Medlemsmøter 2020

Fra Viteboka
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemsmøter 2020

Denne siden inneholder protokollene fra medlemsmøtene i DNS avholdt i 2020.

Medlemsmøte 28.05.2020

1. Konstituering

Godkjenning av innkalling

Merknad fra desisjonen:

Innkallingen ble sendt ut for sent, og foreningene har ikke fåttinnkallelsen via forenings- og medlemsmaillistene. Styret beklager.

Merknad fra 25 Brunvoll:

Etterspør forretningsorden. Ordstyrer forklarer møtereglene.

Godkjent uten videre merknader.

Valg av ordstyrer

Peter Linge Hessen og Bjørn Harald Garborg er valgt

Valg av referent

Thorstein Sjursen er valgt

Protokollunderskrivere: 17 og 14 Linn Carin Andreassen, Sandra Lystad

Godkjenning av dagsorden

Nr. 15 ønsker å velge et tellekorps.

Desisjonen stiller som tellekorps. Valgt.

Nr. 14 foreslår å ta alle saker uten votering først, uavhengig av rekkefølgen i sakspapirene. Vedtatt.


2. Orienteringer

Det Norske Studentersamfund

Ved styreleder Adrian Helle, direktør Ida Sten.

Tas til orientering av møtet


Chateau Neuf

Ved daglig leder Linn Andresen.

Tas til orientering av møtet


Desisjonen

Ved desisjonens leder.

Tas til orientering av møtet

DNS’ utvalg og foreninger orienterte. For Tappetårnet Magda Thomsen. For Impro Neuf Kristine Sterud. For Teater Neuf Aurora Nossen. For Regimet Benjamin Ødegård med stilig caps. For Medieavdelingen Emilie Fosse. For Radio Nova Ådne Feiring. For Galleri Neuf. For Håndbryggerlauget Johannes Saastad.


3. Spørsmål og debatt til orienteringene

Spm. fra Christina Eide til DNS.

Adrian Helle svarer.

Spm. Frida Jansen til CN AS.

Andre Titland, salgssjef CN AS, svarer.

Spm. fra Håkon Eide til CN AS / DNS.

Ida Sten svarer.

Ingen flere spørsmål.

Adrian Helle foreslo burgerpause ti minutter.

Til dagsorden, desisjonen.


4. Godkjenning av regnskap for 2019

Styret presenterte regnskapet for 2019.

Bemerkning fra Rune Keisuke.

Regnskapet ble godkjent.


5. Revisjon av budsjett for 2020

Styret presenterte revidert budsjett og redaksjonelle endringer.

Spørsmål fra Ragnhild Vassbotn.

Styret svarer.

Ingen flere spørsmål.

Innlegg til debatt fra Jakob Høydal.


Forslag nr. 1 til endring av revidert budsjett:

Flytte kr 50 000 fra honorar til arrangementshonorar.

Flytte kr 100 000 fra reparasjon og vedlikehold bygg til

arrangementshonorar.

Replikk Ida Sten.

Innlegg til debatt Frøydis Vik.

Replikk Jakob Høydal.

Innlegg til debatt Frida Sofie Jansen.

Replikk Frøydis Vik.

Innlegg til debatt Bjørn Ola Opsahl.

Replikk Ida Sten.

Innlegg til debatt Gard Orvik Nilsen.

Replikk Rune Keisuke.

Replikk Jakob Høydal.

Svarreplikk Gard Nilsen.

Innlegg til debatt Adrian Helle.


Forslag nr. 2 til endring i revidert budsjett:

Dersom DNS får midler fra kulturstyret til samme formål som pengene i forslag nr. 1 skal gå til, vil endringen i revidert budsjett reverseres. Dersom søknaden til kulturstyret avvises, vil endringen bli stående.

Saksopplysning velferdstinget.

Replikk Rune Keisuke.

Innlegg til debatt Frøydis Vik.

Replikk Ida Sten.

Innlegg til debatt Jakob Høydal.

Innlegg til debatt William Sæbø.

Innlegg til debatt Adrian Helle.

Replikk Rune Keisuke.

Svarreplikk Adrian Helle.

Innlegg til debatt Rune Keisuke.

Replikk Frida Jansen.

Svarreplikk Rune Keisuke.

Innlegg til debatt Jakob Høydal.

Replikk Gard Nilsen.

Svarreplikk Jakob Høydal.

Ordstyrer satt strek i debatten.


Votering:

Forslag 1 er vedtatt.

Forslag til redaksjonelle endringer bortfaller da de inneholdes i forslag 1.

Innlegg til oppklaring Rune Keisuke.


Forslag 2 er vedtatt.

Forslaget til revidert budsjett ble etter dette vedtatt.

Forslag til dagsorden: Flytte eventueltsak 11.1 høyere opp på dagsorden.

Ordstyrer foreslår at opprinnelig dagsorden beholdes.

Saksopplysning fra desisjonen.

Debatt angående rekkefølgen i dagsorden.

Pause.


6. Gjennomgang av handlingsplan

Styreleder Adrian Helle orienterer.

Innlegg til debatt Jakob Høydal.

Innlegg til debatt Christine Svendsrud

Innlegg til debatt Gard Nilsen.

Replikk Adrian Helle

Svarreplikk Gard Nilsen

Innlegg til debatt Rune Keisuke

Replikk Adrian Helle

Svarreplikk Rune Keisuke

Innlegg til debatt Frida Jansen

Ingen flere innlegg.

Møtet tar saken til orientering.


7. Diskusjon rundt organisasjonsendringer

Styreleder Adrian Helle inviterer til debatt om organisasjonens struktur.

Saksopplysning fra desisjonen.

Spørsmål fra Linn Carin Andreassen

Replikk Adrian Helle

Spørsmål fra Christine Svendsrud

Replikk Adrian Helle

Spørsmål fra Rebekka Opsal

Replikk Adrian Helle

Spørsmål fra Marius Hillestad

Replikk Adrian Helle

Innlegg til debatt Gard Nilsen

Innlegg til debatt Rune Keisuke

Forslag om å sette kontant strek og behandle saken på annet møte.

Forslaget ble vedtatt.


8. Vedtekstendringer

Det var ingen forslag til vedtektsendringer.


9. Valg av:

Styreleder

Valgkomiteen innstiller på Ragnhild Vassbotn.

Det er ingen andre kandidater.

Ragnhild holder sin valgtale.

Ragnhild er valgt ved akklamasjon.


To styremedlemmer

Valgkomiteen innstiller på Kristina Eide og Mads Joakim Røed.

Rune Keisuke nominerer Melinda Hugen til styreplass nr. 1.

Alle kandidatene holdt sine valgtaler, på vegne av Melinda Haugen holdt Rune Keisuke et innlegg.

Valg. Det ble avholdt skriftlig valgrunde mellom Melinda Haugen og Kristina Eide.

Kristina Eide er valgt.


Melinda Haugen opprettholder sitt kandidatur til valgrunde nummer to. Det ble avholdt skriftlig valgrunde mellom Mads Joakim Røed og Melinda Haugen.

Mads Joakim Røed er valgt.


Medlem til valgkomiteèn

Styret innstiller på:

Bjørn Ola Opsahl (leder)

Kristine Petrine Olthuis

Susann Mikkelsen

Marius Frans Linus Hillestad

Gard Orvik Nilsen melder sitt kandidatur.

Det er ingen flere kandidater.

De fem kandidatene er valgt ved akklamasjon.


Æresmedlemmer

Styret inNstiller som æresmedlemmer Kristine Petrine Olthuis og Thorstein Sjursen, som velges ved akklamasjon.

10. Eventuelt

Ragnhild Vassbotn orienterer.

Innlegg til debatt fra Rune Keisuke

Replikk Ragnhild Vassbotn

Ingen flere innlegg.


Møtet hevet kl 22:38.


Medlemsmøte i Det Norske Studentersamfund 25.11.2020


Møtestart: 18.24
Sted: Zoom

Medlemsmøtet godkjenner at Benjamin Skiaker Myrstad og Simon Ingebrigtsen styrer ordet fram til vi har nok deltakere til å være vedtaksdyktige og kan velge ordstyrere.

Medlemsmøtet godkjenner at Sofie Brunvoll refererer fram til vi er vedtaksdyktige og kan velge en referent.

Interimsemiordstyrerbordet foreslår å begynne med saker som ikke krever votering. Ingen melder uenighet.


Sak 2 - Orienteringer

2.1 Det Norske Studentersamfund

Direktør, Ida Elisabeth Hestvik Sten, og styreleder, Ragnhild Bjørkum Vassbotn, orienterer om situasjonen i Det norske Studentersamfund (DNS) inneværende år.

2.2 Chateau Neuf AS

Daglig leder i Chateau Neuf AS og DNS, Linn Cecilie Andresen, orienterer om situasjonen i CNAS og DNS inneværende år.

2.3 Desisjonen

Desisjonen, v/Linn Carin Andreassen, orienterer.

2.4 Andre orienteringer

Medieavdelingen (MA), v/ Emilie Fosse, orienterer om MAs situasjon inneværende år, og utsikter fremover.


Sak 3 - Orienteringsdebatt

Ingen innlegg.


Sak 4 - Endringsforslag til Lovene

Interimsemiordstyrerbordet foreslår å gå gjennom innkomne endringsforslag og dokumenter.

Styret, v/ Christina Eide, orienterer om innkomne endringsforslag til lovene.

Det åpnes for spørsmål til orienteringen.

Spørsmål - Jakob Høydal
Svar - Ragnhild Vassbotn

Spørsmål - Linn Carin Andreassen
Svar - Ragnhild Vassbotn

Det åpnes for debatt om endringsforslagene til lovene

Innlegg - Ragnhild Vassbotn
Replikk - Linn Carin Andreassen

Innlegg - Rune Keisuke Kosaka

Innlegg - Linn Carin Andreassen

Innlegg - Peter Hessen

Saksopplysning - Linn Carin Andreassen

Innlegg - Magda Ursula Thomsen
Replikk - Ragnhild Vassbotn

Innlegg - Adrian Helle

Innlegg - Rune Keisuke Kosaka

Innlegg - Linn Carin Andreassen

Innlegg - Bjørn Ola Opsahl

Innlegg - Adrian Helle
Replikk - Rune Keisuke Kosaka
Replikk - Linn Carin Andreassen

Innlegg - Ragnhild Vassbotn
Replikk - Linn Carin Andreassen
Svarreplikk - Ragnhild Vassbotn


Sak 1 - Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen er godkjent

1.2 Valg av ordstyrere og referent

Simon Ingebrigtsen og Benjamin Skiaker Myrstad er valgt som ordstyrere. Sofie Brunvoll er valgt som referent.

1.3 Godkjenning av forretningsorden

Foretningsorden er godkjent

1.4 Valg av protokollunderskrivere

Maiken Helena Reistad og Thomas Palme Augdal er valgt.


Sak 4 (igjen) - Votering Lovene

Forslag 1 - Ragnhild Vassbotn

Paragraf 3-4

Endre fra: a) Frivillige i og medlemmer av Studentersamfundet.
Endre til: a) Aktive i og medlemmer av Studentersamfundet

Ikke nok stemmeberettigede til å behandle forslaget


Forslag 2 - Ragnhild Vassbotn

Paragraf 3-4

Legge til: 3c) Ansatte i Studentersamfundet og Chateau Neuf AS

Ikke nok stemmeberettigede til å behandle forslaget


Forslag 3 - Ragnhild Vassbotn

Paragraf 4-1

Endre fra:

1. Styret består av 5 personer. 2. Formand og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli. 3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. januar.

Endre til:

1. Styret består av 5 personer. 2. Formand og to styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av vårsemesteret, og tiltrer fra 1. juli. 3. To styremedlemmer velges enkeltvis av medlemsmøtet i løpet av høstsemesteret og tiltrer fra 1. januar.

Forslag 3 har falt


Forslag 5 - Ragnhild Vassbotn

Paragraf 7-7

Legge til: 5. Desisjonen skal opptre objektivt i alle saker og skal ikke uttale seg meningsbærende om saker som ikke omhandler desisjonen spesifikt.

Forslag 5 har falt


Forslag 6a - Ragnhild Vassbotn

Paragraf 5-2

Fjerne: 3. Ledelsen kan foreta økonomiske disposisjoner opp til 50.000 kroner. Alle disposisjoner ut over dette må godkjennes av styret.

Forslag 6a er vedtatt


Forslag 6b - Ragnhild Vassbotn

Paragraf 5-3

Legge til: 5. Direktør disponerer Studentersamfundets budsjett og skal følge dette etter medlemsmøtet vedtak. Direktør kan gjøre enkeltdisposisjoner utover budsjett opp til 50 000 kroner. Alle disposisjoner utover dette må godkjennes av styret.

Forslag 6b er vedtatt

Sak 5 - Handlingsplan for 2021

Styret, v/Adrian Helle, legger fram styrets forslag til handlingsplan for DNS 2021.

Det åpnes for spørsmål. Ingen spørsmål.

Pause

Det åpnes for debatt

Innlegg - Ragnhild Vassbotn

Innlegg - Thomas Palme Augdal
Replikk - Ragnhild Vassbotn
Replikk - Ida Elisabeth Hestvik Sten

Ingen innkomne endringsforslag

Handlingsplanen i sin helhet er vedtatt

Sak 6 - Budsjett for 2021

Direktør, Ida Elisabeth Hestvik Sten, legger fram DNS’sbudsjett for 2021.

Det åpnes for spørsmål. Ingen spørsmål

Det åpnes for debatt

Innlegg - Ragnhild Vassbotn

Ingen innkomne endringsforslag

Budsjettet i sin helhet er vedtatt


Sak 7 - Valg

Valgkomitén, v/ Bjørn Ola Opsahl, legger fram valgkomitéens arbeid og innstilling.


7.1 Direktør

Magda Ursula Thomsen er innstilt
Magda Ursula Thomsen er valgt

7.2 To (2) styremedlemmer

Kristine Sterud er innstilt
Jakob Høydal spilles inn på møtet
Kristine Sterud og Jakob Høydal er valgt

7.3 To (2) desisjonsmedlemmer

Rune Keisuke Kosaka er innstilt
Ida Elisabeth Hestvik Sten spilles inn på møtet
Rune Keisuke Kosaka og Ida Elisabeth Hestvik Sten er valgt


Sak 8 - Æresmedlemskap

Brage Lie Jor og Ida Elisabeth Hestvik Sten er innstilt
Brage Lie Jor og Ida Elisabeth Hestvik Sten er tildelt æresmedlemskap


Sak 9 - Eventuelt

Maren Elise Everløff oppfordrer til å svare på undersøkelse angående smittevern.