen til å lage festivalen.

Sak 7 Si-ifra-system

Trygve orienterer. Styret diskuterer om man kan lage et system på DNS hvor aktive og gjester kan melde inn ønsker, ris ros og kritikkverdige forhold. Styret diskuterer hvem som evt kunne tatt i mot slike henvendelser. Kristine-Petrine kan følge opp hvilke rutiner man skal ha rundt et slikt system. Ledelsen kan følge opp en praktisk gjennomføring.

Sak 8 Fastsettelse av møtedato og møtefrekvens

To ganger i måneden med virkning fra januar, innkalling med saksliste skal komme en uke i forkant. Si ifra hvilke saker man vil ha opp på møtet for neste møte. Doodle for neste møte.

Sak 9 Knabbejuletrefest + Årets gullgris

Marte orienterer om praktisk.

Hvem skal vinne?Referat fra styremøte i Det Norske Studentersamfund 13/02/17

Tid: 13.02.2017, 18:13
Sted: Det Grønne Værelset, Chateau Neuf
Tilstede: Trygve, Kim, Kristina, Simen, Ada (desisjonen), Linn (administrasjonen), Marte (direktør)

Sak 17-001, Konstituering

Innkalling og dagsorden med eventueltsaker godkjent.

Sak 17-002 Siden sist

 • Trygve: Ledelse og struktur i admin, semesterstart gikk greit, Grisefest, seminar for styre og ledelse, flytteprosess i 3. og 4., Oslo kommune/Kunnskap Oslo og Studenthovedstaden, Flytteprosess - oppfølging av huskomiteen, representasjon, møteplan, kontakt med foreninger, kontraktsarbeid, middag med stiftelsen, hjelpe til med ting.
 • Simen: Prøver å avlaste regnskapsfører for å ikke bruke så mye penger på årsslutt, oppgjør med de åpne postene, gjeldskonvertering til Chateau Neuf AU er gjennomført, årsresultatet ser bra ut, mye mail, hjelpe utvalg og foreninger.
 • Kim: Uformell motivering av de frivillige, jobber med kursing, kaffe med Einar og James.
 • Kristina: ikke noe relevant
 • Marte: Mye forskjellig. Satt sammen en ledelse og begynt arbeidet, selv om vi ikke er godkjent helt formelt. Ledelsen har veldig hands-on måte å jobbe på. Ikke styre– men arbeidsmøter. De fleste er ledere av utvalg, i tillegg til Thorstein og Habiba. Bygge økonomigjengen før vi tar inn noen. Mye arbeid med store arrangementer. Mer helgetilbud, nå som vi ikke har WeSo. Ganske spennende å ha annet innhold. WeSo nådde ikke vår målgruppe. Nå har vi midler og plass til annet. Mange store og små ting. Satser sterkt på Betong for at de kan booke kule ting. Tilganger har det vært mye arbeid med. Radio Nova får endre tilganger selv, noe som frigjør mye tid hos meg.
 • Linn: Oktoberfest med styremøte i CN, Regnskapsrapproten - hovedlinjene er: Medlemsskapssalget er halvert og må gjøres noe med, promo må jobbes med, KB, ukentlige møter med Marte.

Sak 17-003 Desisjonen

Desisjonen snakker om roller og funksjoner. Lagt ut protokoll i Viteboka, oppfordrer til det. Hatt sitt første møte og snakket om hvordan de ønsker å gjøre ting. De ønsker av oss å få innkallinger og referater til møter. Vi kan gjerne oppfordre foreninger til å ta kontakt dersom de ønsker hjelp til noe som handler om vedtekter eller lignende.
Desisjonen ser lyst på fremtida.
Desisjonen oppfordrer til å ta opp honorering på medlemssmøtet i mars, samt valg av storebror.

Sak 17-004 Godkjenning av medlemmer i Ledelsen

Jamfør DNS’ vedtekter §5-1 tredje ledd skal ledelsen, utpekt av direktør i DNS godkjennes av styret.
Følgende sammensetning er utpekt av direktør utover seg selv:

 • Ansvarlig for foreningsarrangementer – Habiba Stray
 • Ansvarlig for lokaler og storproduksjon – Thorstein Sjursen
 • Frivilligansvarlig – Dennis Knudsen
 • Kommunikasjon– og markedsansvarlig – Therese Møllevik
 • Barsjef – Emil Mathisen
 • Leder for Regimet – Bjørn Ola Opsahl
 • Økonomi – Ikke besatt

Forslag til vedtak
F1 Ledelsen godkjennes
Vedtatt

Sak 17-005 Møteplan for våren 2017

Vedtak:

 • 13. februar Styremøte
 • 1. mars Medlemsmøte
 • 17. mars Styremøte
 • 5. april Styremøte
 • 8. mai Styremøte
 • 25. mai Medlemsmøte (generalforsamling)
 • 10. juni Styremøte og overlappingsmiddag før sommerfesten

Intern saksfrist for styremøter settes til mandag uken før møtet finner sted.

Medlemsmøte 1. mars:

 • Valg av styremedlem
 • Honoreringsordning
 • Valg av storebror
 • Valg av valgkomité
 • Huskomitéen

Sak 17-007 Foreninger

Foreningsforum Etter vedtektsreformen i høst ble representantskapet lagt ned og fjernet. DNS skal legge til rette for et samarbeidsorgan for foreningene med foreningskontrakt, både mellom DNS og foreningene som helhet og dem imellom.
Må få til et møte denne våren, og spørre foreninger hvor ofte de ønsker dem.
Skal ikke gjøre vedtak på saker.
Strengere krav til oppmøte på produksjonsmøtene.
Snart må foreningsforum snakke om: Kontrakter, rekruttering og STUDiO.
Kristina følger opp dette (nøkkelord: Trylling).

Søknad om foreningskontrakt – Undertrykt
Forslag til vedtak
F1 Undertrykt følges opp og tilbys foreningskontrakt
Vedtatt

Søknad om foreningskontrakt – Nordnorsk studentforening
Forslag til vedtak
F1 Nordnorsk studentforening følges opp og tilbys foreningskontrakt
Vedtatt

Søknad om foreningskontrakt – EmmaSofia - Oslo Studentlag
Forslag til vedtak
F1 EmmaSofia - Oslo studentlag følges opp, tilbys bruk av arrangementslokaler og videre samarbeid vurderes til høsten.
Vedtatt

Sak 17-008 Medlemskapsordningen og medlemstall

Har gått ned med 379 000 kr fra 2015 til 2016. Vi har halvert medlemstallet. Vi ønsker å undersøke Mobilepay nærmere. Legge til rette for gode avslag under Alle festers mor. Det kommer en 2for1-kampanje siste halvdel av februar. Vi vil nærmere på gode løsninger sammen med Studiestart.

Styret diskuterer

Sak 17-009 Studiestart og Studentfestivalen i Oslo

Orientering om skissa til STUDiO.

Styret ønsker at styret til STUDiO skal frikjøpes én måned, Leder skal frikjøpes i 3 måneder. Ønsker at arrangementsansvarlig skal være programansvarlig. Styret ønsker å snakke med Linn om at ferieavvikling i admin.

Styret vedtar at studentfestivalen er tilbake, med Brage som leder og godkjenner prosjektskissa med endringene ovenfor. Kim skal holde styret oppdatert på dette.

Styret skal framsnakke prosjektet.

Sak 17-010 Eventuelt

Produksjonsgjeng
Vi ønsker å bygge opp en frivillig produksjonsgjeng. For store produksjoner kan de få penger til foreningen. De kan få middag/bonger eller lignende.

Påske
Vi ønsker å ha Slottsmester på de dagene det ikke er helligdag i påsken, for at man skal kunne ha både interne og eksterne arrangement i løpet av påsken.

Referat fra styremøte i Det Norske Studentersamfund 17/03/17

Tid: 17.03.2017, 18:13
Sted: Storsalen, Chateau Neuf
Tilstede: Trygve, Kim, Simen, Line, Marte (direktør)

Sak 17-001, Konstituering

Innkalling og dagsorden med eventueltsaker godkjent. Bemerkning fra Line, ønsker sakspapirer på flere saker til neste gang.

Sak 17-002, Godkjenning av referat

Godkjent, Styret vil gjerne at Protokoll legges på Viteboka, i tillegg til et internt referat med flere notater.

Sak 17-003, Siden sist

 • Trygve: Mye Oktoberfest, Regalier, lobbe med Studentparlamentet, medlemsmøte, forefallende, hjulpet flere arrangementer med markedsføring, kompetanseheving hos den ansatte staben, middag med Stiftelsen, Stiffi-festen, DJ-kollektiv her på huset
 • Simen: Forefallende økonomi med Linn og regnskapsfører, ser greit ut, medlemsmøte, begynner med revidering av budsjett, årsregnskap, utleggskjemaer
 • Kristina: Begynt å planlegge nytt repskap, mobilisert i Nova
 • Marte: Tilganger, jobba med de større arrangementene. Flere foreninger med dårlige overlappingsrutiner har jeg vært på møte med. Var på By:Larm og lærte mye. Kvinnelig hiphop-festival er i gang. Mye forefallende. Jobba med politikk, og nedre Blindern. Vært litt tom, men møte med ledelsen på mandag for første gang ordentlig på en stund. Alle er tilbake igjen nå og det er kjempedeilig. TT er det mye hull for tiden. Ringerunde med TT.
 • Kim: Kurs og kompetanse, tøff måned med utfordringer på kort varsel, kommunisere bedre med UiO, budsjett med STUDiO, pussa opp BC sammen med Einar
 • Line: Blitt valgt inn, mye å lære, skal ta en kaffe med Trygve.

Sak 17-011, Internmiljø og rutiner

Dennis, Astrid og Vilde har intervjuet en god del foreninger. Har foreløpig noen funn. Man ønsker huset-kurset for alle, vi jobber med å utvikle nytt repskap - for utveksling av kompetanse og info, flere foreninger har interne grupperinger, de fleste synes vanskelig å få frivillige til å møte opp på internarrangementer - både internt i foreninga og DNS sine ting. Ny på Neuf var bra og Blåmandag er bra.

Diskusjon:

 • Vi ønsker å jobbe med å skape felles identitet som en del av DNS, ikke bare som en del av Skallebank eller Onsdagsdebatten. Forstå hvorfor man er en del av DNS. Bytte navn på møterom og bygge identitet.
 • Ny på Neuf, så har man Huset-kurset, og ingen får aktiv-status før man har vært på husetkurset.
 • DNS-folk bli med i de sosiale tingene foreningene gjør og bli kjent med folk.
 • Få folk til å først tenke på seg selv som aktiv på Neuf, og så i foreningene. Flere åpne kontorer = enklere å besøke hverandre.

Tilbakemelding: Samkoordinering med Studiestart, handlingsplan for stryttetur, kurs, mottak må planlegges, oppfølging, Ny på Neuf med huset-kurset, obligatorisk opplegg. Deadline i sommer på at mottaks-planen skal ligge klart.


Sak 17-012, Personalinstruks og ansettelsesrutiner

Hva forventer vi av de ansatte i DNS og i CNAS? Hvordan ansetter vi? Vi begynte arbeidet for å samkjøre økonomien i konsernet i 2014. Hva mangler for å lage en gjennomsiktig organisasjon og en bærekraftig struktur?

Selskapet må aktivt se på personalpolitikk - og lage ryddige ansettelsesrutiner. En felles personalhåndsbok som regulerer. I ansettelser må vi ha utlysning, åpenhet og ryddighet. Vi må ha overtid og fellesregelverg og goder for alle ansatte.

Sak 17-013, CNAS-styret

Det skal velges nye folk i CNAS-styret nå til våren, dermed bør man se på hva slags folk vi ønsker å ha der. Til nå har det stortsett vært tidligere aktive, og spesielt noen med kompetanse på økonomi. Skal CNAS-styret bare sitte å se på, eller skal de aktivt være et kulturhusstyre som jobber for at vi skal være en interessant aktør.?

Diskusjon rundt tilknytning til bransjen og huset, mulig honorar for møter mm. Trygve hører med nåværende styre for innspill og hva som er deres erfaringer.

Sak 17-010, Eventuelt

 • Utbetalingsplan
  • På sikt ønsker vi å søke om mer penger, og gå over til lønnstrinn slik som VT og SP.
  • Vi ønsker å fortsette å honorere formand i høstsemesteret det samme som formand får nå.
  • Vi ønsker å se på budsjettrevidering om vi kan finne penger til å honorering av noen i booking og kommunikasjon.
 • Foreningskontrakter og kontorer.
  • Trygve har ikke hatt tid til å skrive kontraktene ferdig. Det kommer snart, de skal bare oppdateres fra gamle vedtekter.
  • Kontorene er i ferd med å flyttes. Marte skal sende ut en fellesmail til foreningene med datoer når de skal flytte og når de kan forvente at kontorene er ferdigflytta. vi lager en fremdriftsplan på mandag.
  • Ledelsen bestemmer kontormiljø og fellesregler i fjerde.

Til neste gang:

 • Medlemskap
  • Simen og Kim skal se på dette til neste møte - startpunkt for diskusjon, må vi ha en ny modell? Økonomiske konsekvenser. Skal se på Frifond, og andre økonomiske konsekvenser.
 • Politisk strategi
  • Hvilke aktører vil vi bli gode venner med, og hvem skal vi snakke med?
 • Trygve og Line ser på en sak på politisk strategi frem til neste gang.
  • Oslo kommune og SiO spesielt.
 • Fristasjonsavtalen
  • Daglig leder og Formand har dialog med Eiendomsavdelinga. Nå står det på punktet om utleie, det ser ut til å løse deg. Prioritet å få avklart.

Referat fra styremøte i Det Norske Studentersamfund 14/04/17

Tid: 14.04.2017, 18:13
Sted: Møterom 2, Chateau Neuf
Tilstede: Trygve, Kim, Kristina, Simen, Linn (administrasjonen), Marte (direktør)

Sak 17-001, Konstituering

Godkjent

Sak 17-002, Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 17-003, Siden sist

 • Simen: Avlaster Linn en del.
 • Kristina: Skal kalle inn folk til foreningsforum etter påske
 • Kim: Mye SM-ting, nye ansettelser og lovpålagte rutiner og oppdatering av rutineverk. Brannalarmanlegg på en lovlig måte på huset.
 • Trygve: Mye møter, Snakka med rektorkandidatene, god tone der. Møtes med campusprosjektet til Oslo Kommune, Kaffe med Line på Eika, Politisk strategi-punkter, Fått prøvd klubbscenen for dj-kollektivet.

Sak 17-014, Medlemskap

Simen og Kim orienterer om arbeidet. De har ikke sett på konsekvenser mtp frifond og VT og sånt, diskutert ordningen mye.

 • To alternativer:
  • Bedre strategier for hvordan skaffe medlemmer og tweeke ordningen
  • Legge ned ordningen og har studentpris på pilsen

Det er dumt å legge ned ordningen fordi da mister vi muligheten til å bruke det som tyngde, vi får ikke eposter og den kommunikasjonen.

 • Alternativer for medlemskapsystem, diskusjon
  • Heltårsmeldemskap og semestermedlemskap. Enda billigere for aktive.
 • Medlemmer gratis inn, f.eks. på Oktoberfest, men ikke forskjellig øl-pris.
 • Kampanje, medlemsskap resten av året nå i mai
 • Kulturkort, meldemsskapsbevis, rabattkort.
  • Rabattkort andre steder, med folk som er vennene våre.
 • Studiestart
  • Få med de arrangerende foreningene på gratis for medlemmer
  • Gjeninnføre festivalarmbånd som medlemskapsbevis
  • Liv rundt studentkultur
  • Folk kommer igjen resten av året
 • Gigaposter - alt informasjon om meldemskap. Må være tilgjengelig overalt og alle foreningene må vite om det.

Vi blir enige om:

 • Fortsatt ha betalt medlemsskap
 • Forenkle det
 • Sette opp det praktiske om hvordan vi selger det
 • Sette opp pitchen og infoplaket om hvordan medlemsskap fungerer.

Kim og Simen setter ned en gruppe som brenner for medlemsskap


Sak 17-015, Politisk strategi

Trygve orienterer om punktene han og Line har skrevet ned. Godt og grundig arbeid. Innspill om å skrive noen punkter som bør gjøres hver måned, og lage et dokument som sier noe om hvilket type arbeid man har gjort i det siste.

Sak 17-016, Oktoberfest

Linn orienterer om status med Oktoberfest. Det er ikke DNS sin rolle å uttale seg om denne saken, men vi skal informere studenter og medlemmer.

Sak 17-017, Strategi for internasjonalisering

Vi vil gjøre det enklere for internasjonale studenter å bli aktive, fordi vi kan tilby masse bra foreninger og aktiviteter. Kanskje frivilligavdelinga kan ta intervjuer med Impro international, internasjonale gjengen i KSHB og de internasjonale i Radio Nova for å få tiltak og triks?


Referat fra styremøte i Det Norske Studentersamfund 22/05/17

Tid: 22.05.2017, 18:13
Sted: Møterommet i tredje etasje, Chateau Neuf
Tilstede: Trygve, Kim, Simen, Line, Marte (direktør)

Sak 17-001, Konstituering

Godkjent, men styret ønsker å ha sakspapirer fremover.


Sak 17-002, Godkjenning av referat

Vi godkjenner neste gang

Sak 17-018, Årsregnskap og beretning

Trygve går igjennom beretninga. Styret signerer.

Sak 17-019, Frivillig bardrift

Kim orienterer. Styret diskuterer. Kim ønsker å bistå TT frem til Oktoberfest.

Sak 17-010, Eventuelt

Booking

 • Sjekkliste, standardkontrakt.
 • Kontortid.
 • Se på muligheten for ansettelser.
 • Frivillig vertskap på arrangementer og prod.

Medlemsskap

 • Kampanje
 • Vipps, 200 for ett år
 • Bra informasjon om hvilke gode man får som frivillig.


Referat fra styremøte i Det Norske Studentersamfund 28/06/17

Tid: 28.06.2017, 18:00
Sted: Chateau Neuf
Tilstede: Trygve Bernhardt Moen Haaland - Formand, Simen Flotvik Mathisen -

Styremedlem, Line Willersrud - Styremedlem, Kristina Kinne - Styremedlem, Kim Kristensen - Styremedlem, Linn Cecilie Andresen - Daglig leder, Kristine-Petrine Olthuis - Påtroppende styremedlem


Sak 17-001, Konstituering

Godkjent

Sak 17-002, Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 17-003, Siden sist

Styret tar en runde

Sak 17-020, Ledelsen orienterter

Marte på Skype for å orientere.

Sak 17-021, CNAS orienterter

Linn orienterer fra driftsselskapet sin side.

 • Forbedret kommunikasjon med Eiendomsavdelingen
 • Nyansatt markedsfører Kathinka har kommet greit inn i jobb
 • Mye tid som har gått til oppfølging av rettslige saker

Sak 17-022, Uttalelse vedr. St. Olavs gate 32

Formand utarbeider et forslag til brev til UiO som avklarer det siste års interesse i St. Olavs gate 32 og et klart ønske om godt samarbeid med dem og Eiendomsavdelinga.

Sak 17-023, Godkjenning av kontrakter med OSI

Standardkontrakt, men blir sendt ut på runde også på e-post for godkjenning av alle sammen.

Sak 17-024, Visjon

Det skal settes ned en gruppe for å revidere Strategi 2014-2023. Styret ber ledelsen om å redegjøre for status på målene i handlingsplanen på neste styremøte.

Sak 17-025, Medlemsskap

Kim sender ut en utfyllende e-post med planene og sonderingene rundt dette. I hovedtrekk skal det bli mer lowkey, mer kulturkort og mindre “krillsalg”.

Sak 17-010, Eventuelt

Styret godkjenner å bruke rundt kr 100 000 (inkl. 20 000 fra MAs budsjett) på å få det nye medlemssystemet DUSKEN, nå Galtinn, operativ innen Studentfestivalen med noen forutsetninger:

 • En avtale som sørger for at den er ferdig til studiestart.
 • En avtale med selskapet om finansiering.
 • Det må lages en markedsplan for appen.
 • Den skal ikke være en bærebjelke for Studentfestivalen

Utbetaling av honorar

 • Medlemsmøtet ønsker en utbetalingsplan for frikjøp av Formand og Direktør. Simen forbereder en plan for månedene fra juli til desember på dette.


Referat fra styremøte i Det Norske Studentersamfund 28/08/17

Tid: 28.08.2017, 18:00
Sted: Chateau Neuf
Tilstede: Trygve Bernhardt Moen Haaland - Formand, Line Willersrud - Styremedlem, Kristine-Petrine Olthuis - Styremedlem, Kim Kristensen - Styremedlem, Linn Cecilie Andresen - Daglig leder, Marte Gravem Isaksen - Direktør


Sak 17-001, Konstituering

Godkjent

Sak 17-002, Godkjenning av referat

Godkjent

Sak 17-003, Siden sist

Styret tar en runde, i tillegg til Ledelsen og Admin

Sak 17-026, Innspill på møteplan for høsten

 • Trygve ber om dager det passer for folk
 • Seminar før jul, gjerne rundt Handlingsplanen for neste år.

Sak 17-027, Søknad til Velferdstinget

Noen avgjørelser må tas

 • Søknadssum: Vi søker om summen foreslått av Direktør
 • Honorar til Formand / Direktør - Styret ønsker å søke Velferdstinget om å øke honorar til Formand og Direktør,
 • Semesterberetning h16 og v17: Trygve tar ansvar. Kim hjelper til.
 • Viderefører arbeid med å rydde opp i budsjettet, og da blir det lettere å bruke penger for utvalgene.
 • Diskusjon rundt påvirkningsarbeid, promotering og arbeid mot budsjettbehandling på Medlemsmøtet.

Sak 17-022, Sak 4 Bestilling av sangbøker

Formand orienterer om bestilling av sangbøker til salgs under Grisefest og senere. Styret vedtar å bestille 1000 stk.